Cod deontologic

CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA POSTULUI DE TELEVIZIUNE  AGRO TV

CUPRINS

I. Introducere

II. Codul :

A. Valori şi principii

B. Norme de conduită

C. Abateri etice

III. Structuri şi mecanisme de aplicare a codului

I.  INTRODUCERE

Eficienţa şi succesul activităţii postului de televiziune AGRO TV depind în bună măsură de corespondenţa dintre sensurile academice ale calităţii şi aşteptările beneficiarilor. În acest sens, responsabilitatea tuturor persoanelor implicate în activitatea AGRO TV şi aderarea acestora la un set minim de valori etice reprezintă un criteriu de bază pentru reuşita proiectului AGRO TV.

Ca urmare se adoptă :

Codul de etică profesională privind activitatea postului de televiziune AGRO  TV.

Codul include un set minim de principii, valori şi reguli de conduită ce trebuie luate ca referinţă în activităţile desfăşurate de către postul de televiziune AGRO  TV.

Codul li se adresează :

 • angajaţilor Agro TV
 • colaboratorilor Agro TV
 • invitaţilor acestora

Codul are menirea de a promova o cultură a calităţii care să contribuie la realizarea unor programe de televiziune competitive şi la promovarea unui brand demn de încrederea.

Fiind un cod de etică, documentul îmbină afirmarea unor valori şi principii aplicabile în cadrul proiectului AGRO TV cu afirmarea  unor prevederi procedurale menite să creeze un mediu propice de desfăşurare a activităţii şi să ofere un sistem de apreciere, corectare, contestare şi sancţionare a situaţiilor de abatere de la valorile şi principiile stipulate.

Aplicarea Codului nu exclude şi nu înlocuieşte drepturile şi obligaţiile legale cuprinse în alte documente încheiate la nivelul AGRO  TV.

Codul va fi permanent îmbunătăţit şi adus la zi, în conformitate cu politica AGRO TV şi cu sugestiile venite de la beneficiari.

II.CODUL

A.VALORI ŞI PRINCIPII

În activitatea lor, cei vizaţi de prezentul Cod vor onora următoarele valori şi principii generale.

 • Legalitate
 • Independenţă
 • Obiectivitate
 • Imparţialitate
 • Responsabilitate personală
 • Profesionalism
 • Respect
 • Inovaţie
 • Confidenţialitate
 • Implicare
 • Solidaritate

Angajamentul faţă de acest set de valori presupune că fiecare persoană implicată în activităţile AGRO TV :

Cunoaşte, înţelege şi respectă în totalitate legile în vigoare precum şi reglementările şi normele aplicabile la nivelul postului de televiziune AGRO TV

Dovedeşte independenţă în activitate, nu cedează presiunilor politice, religioase, economice sau de altă natură, acceptând numai constrângeri legale, ştiinţifice şi etice.

Are o atitudine obiectivă în activităţile desfăşurate. Oferă informaţi corecte, face afirmaţii şi îşi exprimă opinii doar atunci când este în posesia datelor şi informaţiilor necesare, dincolo de orice apreciere individuală emoţională bazată pe prejudecăţi şi impresii. Face recomandări şi ia decizii bazate exclusiv pe datelor factuale şi pe informaţii precise verificate temeinic.

Face afirmaţii sau îţi exprimă opinii în mod onest, neutru şi imparţial. Nu este părtinitor faţă de sau contra unei instituţii sau persoane, nu discriminează, pe criterii de sex, etnie, vârstă, religie, criterii politice, etc. în desfăşurarea activităţii în cadrul AGRO TV.

Îşi asumă responsabilitatea pentru afirmaţiile şi opiniile exprimate şi poate oricând dovedi acordul dintre acestea şi reglementările legale aplicabile, regulile interne ale organizaţiei sau instituţiei standardele cerute şi datele factuale. Acceptă obligaţia de a da socoteală pentru activităţile întreprinse, opiniile şi concluziile formulate şi de a suporta consecinţele pentru neîmplinirile posibile.

Menţine un nivel ridicat de competenţă profesională. Oferă consultanţă, expertiză întemeiată pe standarde bine definite şi recunoscute în domeniu. Se bazează pe o înaltă exigenţă şi solidaritate profesională, manifestă obligaţia morală de a lucra pentru îmbunătăţirea calităţii.

Îi va trata pe ceilalţi cu respect, va ţine seama de nevoile şi aşteptările beneficiarilor.

Este deschis la iniţiative noi, răspunzând la schimbările sociale, locale sau regionale şi la nevoile beneficiarilor. Întreaga activitate se bazează pe o atitudine deschisă şi participativă, pe inovaţie permanentă în ceea ce realizează.

Este fidel principiului confidenţialităţii în furnizarea, completarea, utilizarea şi asigurarea accesului la informaţie în conformitate cu regulile şi procedeele acceptate.

Se implică şi participă activ la promovarea acţiunilor AGRO TV, precum şi la oferirea suportului solicitanţilor externi.

Se  implică în acţiuni de responsabilitate socială, participă la acţiunile de promovare organizate de către AGRO TV.

B. NORME DE CONDUITĂ

Articolul 1. Activitatea publică

Comunicarea cu mijloace de informare în masă, în numele AGRO TV, se asigură de către persoanele desemnate pentru aceasta de către Managerul AGRO TV.

Invitaţii AGRO TV, participanţi la dezbateri publice televizate, sunt obligaţi să respecte limitele împuternicirilor oferite de către Managerul AGRO  TV.

Articolul 2. Activitatea politică

În exercitarea activităţii în cadrul AGRO TV, angajaţilor AGRO TV precum şi invitaţiilor în cadrul emisiunilor AGRO TV li se interzice :

 • să participe la colectarea de fonduri pentru partide politice şi alte organizaţii
 • să facă propagandă politică, în cadrul emisiunilor AGRO TV, în favoarea vreunui partid politic
 • să susţină concurenţii electorali prin utilizarea resurselor AGRO TV

Nu vor fi considerate propagandă politică :

discutarea în cadrul emisiunilor AGRO TV a proiectelor şi propunerilor legislative

analiza şi discutarea speţelor în care sunt implicate persoane cu funcţii publice care doresc să participe şi să îşi prezinte cazul la AGRO TV

Articolul 3. Conduita în cadrul exercitării activităţii în cadrul AGRO TV

În timpul exercitării activităţii în cadrul AGRO TV, angajaţii AGRO TV şi invitaţii în emisiuni sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, corectitudine şi amabilitate, să nu aducă atingere onoarei şi demnităţii persoanelor din cadrul AGRO TV, precum şi telespectatorilor cărora le acordă informare juridică.

Din partea angajaţilor AGRO TV şi invitaţilor emisiunilor AGRO TV nu se admit comportamente indecente, prin:

 • utilizarea unor expresii jignitoare,
 • dezvăluirea de informaţii privind viaţa privată a unor persoane care nu şi-au dat acordul pentru aceasta.

IV.STRUCTURI ŞI MECANISME DE APLICARE A CODULUI 

Acceptarea participării la activităţi în cadrul AGRO TV implică cunoaşterea şi aderarea la prezentul Cod a tuturor celor implicaţi. Totodată, se constituie mecanisme adecvate de monitorizare a aplicării Codului.

Răspundere:

Angajaţii AGRO TV şi invitaţii emisiunilor AGRO TV sunt obligaţi să respecte prevederile Codului de Etică Profesională

Încălcarea prevederilor prezentului Cod de către angajaţii AGRO TV şi invitaţii emisiunilor AGRO TV va atrage după sine aplicarea sancţiunilor, în conformitate cu reglementările interne şi legislaţia în vigoare.

În cazul în care acţiuni ilegale ale angajaţilor AGRO TV şi invitaţilor în emisiunile AGRO TV, prin nerespectarea normelor de etică profesională, aduc atingere persoanelor fizice şi juridice, cauzându-le prejudicii, aceştia vor fi traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.