Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat recent, prin publicarea unui anunțlansarea, în data de 3 mai 2017, a submăsurii 6.4 din PNDR, prin care întreprinderile existente și nou-înființate vor putea solicita sprijin nerambusabil de până la 200.000 de euro.

Sesiunea de primire a proiectelor se va încheia în data de 31 iulie 2017, iar bugetul disponibil este de 35 de milioane de euro. Printre beneficiarii eligibili în cadrul acestei linii de finanțare se numără:

 • persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale, dar și societățile cu răspundere limitată debutante (SRL-D);
 • societățile agricole care își propun diversificarea activităților.

Ajutorul nerambusabil poate fi utilizat pentru înființarea sau modernizarea unei afaceri în următoarele domenii:

 • producție de bunuri;
 • servicii, inclusiv servicii medicale și veterinare;
 • pensiuni agroturistice și servicii de agrement;
 • activități meșteșugărești;
 • industrii creative, inclusiv IT.

La depunerea proiectului este necesară redactarea unei documentații ce include planul de afaceri (asimilat în cadrul acestei măsuri unui studiu de fezabilitate). Planul de afaceri solicitat în cazul unui proiect realizat prin submăsura 6.4 este organizat sub forma a opt capitole:

 • datele generale;
 • descrierea proiectului;
 • datele tehnice ale investiției;
 • durata de realizare și etapele principale;
 • costul estimativ al investiției;
 • finanțarea investiției;
 • datele privind forța de muncă;
 • viabilitatea economico-financiară.

În situația în care investiția prevede realizarea unor lucrări de construcții-montaj, planul de afaceri va necesita întocmirea și prezentarea unor piese desenate (plan de amplasare în zonă, plan general, plan cu amplasarea utilităților și planurile de arhitectură). În acest caz, documentul va trebui să respecte instruscțiunile din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, ce reglemenează etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice. Hotărârea este în vigoare începând cu data de 27 februarie 2017, iar mai multe detalii despre aceste prevederi poți citi în articolul acesta.

Capitolul 1 – Datele generale ale solicitantului

În cadrul acestui capitol se vor prezenta, într-o manieră succintă, informații privind forma de organizare și istoricul solicitantului. După ce documentul va fi realizat în întregime, el va fi listat și semnat de către colectivul de elaborare. Foaia de capăt trebuie să cuprindă următoarele informații:

Din partea elaboratorului documentației:

 • denumirea societății care a elaborat studiul de fezabilitate (firma de consulanță);
 • numele și prenumele persoanelor desemnate de către firma de consultanță să facă parte din colectivul de elaborare;
 • semnăturile membrilor echipei de elaborare;
 • ștampila firmei de consultanță.

Din partea întreprinderii solicitante:

 • denumirea întreprinderii;
 • numele și prenumele responsabilului legal de proiect;
 • semnătura responsabilului legat al proiectului;
 • ștampila firmei solicitante.

De asemenea, foaia de capăt va cuprinde denumirea completă a proiectului, așa cum este menționată în restul documentației, dar și data la care acesta a fost redactat.

În cadrul acestui prim capitol se vor prezenta informații cu privire la denumirea solicitantului și datele de identificare ale acestuia (codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, adresa sediului social și informațiile de contact, precum numărul de telefon sau adresa de e-mail). În cadrul secțiunii privind istoricul solicitantului se vor oferi informații privind evoluția societății de la înființare și până la momentul depunerii cererii de finanțare. Aceste informații se vor prezenta succint și privesc aspecte relevante precum:

 • sediul social și punctele de lucru;
 • activitățile desfășurate în trecut și în prezent;
 • evoluția produselor și a serviciilor societății;
 • evoluția principalilor indicatori economico-financiari, precum cifra de afaceri, profitul, numărul de salariați, indicatori de solvabilitate, indicatori de profitabilitate;
 • principalele autorizații, licențe sau brevete deținute și exploatate.

De asemenea, se vor indica principalele mijloace fixe pe care societatea le deține în prezent, conform evidențelor contabile.

Informațiile solicitate în cadrul acestui capitol pot fi obținute din următoarele surse:

 • codul unic de înregistrare al societății;
 • actul constitutiv al societății și eventualele acte adiționale care au modificat act document;
 • certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
 • lista mijlocelor fixe;
 • situațiile financiare încheiate la finalul ultimului exercițiu financiar.

Capitolul 2 – Descrierea proiectului

Această secțiune a planului de afaceri va conține informații privind descrierea proiectului de investiții. Primul element solicitat este denumirea proiectului, așa cum apare în cadrul foii de capăt sau în cadrul celorlalte documente care o solicită. Se recomandă utilizarea unei denumiri relevante și scurte în același timp. Cele mai frecvente titluri de proiect sunt:

 • “Creșterea competitivității societății X SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante”;
 • “Modernizarea activității societății X SRL prin achiziția de utilaje și echipamente noi”;
 • “Înființarea unei pensiuni agroturistice de trei margarete cu șase camere în comuna X, județul Y”;
 • “Construcția unei hale de producție și dotarea cu utilaje și echipamente performante”.

Se vor prezenta, de asemenea, informații privind elaboratorul documentației, oferindu-se suficiente informații pentru identificarea acestuia:

 • denumirea firmei de consultanță și forma juridică de organizare;
 • codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • datele de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, persoana de contact);
 • sediul social.

În cadrul acestei secțiuni se va prezenta și codul CAEN al firmei de consultanță în baza căruia aceasta desfășoară activități de consultanță. Codul CAEN care permite unei întreprinderi oferirea de servicii de consultanță este 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management și acesta permite prestarea următoarelor servicii:

 • întocmirea planului de afaceri;
 • redactarea cererii de finanțare;
 • depunerea proiectului;
 • managementul contractului de finanțare;
 • redactarea cererilor de plată sau a cererilor de rambursare.

Pentru oferirea unor servicii de proiectare și arhitectură va fi necesar un cod CAEN diferit: 7111 – Activități de arhitectură. În cazul în care nu este menționat codul CAEN în baza căreia sunt prestate serviciile de consultanță, evaluatorii pot declara cheltuiala de consultanță neeligibilă, chiar dacă el există în documentele de înregistrare la Registrul Comerțului.

Descrierea activitatii propuse prin proiect este secțiunea în care se vor descrie obiectivele proiectului și se va demonstra încadrarea acestora în obiectivele generale ale programului de finanțare. Se vor oferi informații cu privire la  capacitatea de producție existentă și cea care va rezulta în urma realizării investiției.

Se vor detalia criteriile de selecție și se va demonstra faptul că investiția respectă și îndeplinește cerințele exprimate de acestea. Acest capitol va determina, în final, punctajul pe care proiectul îl va obține în etapa de evaluare tehnică și financiară. Fundamentarea necesității și oportunității investiției va conține informații privind fluxul tehnologic și se va demonstra importanța fiecărui echipament propus spre a fi achiziționat pentru îndeplinirea obiectivelor specifice propuse de către solicitant.

De asemenea, această secțiune va oferi informații privind piața produsului și serviciului și felul în care societatea, după realizarea investiției, va putea să-și păstreze sau să-și crească cota de piață, portofoliul de clienți, valoarea medie a unei facturi, gradul de satisfacție al clienților etc.

Piața de aprovizionare și desfacere, concurența și strategia de piață: Se vor prezenta informații privind principalii furnizori ai solicitantului pentru proiectul ce face obiectul planului de afaceri. Se vor indica materiile prime, materialele sau consumabilele achiziționate, valoarea aproximativă a acestora și procentul pe care furnizorul îl ocupă în totalul cheltuielilor societății.

De asemenea, se vor prezenta informații privind clienții potențiali ai societății. Este indicat să se evite nominalizarea anumitor societăți comerciale, dacă acest lucru nu este solicitat în mod clar. Se vor prezenta informații despre cifra de afaceri estimată și principalele categorii de clienți (persoane fizice, persoane jurifice, persoane tinere, vârstnice, clienți noi, clienți existenți etc.). Este importantă prezentarea strategiei de piață a societății:

 • descrierea produselor sau serviciilor oferite de către societate ca urmare a realizării proiectului;
 • descrierea strategiei de preț, justificarea alegerii acestuia, comparația cu prețurile practicate de către concurență sau cu prețurile medii existente pe piață;
 • prezentarea rețelei de distribuție și a canalelor de vânzare.

În această secțiune a planului de afaceri va fi necesară obținerea unor informații din mai multe surse:

 • ofertele tehnice ale echipamentelor și utilajelor propuse spre achiziție;
 • contractul de consultanță încheiat între beneficiar și firma de consultanță pentru prezentarea informațiilor cu privire la elaboratorul documentației;
 • fișe tehnice ale investiției pentru colectarea informațiilor privind costul de producție, prețul de vânzare;
 • lista principalilor clienți și furnizori;
 • informații privind piața de desfacere (mărime, structură).

Capitolul 3 – Datele tehnice ale investiției

Acest capitol cuprinde informațiile tehnice ale proiectului, în cazul în care investiția vizează realizarea unor lucrări de construcții și montaj. Se vor prezenta informațiile furnizate de către echipa de proiectare aleasă de către beneficiar:

 • caracteristici geofizice ale terenului;
 • caracteristicile principale ale construcţiilor;
 • structura constructivă;
 • principalele utilaje de dotare ale construcţiilor;
 • situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora;
 • avize şi acorduri.

Se vor prezenta informații tehnice și financiare privind investiția vizată de către beneficiar. Se vor centraliza, în acest scop, ofertele financiare primite și se vor furniza informații cu privire la:

 • denumirea echipamentelor propuse spre achiziție și numărul de bucăți;
 • valoarea unitară de achiziție cu și fără TVA.

Capitolul 4 – Durata de realizare (luni) şi etapele principale

În această secțiune a planului de afaceri se va prezenta o diagramă Gantt (graficul de implementare fizic și financiar al investiției). Acest instrument va cuprinde informații privind:

 • activitățile planificate a fi realizate;
 • resursele financiare necesare fiecărei activități;
 • perioada de timp necesară realizării proiectului, dar și fiecărei activități în parte.

Atunci când vom estima durata de execuție a investiției și vom realiza planificarea activităților, va trebui să ținem cont și de perioadele de timp nefavorabil în realizarea proiectului. Spre exemplu, nu vom estima lucrări de construcție în perioada decembrie-februarie.

Acest capitol poate fi redactat având la dispoziție următoarele informații:

 • oferte finaciare pentru investiția propusă;
 • calendarul esitmativ al realizării lucărilor de construcții redactat de firma de proiectare;
 • bugetul estimativ al proiectului.

Capitolul 5 – Costul estimativ al investiţiei

AGRO TV, PLATFORMA MEDIA NUMĂRUL 1 ÎN PRESA AGRICOLĂ. PESTE 4.000.000 DE TELESPECTATORI URMĂRESC ZILNIC AGRO TV

În cadrul acestui capitol, solicitantul va prezenta valoarea estimată a investiției. În acest sens, el va trebui să justifice valorile de achiziție propuse prin prezentarea unor oferte financiare. În cadrul PNDR, beneficiarul trebuie să atașeze două oferte pentru categoriile de bunuri sau servicii care depășesc valoarea de 15.000 de euro și o ofertă pentru categoriile de bunuri sau servicii cu o valoare mai mică de 15.000 de euro.

Scopul acestor oferte nu este acela de a achiziționa de la unul din furnizorii care prezintă oferta, ci acela de a fundamenta prețul investiției pe o analiză de piață. În orice caz, oferta poate expira îmediat după depunerea proiectului spre evaluare. După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va demara o procedură de achiziții publice în urma căreia va încheia contracte cu furnizorii de bunuri, dotări, servicii și lucrări necesare în cadrul proiectului. Se vor întocmi și atașa planului de afaceri devizul general al investiției, dar și devizele pe obiect.

Informațiile necesare pentru a realiza această secțiune a planului de afaceri sunt preluate din cadrul ofertelor financiare înaintate de către potențialii furnizori. Beneficiarul investiției va indica, de asemenea, caracteristicile tehnice minime pe care le urmărește și va stabili, totodată, valoarea maximă a investiției. Această valoare maximă stabilită în cadrul devizului general va determina valoarea contractului de finanțare. Orice depășire viitoare a acestei valori va determina resurse financiare suplimentare din partea beneficiarului.

Capitolul 6 – Finanţarea investiţiei

În acest capitol se vor prezenta informații privind defalcarea valorii totale estimate a bugetului, indicând sursele de finanțare. Informațiile principale ale acestei secțiuni sunt:

 • valoarea totală a proiectului;
 • valoarea eligibilă a proiectului;
 • valoarea neeligibilă a proiectului;
 • valoarea ajutorului financiar nerambusabil;
 • valoarea contribuției proprii a beneficiarului la cheltuielile proiectului;
 • sursele de acoperire a contribuției proprii: credite bancare, surse proprii.

Pentru a completa această secțiune, sunt necesare informații preluate din următoarele surse:

 • devizele pe obiect;
 • devizul general al investiției;
 • discuții cu beneficiarul și reprezentantul financiar al acestuia;
 • extrase de cont;
 • contracte sau linii de credit deja încheiate, dacă este cazul.

Capitolul 7 – Datele privind forţa de muncă

AGROTRANZACTII.RO, SITE-UL DE UNDE CUMPERI SAU VINZI UTILAJE AGRICOLE LA CELE MAI BUNE PREȚURI

În acest capitol se vor prezenta informații cu privire la numărul de salariați ai întreprinderii și structura acestora în funcție de vechime, pregătire, vârstă, sexe, nivelul studiilor. Se atașează, de obicei, o organigramă a societății. Se va prezenta, în plus, numărul de locuri de muncă pe care societatea se obligă să îl creeze, după aprobarea proiectului. Se vor indica informații cu privire la:

 • denumirea posturilor;
 • codul COR al fiecărei funcții;
 • o scurtă detaliere a atribuțiilor, responsabilităților și cerințelor avute în vedere pentru procesul de recrutare și selecție a personalului.

Se vor atașa, de asemenea, CV-uri pentru echipa de implementare a proiectului, indicând experiența și pregătirea relevantă în domeniul în care proiectul se realizează. Pentru noile locuri de muncă avute în vedere se pot atașa fișe de post. Se va urmări corelarea numărului de locuri de muncă cu capacitățile de producție, productivitate, numărul de schimburi, producția estimată, fluxul de producție etc.

AGRO-TV.RO ȘI-A TRIPLAT AUDIENȚA ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN 2017

Capitolul 8 – Viabilitatea economico-financiară

În această secțiune a planului de afaceri se va prezenta analiza economico-financiară și calculul indicatorilor financiari:

 • prognoza veniturilor;
 • prognoza cheltuielilor;
 • prezentarea fluxuluide numerar al investiției;
 • situațiile financiare prognozate (bilanț și cont de profit și pierdere).

Se vor prezenta, totodată, prezumțiile care au stat la baza întocmirii acestor prognoze economicePrognoza veniturilor va fi realizată ținând cont de capacitatea teoretică de producție, dar și de gradul de utilizare a acesteia, luând astfel în calcul și capacitatea societății de a vinde produsele obținute. În cazul prognozei cheltuielilor se vor prezenta toate categoriile de cheltuieli avute în vedere în cadrul analizei efectuate:

 • cheltuieli cu materii prime și materiale;
 • cheltuieli cu utilitățile;
 • cheltuieli cu salariile și contribuțiile sociale;
 • cheltuieli cu terții;
 • impozitele și taxele locale;
 • amorzismentele;
 • alte cheltuieli.

Redactarea planului de afaceri al investiției este partea cea mai importantă a întregului proiect. În completarea planului de afaceri, solicitantul trebuie să întocmească o cerere de finanțare și să obțină documentele-suport necesare, menționate în ghidul solicitantului. Întreaga documentație va fi listată, semnată și scanată în documente individuale. Depunerea proiectului se va realiza în format electronic, pe site-ul AFIR.