22 aprilie 2021 - 03:25

Masuri concrete! Sectorul pestelui, afectat de pandemia COVID-19

Reprezentanții Comisiei Europene (CE) au adus clarificări în ceea ce privește măsurile întreprinse pentru susținerea sectorului pestelui si acvaculturii. Modificările aduse Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) vor permite o realocare mai flexibilă a resurselor financiare în cadrul programelor operaționale din fiecare stat membru și instituirea unei proceduri simplificate de modificare a programelor operaționale în ceea ce privește introducerea noilor măsuri. Modificările vor oferi, de asemenea, sprijin pentru încetarea temporară a activităților de pescuit, pentru suspendarea producției și pentru costurile suplimentare pe care fermierii din domeniul acvaculturii vor trebui să le suporte, precum și organizațiilor de producători pentru depozitarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură.

Ce măsuri include propunerea pentru a atenua impactul epidemiei de coronavirus asupra sectorului pescuitului și acvaculturii?

Sunt propuse următoarele măsuri specifice pentru a atenua impactul epidemiei de coronavirus asupra sectorului pescuitului și acvaculturii:

  • sprijinirea pescarilor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia de coronavirus;
  • sprijinirea fermierilor din acvacultură pentru suspendarea temporară a producției sau pentru costurile suplimentare cauzate de epidemia de coronavirus;
  • sprijinirea organizațiilor de producători și a asociațiilor de organizații de producători pentru depozitarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură, în conformitate cu organizarea comună a piețelor.

Se propune ca aceste măsuri să fie eligibile retroactiv începând cu 1 februarie 2020 și să fie disponibile până la 31 decembrie 2020. 

Modificările suplimentare aduse Regulamentului privind FEPAM vizează asigurarea unei realocări flexibile a resurselor financiare în cadrul programelor operaționale.

Cum sprijină propunerea încetarea temporară a activităților de pescuit?

Pentru a atenua consecințele socioeconomice semnificative ale epidemiei de coronavirus și nevoia de lichidități în economie, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) ar urma să acorde pescarilor o compensație financiară pentru încetarea temporară a activităților lor de pescuit. UE va plăti până la un maximum de 75 % din această compensație, restul urmând să fie suportat de statele membre. Sprijinul pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia de coronavirus nu va fi supus plafoanelor financiare aplicabile celorlalte cazuri de încetare temporară a activității, permițându-le astfel statelor membre să acorde sprijin în funcție de nevoi. Navele care au atins deja durata maximă de șase luni de sprijin din partea FEPAM pentru încetarea temporară a activităților de pescuit în temeiul articolului 33 din Regulamentul privind FEPAM vor fi totuși eligibile pentru sprijin în cadrul măsurilor aferente Inițiativei Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus până la sfârșitul anului 2020.

Cum îi sprijină propunerea pe fermierii din acvacultură?

Propunerea introduce compensații pentru fermierii din acvacultură pentru suspendarea sau reducerea temporară a producției, în cazul în care aceasta este consecința epidemiei de coronavirus. Această compensație se va calcula pe baza pierderilor de venit. UE va plăti până la 75 % din această compensație, restul urmând să fie suportat de statele membre.

Cum îi sprijină propunerea pe fermierii din acvacultură?

Propunerea introduce compensații pentru fermierii din acvacultură pentru suspendarea sau reducerea temporară a producției, în cazul în care aceasta este consecința epidemiei de coronavirus. Această compensație se va calcula pe baza pierderilor de venit. UE va plăti până la 75 % din această compensație, restul urmând să fie suportat de statele membre.

Cum asigură propunerea simplificarea procedurilor?

Având în vedere caracterul urgent al sprijinului necesar, va fi posibilă aplicarea unei proceduri simplificate de modificare a programelor operaționale ale statelor membre referitoare la măsurile specifice și realocarea resurselor financiare. Această procedură simplificată ar trebui să cuprindă toate modificările necesare pentru punerea în aplicare integrală a măsurilor în cauză, inclusiv introducerea acestora și descrierea metodelor de calcul al sprijinului.

Propunerea Comisiei include, de asemenea, flexibilitate bugetară. Care sunt noutățile?

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual. Defalcarea anuală a creditelor de angajament pentru FEPAM rămâne astfel neschimbată, FEPAM fiind unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

Având în vedere faptul că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt blocate sau reduse semnificativ, punerea în aplicare a măsurilor FEPAM și a programelor operaționale actuale în condiții normale este foarte limitată. Prin urmare, Comisia propune acordarea unei flexibilități maxime statelor membre în ceea ce privește alocarea resurselor într-un termen scurt pentru a răspunde nevoilor legate de coronavirus. Cu toate acestea, resursele disponibile pentru controlul activităților de pescuit, colectarea de date științifice și compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice rămân restricționate pentru a se asigura punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Statelor membre ar trebui să li se aloce, în funcție de nevoile specifice, și alte resurse disponibile în cadrul gestiunii partajate.

Comisia va monitoriza cu atenție impactul modificării propuse asupra creditelor de plată în 2020, luând în considerare atât execuția bugetului, cât și previziunile revizuite ale statelor membre.

Cum vor beneficia organizațiile de producători de propunerea Comisiei?

Având în vedere rolul esențial jucat de organizațiile de producători în gestionarea crizei, plafonul de sprijin pentru planurile de producție și de comercializare este majorat de la 3 % la 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață. De asemenea, statele membre vor putea să acorde avansuri de până la 100 % din sprijinul financiar acordat organizațiilor de producători.

De ce a decis Comisia să reintroducă ajutorul pentru depozitare și să extindă domeniul de aplicare al acestuia la produsele provenite din acvacultură?

Perturbările bruște ale activităților de pescuit și de acvacultură cauzate de epidemia de coronavirus și riscul care a rezultat de punere în pericol a piețelor de produse provenite din pescuit și din acvacultură impun instituirea unui mecanism pentru depozitarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură destinate consumului uman. Acest lucru va încuraja o mai mare stabilitate a pieței, va atenua riscul ca aceste produse să fie risipite sau redirecționate în scopuri care nu țin de consumul uman și va contribui la absorbirea impactului crizei asupra randamentului produselor.

Mecanismul respectiv ar trebui să permită producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii să utilizeze aceleași tehnici de păstrare sau de conservare pentru specii asemănătoare și să asigure menținerea unei concurențe loiale între producători.

Pentru a permite statelor membre să reacționeze prompt la caracterul neașteptat și imprevizibil al epidemiei de coronavirus, aceștia vor avea dreptul să stabilească prețurile de declanșare pentru organizațiile lor de producători cu scopul de a declanșa mecanismul de depozitare. Acest preț de declanșare ar trebui să fie stabilit astfel încât să se mențină o concurență loială între operatori.