27 octombrie 2021 - 10:47

ANUNȚ – Concurs pentru ocuparea de posturi vacante la ICDP Piteşti-Mărăcineni

ANUNȚ

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni cu sediul în Com. Mărăcineni, str. Mărului, nr. 402, jud. Argeş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Asistent cercetare științifică (2 posturi) 

Normă de lucru: normă întreagă
Nivelul postului: de execuție 

Cerințe minimale: Studii universitare de specialitate cu diplomă de licență domenii: Horticultură, Biologie, Ingineria şi protecţia mediului 

Cerinţe specifice:

– Cunoştinţe de limba engleză, tradus/conversație 
– Abilități de comunicare (echipe de lucru naționale și internaționale)
– Cunoștințe și experiență de operare PC și MS-office, editare texte și grafică computerizată 

Concursul de va desfăşura la sediul ICDP Piteşti-Mărăcineni cu probele şi calendarul următor: 

– 10.02.2021 ora 16:00 – termen limită depunere dosare de concurs 
– 22.02.2021 ora 10:00 – probă scrisă
– 24.02.2021 ora 10:00 – probă interviu 

Detalii privind condițiile specifice, tematica și bibliografia de concurs, precum și alte relații suplimentare sunt disponibile la secretariatul ICDP Piteşti-Mărăcineni în intervalul orar 08:00-16:00, telefon 0248278066. 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, cu specificarea postului pentru care candidează;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae. 

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs până la data de 10.02.2021 ora 16:00, la sediul Instituției din Com. Mărăcineni, str. Mărului, nr. 402, jud. Argeş, relații la telefon 0248278066. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

11.02.2021 ora 10:00 – Afişarea rezultatului selecției dosarelor de înscriere, după verificarea întrunirii condițiilor de participare la concurs
11.02.2021 ora 12:00 – Data limită de primire a contestațiilor privind selecția dosarelor de înscriere;
11.02.2021 ora 15:00 – Afişarea rezultatului contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de înscriere;

22.02.2021 ora 10:00 – Proba scrisă;
22.02.2021 ora 15:00 – Afişare rezultate proba scrisă;
23.02.2021 ora 10:00 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă;
23.02.2021 ora 15:00 – Afişarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă;

24.02.2021 ora 10:00 – Proba interviu;
24.02.2021 ora 15:00 – Afişare rezultate la proba interviu;
25.02.2021 ora 10:00 – Depunerea contestațiilor la proba interviu;
25.02.2021 ora 15:00 – Afişarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu;

26.02.2021 ora 15:00 – Afişarea rezultatelor finale.