Reguli privind finanțările prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit – PAP 2021-2027

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a postat pe site-ul insituției, în secțiunea Transparență decizională, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care se stabilește cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP 2021-2027).

Potrivit actului normativ, categoriile de beneficiari ai operaţiunilor finanţate prin PAP 2021-2027 se stabilesc în Ghidurile solicitantului aferente fiecărei acțiuni, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii.

Actul normativ stabilește, de asemenea, regulile aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa Uniunii Europene şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor, din bugetul de stat, din bugetul local şi din alte surse publice şi private, după cum urmează:

Art. 4. Pentru a fi eligibilă, o operațiune sau o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

– a) să respecte prevederile art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- Publicitate -

– b) să respecte prevederile art. 13 ale Regulamentului (UE) nr. 1139/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului European pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004 ;

– c) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

– d) să fie în conformitate cu prevederile PAP 2021-2027, inclusiv pentru Asistența Tehnică;

– e) să fie în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului;

– f) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru PAP, şi beneficiar;

– g) să respecte prevederile art. 74 alin (1) ale Regulamentului (UE) 1060/2021;

Art. 5. Nu sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri:

– a) costurile prevăzute la art. 64 ale Regulamentului (UE) 1060/2021; 


– b) operațiunile și cheltuielile neeligibile prevăzute la art 13 Regulamentului (UE) nr. 1139/2021; 


– c) costurile cu amortizarea; 


– d) achiziționarea de bunuri, utilaje, instalații, echipamente și mijloace de transport second hand; 


– e) operațiunile ale căror ținte aferente indicatorilor de rezultat depind de alte operațiuni nefinalizate la momentul depunerii cererii de finanțare; 


– f) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj; 


– g) dobânzile debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare. 


Art. 6. Contribuţia în natură poate fi eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile stabilite de art. 67 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

Art. 7. (1) Costul de achiziţie al terenului este eligibil dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, precum şi următoarele condiţii specifice:

– a) se încadrează în limitele prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 1060/2021, cu luarea în considerare a prevederilor care vizează operaţiunile referitoare la conservarea mediului;

– b) terenul nu a fost achiziţionat prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani anterior datei depunerii de către beneficiar a cererii de finanţare;

– c) terenul este strict necesar implementării operaţiunii;

– d) costul de achiziţie al terenului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care să confirme că preţul acestuia nu excedează valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale terenului.

– e) terenul trebuie să fie liber de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.

(2) Costul de achiziţie al construcțiilor este eligibil dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, precum şi următoarele condiţii specifice:

– a) construcția nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani anterior datei depunerii de către beneficiar a cererii de finanţare;

– b) construcția este strict necesară implementării operaţiunii;

– c) costul de achiziţie al construcției este certificată de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care să confirme că preţul acestuia nu excedează valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale construcției.

– d) construcția trebuie să fie liberă de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.

Art. 8. (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale naționale în vigoare.

(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.

Art. 9. (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare.

(2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din sprijinul financiar acordat.

(3) Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) IFN- SA și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) – IFN SA sunt eligibile în situaţia în care garanţiile sunt necesare, potrivit legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene.

Art. 10.
În cazul operaţiunilor finanțate prin PAP 2021 – 2027:

(1) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede construcţii-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.

(2) Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita:

– a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede construcţii-montaj;

– b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede construcţii-montaj.

(3) Cheltuielile prevăzute la pct. 2 se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică operațiunilor care prevăd compensații.

Art. 11.
(1) Cheltuielile cu privire la pregătirea, gestionarea, informatizarea, evaluarea, informarea, comunicarea, derularea şi controlul PAP 2021-2027 sunt eligibile.

(2) Cheltuielile cu instruirea/perfecţionarea personalului din cadrul Autorităţii de management şi a structurilor implicate în gestionarea PAP 2021-2027, cheltuielile aferente schimburilor de experienţă şi cele care vizează dezvoltarea capacităţii administrative de gestionare a PAP 2021- 2027, precum şi costurile necesare externalizării unor activități necesare implementării PAP 2021-2027, costurile privind chiria, utilităţile, întreţinerile, reparaţiile şi alte cheltuieli care sunt necesare funcţionării administrative sunt eligibile.”

Alte prevederi ale proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la finanțările prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027 le puteți consulta accesând următorul link: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8089-proiect-hg-pap-2021-2027.html.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole