OFICIAL Ajutor de stat de 150.000 EURO/fermă! Cine beneficiază de finanțare

Hotărârea privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, schema de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2022, iar beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie crescători de animale conform art. 1 din Legea nr. 332/2018 cu modificările și completările ulterioare;
 2. să își desfășoare activitatea în zona montană;
 3. să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile
  precizate;
 4. să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua
  Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile prevăzute.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție este de
300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Plățile aferente Programului vor fi efectuate până la data de 29 decembrie 2023. Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 34.600.000 lei, echivalentul a 7.000.000 euro.

Cererile se depun la Agenția Națională a Zonei Montane, însoțite de următoarele acte:

 1. copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 2. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi organizare a solicitantului;
 3. dovadă existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
 4. extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate/de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi că terenul este liber de sarcini;
 5. copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
 6. împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 7. aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții – grupuri de producători;
 8. studiul de fezabilitate pentru investițiile privind înființarea stânei montane;
 9. declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate”;
 10. certificat de atestare fiscală eliberat în condițiile legii pentru toate punctele de lucru declarate, conform legii şi care nu cuprinde obligații fiscale restante precum şi alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanțare/cererii de rambursare, emis de organul competent din cadrul ANAF;
 11. Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanțare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;
 12. cazierul fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole