Ce trebuie să facă fermierii pentru a obține subvenții APIA în 2023

Criterii de eligibilitate și documente justificative

Începând cu 2023, pentru a putea beneficia de subvenții APIA, fermierii trebuie să se conformeze noilor prevederi cuprinse în proiectul de Ordin privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intevențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023- 2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Astăzi, AgroTV vă prezintă care sunt criteriile de eligibilitate și ce documente justificative li se cer fermierilor pentru acordarea de subvenții APIA.

Prima condiție pentru fermieri este să desfăşoare activitate agricolă așa cum a fost definită la pct. 4.1.1. din PS 2023-2027, altfel nu sunt eligibili la plată pentru suprafețele/animalele neconforme.

De asemenea, criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de plăţile aferente intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022, sunt cele prevăzute la art. 6 din respectiva hotărâre.

Beneficiarii de subvenții APIA aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din hotărâre, stabiliți la art. 5 alin. (1) – (6) din hotărâre, depun la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) o singură cerere de plată şi sunt identificaţi în mod unic în Registrul Unic de Identificare, pe baza:

– a) identificatorului atribuit în Registrul Unic de Identificare;


– b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC;


– c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.


Proiectul de Ordin mai prevede că persoana fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură cerere de plată.


ATENȚIE: subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din hotărâre.

Ce documente trebuie să depună fermierii pentru a beneficia de subvenții APIA

* La depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:


– a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;


– b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;


– c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA;

– d) documente care dovedesc utilizarea terenului și că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului.


* Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din hotărâre, sunt:

– a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5;

– b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune/comodat a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;

– c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.


Eliberarea și transmiterea de către unitatea administrativ-teritorială a documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) se face potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) și c) din hotărâre.

Contractele de asociere în participaţie în vigoare trebuie să respecte prevederile art. 1.949-1.954 din noul Cod Civil. Suprafeţele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participaţie.


În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea de plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri de reducere a suprafeţei declarate.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (10) din hotărâre, în cursul controalelor administrative încrucișate, în situaţia în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea situaţiei, va notifica solicitanţii care au depus cererile, care au obligaţia să clarifice situaţia constatată. Dacă situaţia constatată nu se clarifică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care situaţia constatată este clarificată de către o instanţă judecătorească.

Fermierul persoană fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului, prevăzute la alin. (2), pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea de plată prevăzută la art. 3 alin. (3), prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

În sensul art. 5 alin. (1) și (6) din hotărâre, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 566/2004, fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute la alin. (2). Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) şi f) din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeţei de teren cu care participă în cooperativă fiecare membru al acesteia.

Atenție! Dacă până la data-limită de depunere a cererilor de plată cu penalizări nu sunt depuse documentele toate care trebuie să însoțească cererile de plată, suprafețele declarate sunt considerate neeligibile.

Documente care fac dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând UAT sau ADS

Fermierii fac dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau ADS, conform art. 6 alin. (1) lit. l) din hotărâre, trebuie să prezinte, pe lângă documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, şI următoarele:

– a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune /închiriere/comodat încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene sau ADS şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune /închiriere/comodat încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract;

– b) copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată. Asociaţiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată.

(2) Codul/Codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, nu pot fi declarate în același scop în mai multe cereri de plată.

Documente necesare asociațiilor crescătorilor de animale

În cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii vor depune următoarele documente, după caz:


a) în cazul membrilor asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată, fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/comodat al pajiştii de către asociaţie;

(ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, numărul de animale cu care asigură asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din RNE, precum şi suprafeţele alocate.


Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 6.


Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafeţelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun. Sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;


– b) în cazul asociaţiei crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociaţia va prezenta la APIA:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;

(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociaţie și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum şi suprafeţele alocate.

(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data- limită de depunere a cererilor cu întârziere.


– c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar- veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta la APIA:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/comodat al pajiştii de către asociaţie;

(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociaţie și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum şi suprafeţele alocate. Centralizatorul prevăzut în anexa nr. 6 se întocmeşte anual și se vizează de către primărie;

(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data- limită de depunere a cererilor cu întârziere.


ATENȚIE! Asociaţiile crescătorilor de animale nu mai pot solicita plăţi aferente intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din hotărâre, pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.

Membrii asociaţiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.

În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători, care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte cu animalele membrilor, beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/ grupului de producător, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale.

Documente pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor

Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut. Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoţite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:

– a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărâre judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar, în lipsa acestor documente, adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;


– b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, privind depunerea cererii de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat. Centralizatorul se completează anual şi se semnează de către preşedintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 7;

– c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.


În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în recoltarea vegetației prin cel puțin un cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie – 1 octombrie a anului de cerere. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. b) din hotărâre, cererea de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiştilor permanente şi în calitate de fermieri activi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafeţele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafaţă se fac proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare privind utilizarea terenului pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:

– a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;


– b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către preşedintele formei asociative menţionate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 8;

– c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.


Membrii formelor asociative de proprietate pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.

Documente pentru utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat

Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute la art. 7 și la art. 8 alin. (1) din proiectul de Ordin, desfăşoară cel puţin o activitate agricolă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, aşa cum este definită la pct. 4.1.1.1 din PS 2023-2027, în calitate de fermieri activi, şi prezintă, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3), precum şi:


– a) la depunerea cererii de plată la APIA, copie a cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţă eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată, în cazul în care fermierul deţine animale; şi/sau

– b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situaţia în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie – 1 octombrie a anului de cerere.

Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:
(i) declaraţia privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura, în cazul persoanelor juridice.

Alte prevederi legate de documentele justificative pentru subvenții APIA

„Art. 10.-(1) Documentele privind deţinerea animalelor sunt prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 şi se depun în funcţie de cerinţele intervențiilor solicitate.


(2) Documentele privind deţinerea legală a ecvideelor, respectiv paşapoartele ecvideelor, sunt prevăzute prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.

Art. 11. – După depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA, cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.

Art. 12.(1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi intervenții, un bloc fizic face obiectul cererilor de plată a doi sau mai mulţi fermieri, în cazul în care suprafaţa totală declarată este mai mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă – LPIS, cu o diferenţă de maximum 1 hectar, APIA poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor declarate în acel bloc fizic.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri proporţionale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la APIA la depunerea cererii de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea suprafeţei declarate.

Art. 13.-(1) Nu se acordă plăţi pentru suprafaţa care depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic.


(2) Nu sunt incluse în hectarul eligibil:


– a) suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt utilizate pentru activităţi agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetaţie forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepția suprafeţelor prevăzute la art. 2, alin. (2), lit. c) și d) din hotărâre și a drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solarii cu lăţimea de maximum 2,5 m inclusiv;

– b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solarii a căror lăţime este mai mare de 2,5 m.

(3) Suprafaţa de teren ocupată de orice tip de construcţie, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepţie suprafeţele de teren ocupate cu sere şi solarii.


(4) Terenurile scoase din circuitul agricol, inclusiv în cursul anului de cerere, nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă.

(5) Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafeţe:


– a) suprafeţele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;


– b) suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct. În situaţia în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 1, 2, art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;


– c) suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;


– d) suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;


– e) suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;


– f) suprafeţe utilizate de unitățile militare;


– g) suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;


– h) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;


– i) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;


– j) suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;

– k) suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop;


– l) suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) şi (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14.-(1) În sensul art. 6, alin. (1), lit. n) din hotărâre, în cadrul cererii de plată, fermierul identifică parcelele agricole utilizate și elementele neproductive.


(2) În anul 2023, fermierii au obligația să declare suprafețele de teren lăsat pârloagă alocate zonelor neproductive care pot fi utilizate pentru culturi agricole destinate producției alimentare, cu excepția culturilor de porumb, soia pentru boabe sau specii cu ciclu scurt de producție, ca urmare a aplicării derogării prevăzută de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și8 pentru anul de cerere 2023, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1317.

(3) Suprafaţa declarată a parcelei și a elementelor neproductive solicitate la plată este suprafaţa rezultată în urma procesului de digitizare a parcelei în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA, în conformitate cu documentele care fac dovada utilizării terenului agricol. Excepţie fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc suprafeţe neagricole mai mici de 100 de metri pătraţi, dar care însumate depăşesc 100 de metri pătraţi. Suprafaţa digitizată a parcelei poate fi diferită faţă de suprafaţa declarată în limita toleranţei, calculată în aplicaţia electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.

(4) În cazul în care în urma tuturor controalelor administrative sau la fața locului se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit. o), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat.

Art. 15.-(1) În sensul art. 6 alin. (1) lit. g) din hotărâre, fermierii pot aduce modificări cererii de plată sau pot retrage în totalitate cererea de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă:


– a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea de plată;

– b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului;

– c) nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/intervenție sau una din exploataţii cu cod ANSVSA.


(2) Cererile de plată pot fi modificate fără creșterea suprafeței sau pot fi retrase total/parţial, de către beneficiar în următoarele condiţii:

– a) APIA nu a notificat fermierul cu privire la intenția de a efectua un control la fața locului realizat prin control clasic pe teren, cu respectarea termenului de notificare prevăzut la art 48 alin. (1) din hotărâre. Neconformitățile depistate în timpul controalelor clasice pe teren sunt aduse la cunoștința beneficiarului în termen de 90 de zile de la data finalizării verificărilor pe teren.

– b) în cazul controalelor prin monitorizare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2116, pentru exploatațiile la care se constată cel puțin o parcelă neconformă, se va realiza acțiunea de întâlnire și clarificare cu fermierul a rezultatelor controlului prin monitorizare. Prin clarificările aduse este posibilă modificarea cererii de plată fara cresteri de suprafata, situație care va constitui baza următoarelor interpretări.

– c) în cazul intervenţiilor care fac obiectul sistemului de monitorizare a suprafeţelor utilizând date satelitare obţinute cu ajutorul sateliţilor Sentinel din cadrul programului Copernicus, în temeiul art. 44 din Regulamentul (UE) 2021/2116, fermierii pot aduce modificări cererii de plată fara cresteri de suprafata sau pot retrage total/partial suprafetele din cererea de plată până la data de 20 septembrie a anului de cerere.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care în cadrul unui control la faţa locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru parcelele agricole/animalele la care se referă neconformitatea.”

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

1 COMENTARIU

  1. Ca să fim cum vor ei trebuie să avem doctorat pt a muncii pământul. Ar trebuii să renunțăm toți la subvențiile lor și să fac ce știm mai bine. Prin aceste reguli de cacao am ajuns să importăm peste 90% din alimente și să avem cele mai scumpe produse la raft raportat la veniturile oamenilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole