Noile ajutoare de CRIZĂ de la UE, în conturile fermierilor până la 30 septembrie

Din cauza contextului de criză provocat de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat un regulament de acordare a unor ajutoare excepționale pentru fermierii din statele membre. Din bugetul total de 500 de milioane de euro, România primește 25 de milioane, sumă care va fi suplimentată și cu bani de la bugetul național.

Vă prezentăm în integralitate documentul adoptat de Comisia Europeană:

”având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 106 alineatul (5),
întrucât:
(1) Invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022 are un impact asupra fermierilor din Uniune.
(2) Principala preocupare în comerțul dintre Ucraina și Uniune este disponibilitatea transporturilor. Aeroporturile ucrainene au fost primele care au suferit în urma atacului rusesc și toate operațiunile de transport maritim comercial din porturile ucrainene au fost suspendate.
(3) Criza va avea probabil consecințe grave asupra aprovizionării cu cereale la nivel mondial, conducând la o mărire semnificativă a prețurilor care se adaugă la prețurile deja în creștere la energie și îngrășăminte, afectând fermierii din Uniune.
(4) O a doua preocupare este imposibilitatea ca produsele din Uniune să continue să circule către Ucraina și, eventual, către Rusia și Belarus din motive logistice și financiare, generând perturbări ale comerțului în anumite sectoare, fapt ce ar cauza dezechilibre ale pieței interne. Acest lucru ar afecta în principal sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase, al alimentelor prelucrate (inclusiv fructele și legumele prelucrate), al formulelor pentru sugari și al hranei pentru animale de companie în cazul Rusiei, al fructelor și legumelor în cazul Belarusului, precum și al produselor de origine animală în cazul Ucrainei.
(5) Prin urmare, există o amenințare acută de perturbare a pieței cauzată de creșteri semnificative ale costurilor și de perturbări ale comerțului, care necesită luarea unor măsuri eficace și eficiente.
(6) Măsurile de intervenție pe piață disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sub formă de intervenție publică, ajutor pentru depozitare privată sau retrageri de pe piață pot fi eficace în restabilirea unui anumit echilibru al pieței prin eliminarea temporară sau definitivă a produselor de pe piață, dar nu sunt de natură să contribuie la contracararea amenințării unei perturbări a pieței cauzate de creșterea costurilor. În timp ce piața trebuie să se adapteze treptat la noile circumstanțe, este nevoie de sprijin pentru producătorii din sectoarele în care costurile de producție cresc la niveluri nesustenabile și în care produsele nu își pot găsi debușeul normal pe piață.
(7) Pentru a reacționa în mod eficient și eficace la amenințarea de perturbare a pieței, este esențial ca ajutoarele să fie puse la dispoziția producătorilor din sectoarele agricole din Uniune afectați de o astfel de perturbare a pieței. Statele membre trebuie să aleagă unul sau mai multe dintre sectoarele vizate, sau părți ale acestora, pentru a sprijini producătorii care sunt cei mai afectați de perturbarea pieței.
(8)

Prin urmare, este oportun să se acorde statelor membre un grant financiar pentru a sprijini producătorii angajați în activități de promovare a securității alimentare sau de corectare a dezechilibrelor pieței, în scopul de a permite adaptarea necesară. Cuantumul disponibil pentru fiecare stat membru trebuie să fie determinat ținând seama de ponderea respectivă a fiecărui stat în sectorul agricol al Uniunii, pe baza plafoanelor nete pentru plățile directe stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).
(9) Statele membre trebuie să conceapă măsuri care să contribuie la securitatea alimentară sau la corectarea dezechilibrelor pieței. Fermierii trebuie să fie eligibili pentru sprijin în cadrul acestor măsuri, cu condiția să se angajeze în una sau mai multe dintre următoarele activități care urmăresc aceste obiective: economia circulară, gestionarea nutrienților, utilizarea eficientă a resurselor și metodele de producție favorabile mediului și climei.
(10) Statele membre trebuie să distribuie ajutoarele prin intermediul celor mai eficace canale, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii care să țină seama de amploarea perturbării pieței în diferitele sectoare, asigurându-se, în același timp, că fermierii sunt beneficiarii finali ai ajutoarelor și evitând orice denaturare a pieței și a concurenței.
(11) Deoarece cuantumul alocat fiecărui stat membru va compensa doar o parte din pierderile reale suferite de producătorii din sectoarele agricole, trebuie să se permită statelor membre să acorde sprijin național suplimentar producătorilor respectivi, în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și evitare a denaturării concurenței. Având în vedere amploarea crizei actuale, acest sprijin național suplimentar poate fi, în mod excepțional, de maximum două ori mai mare decât cuantumurile respective stabilite în anexa la prezentul regulament.
(12) Pentru a oferi statelor membre flexibilitatea de a distribui ajutoarele după cum o cer împrejurările pentru a face față perturbării pieței, statelor membre trebuie să li se permită să le cumuleze cu alte tipuri de sprijin finanțat din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.
(13) Ajutoarele prevăzute în prezentul regulament trebuie să fie acordate ca măsură de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, în urma transferului de fonduri din rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol prevăzută la articolul 25 din regulamentul respectiv.
(14) Întrucât ajutoarele din partea Uniunii sunt stabilite în euro, este necesar, pentru a se asigura o aplicare uniformă și simultană, să se stabilească, pentru statele membre care nu au adoptat moneda euro, o dată pentru conversia cuantumurilor alocate acestor state în monedele lor naționale. Prin urmare, este necesar să se determine faptul generator al cursului de schimb, în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Având în vedere principiul menționat la alineatul (2) litera (b) din articolul respectiv și criteriile prevăzute la alineatul (5) litera (c) din același articol, faptul generator trebuie să fie data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(15) Din motive bugetare, Uniunea trebuie să finanțeze cheltuielile suportate de statele membre numai în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate până la o anumită dată de eligibilitate.
(16) Pentru a asigura transparența, monitorizarea și administrarea corespunzătoare a cuantumurilor puse la dispoziția lor, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile concrete pe care urmează să le ia, criteriile utilizate pentru a stabili aceste măsuri, justificarea pentru modul de distribuire a ajutoarelor între diferitele sectoare, măsurile întreprinse pentru a evita denaturarea concurenței pe piețele vizate, impactul dorit al măsurilor și metodele folosite pentru a verifica dacă acesta este obținut.
(17) Dificultățile de acces la factorii de producție și problemele logistice generate de oprirea bruscă a transporturilor comerciale reprezintă o perturbare imediată a pieței și, în consecință, sunt necesare acțiuni imediate pentru a aborda situația în mod eficient și eficace.
(18) Pentru a se asigura că producătorii primesc ajutoare în cel mai scurt timp posibil, statelor membre trebuie să li se permită să pună în aplicare prezentul regulament fără întârziere. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. El trebuie să se aplice cu condiția ca transferul sumei de 350 000 000 EUR din rezervă către liniile bugetare care finanțează măsura necesară să fie efectuat în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (4); prezentul regulament se aplică de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei comunicări a Comisiei prin care se declară că transferul a fost efectuat,
COMISIA ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
(1) Se pun la dispoziția statelor membre ajutoare din partea Uniunii în cuantum total de 500 000 000 EUR, pentru a acorda ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul regulament.
(2) Statele membre utilizează cuantumurile puse la dispoziția lor, astfel cum sunt stabilite în anexă, pentru măsurile menționate la alineatul (3) în sectoarele afectate de perturbarea pieței ca urmare a creșterii costurilor de producție sau a restricțiilor comerciale. Măsurile se iau pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii care iau în considerare amploarea perturbării pieței în diferitele sectoare, cu condiția ca plățile rezultate să nu provoace denaturarea concurenței.
(3) Măsurile luate de statele membre contribuie la securitatea alimentară sau la corectarea dezechilibrelor pieței și sprijină fermierii care se angajează în una sau mai multe dintre următoarele activități care urmăresc aceste obiective:
(a) economiacirculară;
(b) gestionareanutrienților;
(c) utilizareaeficientăaresurselor;
(d) metodeledeproducțiefavorabilemediuluișiclimei.
(4) Statele membre se asigură că, în cazul în care fermierii nu sunt beneficiarii direcți ai plăților în temeiul ajutoarelor din partea Uniunii, beneficiul economic al ajutoarelor din partea Uniunii le este transferat integral.
(5) Cheltuielile statelor membre în legătură cu plățile pentru măsurile menționate la alineatul (3) sunt eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii doar dacă acele plăți au fost efectuate până la 30 septembrie 2022.
(6) În ceea ce privește statele membre care nu au adoptat euro ca monedă națională, faptul generator al cursului de schimb menționat la articolul 106 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește cuantumurile stabilite în anexa la prezentul regulament este data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(7) Măsurile în temeiul prezentului regulament pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin finanțate din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.
Articolul 2
Statele membre pot acorda ajutoare naționale suplimentare pentru măsurile luate în temeiul articolului 1 până la maximum 200 % din cuantumul corespunzător stabilit pentru fiecare stat membru în anexă, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, cu condiția ca plățile rezultate să nu provoace denaturarea concurenței.
Statele membre plătesc sprijinul suplimentar până la data de 30 septembrie 2022
Articolul 3
2. criteriile utilizate pentru a stabili metodele de acordare a ajutoarelor și justificarea pentru modul de distribuire a ajutoarelor între diferitele sectoare;
3. impactul dorit al măsurilor în ceea ce privește securitatea alimentară și stabilizarea pieței;
4. acțiunile desfășurate pentru a verifica dacă impactul dorit este obținut;
5. acțiunile desfășurate pentru a evita denaturarea concurenței;
6. nivelul sprijinului suplimentar acordat în temeiul articolului 2;
(b) cel târziu la 15 mai 2023, cuantumurile totale plătite per măsură, atunci când este cazul, defalcate pe ajutoare din partea Uniunii și ajutoare naționale suplimentare, precum și numărul și tipul de beneficiari și evaluarea eficacității măsurii.
Articolul 4
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică cu condiția ca transferul sumei de 350 000 000 EUR din rezervă către linia bugetară care finanțează măsura excepțională să fie efectuat în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Se aplică de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei comunicări a Comisiei prin care se declară că transferul a fost efectuat. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
România primește 25.490.649 euro.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole