23 ianuarie 2022 - 17:49

Condiții și documente necesare pentru plățile acordate crescătorilor din sectorul bovin

Pentru a veni în sprijinul crescătorilor din sectorul bovin, Agro TV vă pune la dispoziție condițiile de eligibilitate și documentele care trebuie să  însoțească cererile de solicitare a ajutorului de stat, așa cum se regăsesc în OUG 58/2021.

Vă reamintim că 9 august 2021 este ultima zi de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.  

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Plafonul total alocat pentru ajutorul de stat destinat crescătorilor din sectorul bovin este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:

a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021; 

b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

APIA calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte, prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă. 

Condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de stat pentru sectorul bovin:

 1. Dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
 2. Să fi produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
 3. Beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin:

– Beneficiarul este persoană fizică autorizată – PFA, întreprindere individuală –  II, întreprindere familială –  IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA / II / IF;

– Beneficiarul persoană fizică (CNP reprezentant PFA / II / IF), iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA / II / IF;

– Beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP al persoanei decedate.

 1. Să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
 2. Să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.
 3. Beneficiarii care solicită ajutor de stat pentru efectivul de bovine, pot solicita și ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă si valorificată;
 4. Ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte livrată și valorificată se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutor de stat pentru efectivul de bovine.

Documente

Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin se depun la APIA – Centrul județean Sibiu, din Municipiul Sibiu, strada Someșului, nr. 49, însoțite de:

 1. a) documentegenerale:

– copie de pe BI/CI a beneficiarului;

– certificatul de înregistrare la Oficiului Național al Registrului Comerțului al beneficiarului;

– împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă este cazul;

– coordonatele bancare/trezorerie;

 1. b) documente justificativespecifice:
 •  pentru Ajutorul de stat care se acordă pentru efectivul de bovine:
 1. documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut de beneficiar în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;
 • Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.
 • pentru ajutorul de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată:
 1. copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
 2. copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
 3. copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/ documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
 4. copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
 5. copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.