MADR: Proiect de ordonanţă pentru modificarea legii de aprobare a schemelor de plăţi 2015-2020

tractor-997048_1280Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat un proiect de ordonanţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

Potrivit acestuia:

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art.1 pct. VI.1. din Legea nr…../2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articol unic. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.

La articolul 2, alineatul (1) literele p) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„p) transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză;

s) zonele acoperite cu strat vegetal reprezinta suprafețe arabile cultivate cu un amestec de specii de cultură, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului având rolul de a absorbi azotul rezidual.

Lista amestecurilor de specii de cultură pentru stratul vegetal, perioada de însâmânțare și data după care este permisă distrugerea mecanică a stratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;”

2. La articolul 6, alineatele (1) – (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 6.(1) Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e), este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depăşesc cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care 2 desfăşoară o activitate agricolă.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderi familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.

(3) Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se înregistrează potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depăşesc cuantumul de 5.000 sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă.

În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b). (41 )

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trebuie să furnizeze actul de înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă.

În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b). (5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităţilor de recreere pot fi considerate fermier activ, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

(6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează firme/companii de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi administrativ – teritoriale: comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate fermier activ, dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b). (7)

În sensul alin. (5) pentru persoanele juridice și în cazul fermierilor prevăzuţi la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţile agricole și activități neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.” 3.

La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.

4. La articolul 8, alineatul (1), literele c), f), n) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins: „c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar in cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale.

Pentru legume cultivate în sere şi solarii, pentru care se acordă sprijinul 3 prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;” …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. „f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1), în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, potrivit cărora fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar;” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. „n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol inclusiv zonele de interes ecologic se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. „s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.”

5. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziția fermierului și/sau că acesta deține efective de animale, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcție de schemele/măsurile/plățile solicitate.ˮ

6. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)1, cu următorul cuprins: „(1)1 Procentajul menţionat la alin. (1), se poate majora în temeiul unui act legislativ al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, și va fi prevăzut prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.ˮ

7. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la 1 august 2016, în sensul prevăzut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu aplicabilitate din anul 2017. ˮ 8. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „(4)

În cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale intenționează să ia decizia de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, informează fermierii cu privire la un posibil transfer înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor, atât printr-un anunț care se postează pe site–ul instituției: www.madr.ro, cât și prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.ˮ 9. La articolul 26, alineatul (3) se abrogă. 10.

La articolul 27, alineatul (2), litera c) se abrogă. 11. După articolul 28, se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins: 4 „Art. 281 .

În cazul schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic și/sau ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, transferul unei/unor exploatații cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se poate efectua în condițiile prevăzute la art.28.” 12.

La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 alin (1), în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.” 13.

La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 40.(1) Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislaţia Uniunii Europene care reglementează cadrul general de acordare a plăţilor în agricultură în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru schemele de plată pentru care au fost create în mod artificial condiţii în vederea obţinerii de avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei respective.”

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. E-mail: politici.agricole@madr.ro

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole