20 mai 2022 - 06:49

Subvențiile APIA suplimentare – Ce condiții impune Uniunea Europeană din 2023

Noua Politică Agricolă Comună (PAC) va introduce pentru prima dată în rândul schemelor de plată pentru fermieri eco-schemele. Acestea vor fi o serie de măsuri mai prietenoase cu mediul înconjurător, iar fermierii care le vor aplicat vor beneficia de plăți suplimentare, care să compenseze pierderile suferite. Eco-schemele vor fi obligatorii pentru statele membre, dar voluntare pentru fermieri, astfel că agricultorii nu sunt obligați să le implementeze, însă cei care o vor face for primi subvențiile suplimentare de la APIA.

În secțiunea 2, subsecțiunea 4 a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului se regăsesc obligațiile statelor membre care or aplica aceste scheme. Iată ce precizează Articolul 31 – Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor.

(1)   Statele membre stabilesc și acordă sprijin pentru scheme voluntare pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor (denumite în continuare „eco-scheme”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

(2)   În temeiul prezentului articol, statele membre sprijină fermierii activi sau grupurile de fermieri activi care își asumă angajamentul de a aplica practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor și de combatere a rezistenței la antimicrobiene.

(3)   Statele membre stabilesc o listă a practicilor agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor și de combatere a rezistenței la antimicrobiene menționate la alineatul (2). Practicile respective sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească unul sau mai multe dintre obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) și, în ceea ce privește îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene, dintre obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (i).

(4)   Fiecare eco-schemă acoperă, în principiu, cel puțin două dintre următoarele domenii de acțiune pentru climă, mediu, bunăstarea animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene:

(a)

atenuarea schimbărilor climatice, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de practicile agricole, precum și menținerea depozitelor de carbon existente și creșterea capacității de sechestrare a carbonului;

(b)

adaptarea la schimbările climatice, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a rezilienței sistemelor de producție alimentară, precum și de creștere a diversității animalelor și plantelor, pentru o mai mare rezistență la boli și la schimbările climatice;

(c)

protejarea sau îmbunătățirea calității apei și reducerea presiunii asupra resurselor de apă;

(d)

prevenirea degradării solului, refacerea solului, îmbunătățirea fertilității solului și a gestionării nutrienților și biocenoza solului;

(e)

protejarea biodiversității, conservarea sau refacerea habitatelor sau a speciilor, inclusiv menținerea și crearea elementelor de peisaj sau a zonelor neproductive;

(f)

acțiuni pentru o utilizare durabilă și redusă a pesticidelor, în special a pesticidelor care prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu;

(g)

acțiuni de îmbunătățire a bunăstării animalelor sau de combatere a rezistenței la antimicrobiene.

(5)   În temeiul prezentului articol, statele membre acordă doar plăți care vizează angajamente care:

(a)

depășesc cerințele legale relevante în materie de gestionare și standardele relevante GAEC stabilite în capitolul I secțiunea 2;

(b)

depășesc cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute de dreptul intern și de dreptul Uniunii;

(c)

depășesc condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b);

(d)

diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 70.

Pentru angajamentele menționate la primul paragraf litera (b), în cazul în care dreptul intern impune noi cerințe care depășesc cerințele minime corespunzătoare prevăzute în dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin pentru angajamente care contribuie la respectarea cerințelor respective pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care devin obligatorii pentru exploatație.

(6)   În temeiul alineatului (5), pentru descrierea angajamentelor care trebuie îndeplinite de beneficiarul eco-schemelor menționate la prezentul articol, statele membre pot să se bazeze pe una sau mai multe dintre cerințele și standardele stabilite în capitolul I secțiunea 2, cu condiția ca obligațiile eco-schemelor să depășească cerințele legale relevante în materie de gestionare și standardele minime privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite de statele membre în temeiul capitolului I secțiunea 2.

Fără a aduce atingere articolului 87 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/2116, se consideră că fermierii activi sau grupurile de fermieri activi care participă la eco-schemele instituite în conformitate cu primul paragraf respectă cerințele și standardele relevante menționate în anexa III, cu condiția să îndeplinească angajamentele din cadrul eco-schemei în cauză.

Statele membre care instituie eco-scheme în conformitate cu primul paragraf din prezentul alineat se pot asigura că sistemele lor de gestionare și control nu dublează controalele în cazul în care aceleași cerințe și standarde se aplică atât în cadrul eco-schemelor respective, cât și al obligațiilor prevăzute în anexa III.

(7)   Sprijinul pentru o anumită eco-schemă ia forma unei plăți anuale, pentru toate hectarele eligibile care fac obiectul angajamentelor. Plățile se acordă:

(a)

fie ca plăți suplimentare față de sprijinul de bază pentru venit prevăzut în subsecțiunea 2; fie

(b)

ca plăți care compensează, integral sau parțial, fermierii activi sau grupurile de fermieri activi pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente angajamentelor asumate, calculate în conformitate cu articolul 82 și ținând seama de țintele pentru eco-scheme; aceste plăți pot acoperi, de asemenea, costurile tranzacționale.

Prin derogare de la primul paragraf, plățile acordate în conformitate cu litera (b) de la paragraful respectiv pentru angajamentele privind bunăstarea animalelor, pentru angajamentele de combatere a rezistenței la antimicrobiene și, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător, pentru angajamentele privind practici agricole benefice pentru climă pot lua, de asemenea, forma unei plăți anuale pentru unitățile vită mare.

(8)   Statele membre demonstrează modul în care practicile agricole angajate în cadrul eco-schemelor răspund nevoilor menționate la articolul 108 și modul în care acestea contribuie la structura în ceea ce privește mediul și clima menționată la articolul 109 alineatul (2) litera (a), precum și la bunăstarea animalelor și la combaterea rezistenței la antimicrobiene. Acestea utilizează un sistem de rating sau de punctare sau orice altă metodologie adecvată pentru a asigura eficacitatea și eficiența eco-schemelor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. Atunci când stabilesc nivelul plăților pentru diferite angajamente din cadrul eco-schemelor în temeiul alineatului (7) primul paragraf litera (a) din prezentul articol, statele membre țin seama de nivelul de sustenabilitate și de ambiție al fiecărei eco-scheme, pe baza unor criterii obiective și transparente.

(9)   Statele membre se asigură că există o coerență între intervențiile în temeiul prezentului articol și cele în temeiul articolului 70.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.