4 august 2021 - 23:06

Document important privind lucratorii sezonieri, adoptat de Consiliul UE

Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale aprobă adoptarea, la 9 octombrie 2020, a Concluziilor Consiliului Uniunii Europene pe tema îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi de viaţă ale lucrătorilor sezonieri şi ale altor lucrători mobili (în continuare, “Concluziile”). Consensul statelor membre asupra acestor Concluzii reflectă angajamentul comun al acestora în sensul prioritizării problematicii lucrătorilor sezonieri pe agenda europeană, pornind inclusiv de la lecţiile învăţate urmare pandemiei de COVID-19.

Concluziile corespund demersurilor constante şi active ale României la nivel european pentru promovarea şi asigurarea protecţiei necesare lucrătorilor sezonieri în statele membre, în special pe fondul dificultăţilor întâmpinate de aceştia în desfăşurarea activităţii, precum şi vulnerabilităţilor evidenţiate în contextul pandemiei de COVID-19.

Aceste demersuri ale României au vizat deopotrivă Comisia Europeană şi Preşedinţia germană a Consiliului UE, care au venit în întâmpinarea semnalărilor autorităţilor române şi au promovat cu promptitudine tematica pe agenda europeană, în scopul creşterii vizibilităţii acestei problematici în ansamblul măsurilor vizând protecţia lucrătorilor, ca pilon esenţial al pieţei interne.

Autorităţile române au colaborat îndeaproape cu Preşedinţia germană a Consiliului UE în procesul de elaborare şi negociere a Concluziilor în vederea reflectării într-o măsură cât mai consistentă a elementelor de preocupare şi interes pentru România, cu accent pe recunoaşterea rolului esenţial al lucrătorilor sezonieri în buna funcţionare a pieţei unice şi a economiilor statelor membre şi, respectiv, pe necesitatea unor acţiuni suplimentare în direcţia protejării acestora.

România aprobă promovarea de către aceste Concluzii a unor obiective ambiţioase precum consolidarea nivelului de protecţie a lucrătorilor sezonieri, inclusiv în context COVID, recunoaşterea rolului esenţial al acestei categorii de lucrători în funcţionarea pieţei unice şi a lanţurilor de aprovizionare, mai ales a celor din sectorul agricol, şi facilitarea coordonării între actorii relevanţi – state membre, instituţii europene şi agenţii europene, organizaţii specifice – în vederea garantării respectării drepturilor de care aceşti lucrători beneficiază.

Astfel, Concluziile reflectă o serie de principii fundamentale şi acţiuni pentru asigurarea protecţiei acestei categorii de lucrători, atât în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de viaţă, inclusiv sănătatea şi securitatea la locul de muncă, cât şi în privinţa unei mai bune coordonări a sistemelor de securitate socială din statele membre. Printre principiile enunţate în textul Concluziilor se regăsesc aspecte promovate prioritar de România, precum necesitatea informării, de o manieră clară şi transparentă, a lucrătorilor sezonieri asupra drepturilor şi obligaţiilor care le revin, inclusiv asupra măsurilor de siguranţă şi protecţie în contextul pandemiei, respectiv, asigurarea egalităţii de tratament a acestora în raport cu lucrătorii din statele gazdă.

Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor continua să promoveze la nivel european şi bilateral necesitatea respectării drepturilor de care beneficiază lucrătorii sezonieri şi alţi lucrători români care îşi desfăşoară activitatea în afara ţării, atât în contextul pandemiei de COVID-19, cât şi pe termen lung.

Potrivit textului Concluziilor, contextul pandemiei de COVID-19 a agravat şi a făcut mai vizibilă o parte din dificultăţile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri: condiţii de muncă şi de trai precare, riscul de răspândire a bolilor infecţioase, inclusiv creşterea riscului de apariţie a unor focare de COVID-19. Astfel, conform Concluziilor, pandemia de COVID-19 a arătat că sunt necesare noi acţiuni pentru o mai bună aplicare şi asigurare a respectării normelor de protecţie a acestei categorii de lucrători şi pentru a consolida rezilienţa UE în perioade de criză.

Prin urmare, Concluziile stipulează faptul că statele membre şi alte părţi interesate relevante trebuie să ia măsuri corespunzătoare de protecţie, să intensifice aplicarea şi asigurarea respectării corecte şi eficace a legislaţiei UE şi naţionale relevante, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament.

În baza constatărilor vizând dificultăţile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri, Concluziile solicită statelor membre să ofere lucrătorilor sezonieri informaţii relevante cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, precum şi la măsurile de siguranţă în contextul pandemiei de COVID-19, în propria lor limbă, în special dacă este vorba despre o limbă oficială a UE, sau într-o limbă pe care o înţeleg ori despre care se poate presupune în mod rezonabil că o înţeleg. Aceste informaţii trebuie comunicate celor vizaţi într-un mod clar şi transparent.

Totodată, conform Concluziilor, aceste agenţii ar trebui să ofere lucrătorilor în scris, în limba proprie sau într-o limbă pe care lucrătorii o înţeleg şi într-un mod clar şi transparent, informaţii referitoare la următoarele aspecte: compania utilizatoare, perioada de angajare, principiile de remunerare – inclusiv calculul complet, precum şi posibilele deduceri automate, cum ar fi chiria, costurile de cazare sau echipamentul de protecţie necesar -, condiţiile de lucru, inclusiv drepturile şi obligaţiile părţilor în cazul încetării activităţii, serviciile de consiliere specifice, reglementările şi drepturile în materie de securitate socială, inclusiv asigurarea de sănătate, transportul, cazarea şi serviciile de catering.