Sub-măsura 6.4: Cine poate beneficia de sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

ceramica_horezuÎn draftul pentru subMăsura 6.4-Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, publicat pesite-ul AFIR se arată cine sunt aplicanții eligibili pentru obținerea de sprijin financiar nerambursabil pentru această măsură.

Astfel, sunt eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Atenție: 

 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

ATENŢIE! Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural, punctul/punctele de lucru aferente investitiei finantate prin proiect trebuie să fie amplasate în spatiul rural.
 
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul sub-măsurii 6.4 „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole în zone rurale”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată[1] – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană juridică română;
 • să aibă capital 100% privat
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Finanţarea în cadrul acestei măsuri derulată prin PNDR 2014-2020 este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

- Publicitate -
 • Solicitanții/ beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
 • Solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, după încasarea avansului sau a primei cereri de plată, pentru 1 an de la data rezilierii, precum și solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR pentru 1 an de la data rezilierii, pentru ambele situații sub condiția stingerii debitelor;
 • Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
 • Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finantare că vor depune documente la semnarea Contractului de Finanţare şi nu prezintă documentele la data prevazută în notificare din motive imputabile acestora, nu vor mai putea accesa Programul timp de un an de la notificare.
 • Solicitanții/beneficiarii care depun mai multe proiecte în aceeaşi sesiune și/sau sesiuni diferite în cadrul aceleiași sub‐măsuri care formează împreună un flux de producție (flux tehnologic).

Beneficiarii sM 6.2 până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată
 
 
ATENŢIE! Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.
 
  Atenție! În cadrul sub-măsurii 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.
 
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere micăîntre 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

 
IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
[1] În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Acordarea sprijinului nerambursabil prin sM 6.4 pentru această categorie de solicitanţi  se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani.
 
 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole