28 octombrie 2021 - 15:06

Se va institui mecanism de garantare pentru promovarea produselor agricole

Garantare pentru promovarea produselor agricole. Fermierii și operatorii economici înregistrați în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă și cea de comerț exterior scrisori, garanții, credite, asigurări/asigurări de garanție, emise de instituții financiare nebancare înscrise în Registrul general și în Registrul special ale Băncii Naționale a României și de societatea de asigurare.

Textul aparține noii Ordonanțe de urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, Capitolul IX, Schema simplificată, pentru micii fermieri, Art. 27., alin. (1), aflată în dezbatere publică.

Dar iată care sunt măsurile pentru care se instituie mecanisme de garantare: schimburile comerciale de produse agricole cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în continuare țări terțe; promovarea produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe; promovarea vinurilor, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol; restructurarea/reconversia plantațiilor viticole, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol; investiții, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol; distilarea vinului in situații de criza, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol.

De asemenea, se instituie mecanism de garantare pentru: finanțarea programelor operaționale ale organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; intervenția publică reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013; depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013; măsurile Programului operațional pentru pescuit și ale Autorității de management pentru Programul operațional pentru pescuit.

În cazul mecanismului de garantare, legiuitorul a luat în calcul și forța majoră, în sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării Politicii Agricole Comune (PAC).

Ordonanța prevede că în cazurile de forță majoră și în circumstanțele excepționale, acestea se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 33 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.