SPRIJIN DE APROAPE 11 MILIOANE DE EURO, DE LA UE PENTRU CRESCĂTORII DE VACI. AFLĂ CUM POATE FI SOLICITAT!

Guvernul a dat o hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor.

Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în lei a 10.896.083 euro.

Din suma prevăzută se distribuie echivalentul în lei a sumei de 5.448.041,5 euro pentru producătorii de lapte, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

Ajutorul financiar  se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică” respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploatație cu cod ANSVSA;

b) au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;

(2) Pentru obținerea ajutorului financiar prevăzut beneficiarii prevăzuți  trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

b) produc și livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii.

(3) Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri a Guvernului. Art. 4.

(1) Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 alin.(2) și (3), producătorii de lapte depun cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente, până la data de 2 mai 2017, inclusiv.

(2) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 alin.(2) și (3) sunt următoarele:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicit legal pentru PJ/PFA/II/IF;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;

c) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte;

d) copie de pe prima și ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii;

e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

f) pentru condiția prevăzută la art.3 alin.(1) lit.b), unul din următoarele documente, după caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;

g) pentru condiția prevăzută la art.3 alin.(2) lit.b), unul din următoarele documente, după caz:

(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017;

(iii) copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

(iv) copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi SC. h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

(3) Documentele prevăzute la alin.(2) lit. a) – d) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

(4) Documentele prevăzute la alin.(2) literele f) și g ) se certifică de către solicitant prin însrierea sintagmei „conform cu originalul”, datate și semnate /ștampilate, după caz .

(5) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor atașate cererii de plată aparține beneficiarilor prezentului ajutor financiar și/sau autorităților care au emis sau atestat aceste documente. Art. 5. Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către A.P.I.A. prin împărțirea sumei la efectivul eligibil de vaci de lapte.

Plăţile  se efectuează până la data de 30 iunie 2017

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole