28 mai 2022 - 12:47

Prima lege pentru fermieri promulgata de Klaus Iohannis de la realegere

Președintele Klaus Iohannis a semnat deja primele decrete din noul său mandat. La doar o zi după realegerea sa, prin vot, în funcția de Președinte al României, șeful statului a semnat o serie de decrete, printre care și unul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii.

Art. 1. — (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal de reorganizare, desfăşurare şi funcţionare a sistemului naţional de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, denumit în continuare Sistem naţional de clasificare.

(2) Funcţionarea Sistemului naţional de clasificare, înregistrarea primară a rezultatelor de clasificare a carcaselor şi a preţurilor acestora, prelucrarea, monitorizarea, controlul şi raportarea acestor date se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor de piaţă ale carcaselor şi animalelor vii.

Art. 2. — (1) Sistemul naţional de clasificare asigură aplicarea obligatorie a grilelor comunitare pentru clasificarea carcaselor conform regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor şi a legislaţiei naţionale în vigoare pentru a îmbunătăţi transparenţa pieţei şi pentru a stabili preţuri de piaţă comparabile pentru carcase atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, acestea constituind baza pentru gestionarea măsurilor de piaţă şi pentru aplicarea mecanismelor de intervenţie ale Comisiei Europene în acest sector.

(2) Sistemul naţional de clasificare are ca scop monitorizarea preţurilor de piaţă ale carcaselor la poarta abatorului şi ale animalelor vii, gradarea obiectivă a carcaselor în abatoare, în funcţie de grila de preţuri, în vederea efectuării unei plăţi echitabile pentru animalele livrate pentru sacrificare de furnizorii/crescătorii de animale.

(3) Sistemul naţional de clasificare colectează, prelucrează şi deţine informaţii privind identificarea operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, informaţii privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv rezultatele de clasificare şi informaţii privind preţurile carcaselor pe specii într-o bază naţională de date a clasificării care funcţionează pe baza unui sistem informatic, parte integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea şi controlul înregistrărilor de date primare de clasificare şi preţuri, precum şi raportările lor în acest sistem şi către Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecţie.

Art. 3. — (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea prevederilor europene în legislaţia naţională, stabilind derogările pe care le aplică la nivel naţional, şi asigură cadrul organizatoric privind aplicarea obligatorie a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine şi ovine, raportarea săptămânală a preţurilor acestora şi a celorlalte notificări către Comisia Europeană.

(2) În domeniul de activitate prevăzut la alin. (1) se desemnează ca autoritate competentă Inspecţia Clasificare Carcase, formată din personalul cu atribuţii de inspecţii, verificare, monitorizare şi control angajat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene. Personalul angajat la nivel zonal are arondată, în mod individual, o zonă de control, constituită din mai multe judeţe. Inspecţia Clasificare Carcase de la nivel central evaluează şi coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea personalului angajat la nivel zonal.

(3) Inspecţia Clasificare Carcase este organismul unic de legătură cu Comisia Europeană, responsabil cu îndeplinirea obligaţiilor de raportare a notificărilor obligatorii din domeniul clasificării carcaselor, conform prevederilor europene.

(4) Inspecţia Clasificare Carcase efectuează controale la faţa locului şi întocmeşte rapoarte de inspecţie, conform prevederilor europene, acordă, suspendă şi/sau anulează autorizaţiile de clasificare, constată contravenţii şi aplică sancţiuni.

Art. 4. — (1) La nivel naţional se reorganizează Sistemul naţional de clasificare, care este alcătuit și funcţionează cu mai multe componente, acestea fiind entităţi distincte care îndeplinesc funcţii diferite în desfăşurarea activităţii de clasificare şi raportare a preţurilor cărnii. Fiecare entitate, cu excepţia furnizorilor/crescătorilor de animale, are obligaţia de a înregistra şi raporta rezultate de clasificare şi preţuri, printr-un sistem informatic, în baza naţională de date a clasificării. Pe baza acestor informaţii se întocmesc rapoartele naţionale de preţuri de piaţă ale cărnii, pentru care autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare şi să se asigure că acestea sunt relevante pentru piaţa naţională, exacte şi complete, înainte de a fi raportate către Comisia Europeană.

(2) Entităţile componente care asigură funcţionarea Sistemului naţional de clasificare sunt:

a) operatori economici, persoane fizice şi juridice, respectiv furnizori/crescători de animale, abatoare, agenţii de clasificare a carcaselor, clasificatori carcase independenţi;

b) entitate, persoană juridică de drept public sau privat, desemnată în baza unei proceduri şi a unor condiţii stabilite, cu respectarea principiilor de transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care să fie responsabilă cu gestionarea bazei naţionale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activităţi, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naţionale de preţuri, precum şi cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, cu respectarea standardului ocupaţional aprobat şi cu eliberarea atestatelor pentru această calificare. Desemnarea entităţii se realizează prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

c) Inspecţia Clasificare Carcase, autoritatea competentă, potrivit art. 3 alin. (2)—(4).

(3) Datele şi informaţiile înregistrate şi raportate în Sistemul naţional de clasificare prin intermediul sistemului informatic sunt confidenţiale, fiind interzisă difuzarea sau divulgarea conţinutului acestora.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal dintre cele prevăzute la alin. (3) se face în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Art. 5. — Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are drept de proprietate asupra datelor şi informaţiilor din baza naţională de date a clasificării.

Art. 6. — (1) Modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare, reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, atribuţiile, obligaţiile, responsabilităţile entităţilor componente ale acestui sistem, natura juridică a datelor şi informaţiilor din baza naţională de date a clasificării și natura juridică a sistemului informatic, precum şi acordarea, suspendarea şi/sau anularea autorizaţiei de clasificare, stabilirea contravenţiilor şi a sancţiunilor aplicate în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(2) În condiţiile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) şi în conformitate cu prevederile europene în vigoare, normele tehnice de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, procedurile, regulamentele şi metodologiile prin care se asigură funcţionarea Sistemului naţional de clasificare, a bazei naţionale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent, obţinerea certificatelor de calificare sau de absolvire si/sau a certificatelor de competenţe profesionale pentru ocupaţia clasificator carcase, respectiv obţinerea ulterioară a atestatelor de clasificare a carcaselor şi a autorizaţiilor de clasificare se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emise în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

Art. 7. — Definirea termenilor de specialitate utilizaţi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 8. — Până la data desemnării entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), Sistemul naţional de clasificare cu toate componentele sale funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice, cu modificările ulterioare.

Art. 9. — Transferul/Preluarea bazei naţionale de date a clasificării se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între actuala entitate care o gestionează şi entitatea desemnată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 10. — Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 6, atestatele eliberate clasificatorilor de carcase, precum şi autorizaţiile acordate agenţiilor de clasificare a carcaselor rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 august 2015, aprobată prin Legea nr. 25/2016.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.