2 august 2021 - 17:21

MADR modifică Ordinul 619 privind plata subvențiilor în agricultură

tractoristMinisterul Agriculturii a publicat pe site un proiect de lege de modificare a Ordinului 619/2015 privind plățile directe în agricultură.

La articolul 2, literele e),o), z), ae), af), ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins: “e) „bivoliţă de lapte” înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;”

o) “livada tradiţională utilizată extensiv” înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de 140 – 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene;”

z) „suprafaţa agricolă totală” înseamnă suprafaţa agricolă declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, în scopul determinării proporției de referință pentru pășunile permanente, stabilită conform prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013.”

ae) ”vacă de lapte” înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la data- limită de depunere a cererilor fără penalizări.

af)”vacă din rasă de carne” înseamnă femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări.

ag)”vacă metisă cu rasă de carne” înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la data- limită de depunere a cererilor fără penalizări. ”

Toate modificările le găsiți aici.