21 aprilie 2021 - 20:24

Masura III.4: Termenul pentru cererile de finantare, prelungit

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunță prelungirea până la data de 11 iunie 2020 orele 12.00 a apelului pentru depunerea cererilor de finanțare pentru Măsura III.4 – Activități de Cooperare, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, cod: POPAM/778/4/1/Articolul 64 Activități de cooperare. Decizia a fost luată în contextul prevederilor legale privind starea de urgență instaurată în prezent în România cauzată de riscul de contaminare cu noul Coronavirus (COVID-19) precum și solicitările de prelungire a sesiunii de primire proiecte  transmise de către  FLAG-uri.

Solicitanți eligibili

Beneficiarii acestei măsuri sunt parteneriate formate din Grupuri de Acțiune Locală din zonele de pescuit (FLAG-uri) selectate și contractate în cadrul POPAM 2014-2020. 

Parteneriatele trebuie să aibă responsabilități clare asumate de fiecare membru și precizate în cadrul Acordului de Parteneriat semnat de toți partenerii. În cadrul Acordului de Parteneriat se va preciza care este FLAG-ul partener coordonator. Responsabilitățile fiecărui partener în ceea ce privește proiectul de cooperare vor fi detaliate în cadrul Acordului de Parteneriat, document semnat de toate FLAG-urile partenere, în conformitate cu modelul de Acord de parteneriat.  

Solicitantul trebuie să fie un parteneriat format din minim 3 FLAG-uri selectate în perioada de programare 2014-2020. Solicitantul trebuie să dețină contracte de finanțare nerambursabilă pentru fiecare FLAG partener, în vigoare și să prezinte Acordul de Parteneriat pentru proiectul de cooperare propus.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

  1. Să conțină Planul de acțiune al proiectului de cooperare, conform Anexei 3. Planul va include abordarea unitară a activităților comune, vadescrie, după caz,  pentru componenta de sprijin pregătitor, activitățile premergătoare de pregătire a proiectului de cooperare unde se vor preciza toate acțiunile întreprinse în vederea interconectării cu posibilii parteneri și domeniile de cooperare vizate, iar pentru componenta de implementare a proiectului trebuie să descrie activitățile comune și cu rezultate proiectului de cooperare, care să genereze beneficii pentru teritoriile vizate.
  2. Acțiunile proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate pe teritoriul FLAG-urilor partenere.
  3. Experții implicați în echipa de management a proiectului de cooperare trebuie să facă parte din personalul propriu al FLAG.

FLAG-ul va demonstra că echipa de management implicată în proiectul de cooperare face parte din personalul propriu al FLAG, iar acest lucru se va demonstra prin prezentarea unui extras din REVISAL, semnat și asumat de către reprezentantul legal al FLAG.

  1. Suma solicitată în cadrul componentei A – sprijin pregătitor (dacă este cazul), cumulată cu suma solicitată în cadrul componentei B – implementarea proiectului de cooperare, nu trebuie să depășească cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil de 70.000 de euro per FLAG.
  2. Proiectul, respectiv activităţile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
  3. Durata de implementare a proiectului este de maximum 12 luni.