Vezi ce pregătește MADR pentru cererile unice de plată pe 2022!

ATENȚIE! Pentru anul 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) intenționează să facă mai multe modificări în ceea ce privește cererile unice de plată.

În acest sens, MADR a pus în dezbatere publică un proiect de ORDIN privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022. Iată ce prevede documentul publicat luni, 14 februarie, pe site-ul ministerului:

„Art. 1. Se aprobă formularul – tip al cererii unice de plată pentru anul 2022, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. (1) Cererea unică de plată, completată de fermieri conform instrucţiunilor de completare prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 1 martie – 16 mai 2022, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările și completările ulterioare. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 16 mai 2022, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai 2022, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările și completările ulterioare, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai 2022 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2022, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2022.

(3) Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol.

(4) În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională «Apele Române», calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.

Art. 3. (1) APIA primeşte cererea unică de plată, autorizează cererile de ajutor/sprijin prin controale administrative și pe teren, calculează și efectuează plata către fermier numai în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

(2) Depunerea cererilor unice de plată în anul 2022 se realizează on-line, prin utilizarea aplicației IPA on-line și a mijloacelor electronice de comunicații. În situații excepționale cererea unică de plată poate fi depusă prin prezentarea fermierilor la centrele județene/locale APIA.

(3) Documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziția solicitanților se pot transmite la APIA prin mijloacele electronice disponibile, pe adresele de e-mail ale centrelor județene/locale APIA. Adeverințele conform înscrisurilor din registrul agricol vor fi trimise de primării la solicitarea APIA.

(4) Începând cu anul 2022 fermierii pot semna cererile unice de plată folosind semnătura electronică.

Art. 4. (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole, recoltare înainte de coacere a strugurilor pentru vin, asigurarea recoltei strugurilor pentru vin, membrii organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume precum şi cei ai Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 au obligaţia de a completa şi depune cererea unică de plată și anexele acesteia, după caz, indiferent dacă cererea unică de plată întrunește criteriile de eligibilitate.

(2) Beneficiarii sub-măsurii „15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, care dețin terenuri agricole și/sau animale, au obligația de a completa și depune cererea unică de plată și anexele acesteia, indiferent dacă solicită sau nu plăți directe.

(3)a) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie vor completa în cererea unică de plată codul numeric al parcelei viticole, denumit în continuare CNPV, pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 – Suprafețe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie conform instrucţiunilor de completare prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin. b) Producătorii agricoli care solicită suprafețe cultivate cu struguri pentru producția de vin și derivate ale acestuia, declarate cu codul de cultură 961, vor completa în cererea unică de plată codul numeric al parcelei viticole, denumit în continuare CNPV, pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 961 – Suprafețe viticole cu struguri pentru vin, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(4) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a cererii unice de plată, în perioada prevăzută la art. 2, alin. (1), determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Nerespectarea de către beneficiarii menționați la alin. (1) a normelor de eco-condiționalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. (1) Cererea unică de plată pentru anul 2022 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la dispoziţie de către APIA, în urma completării datelor din declarația sector zootehnic privind animalele din exploataţie pentru care solicită sprijin/ajutor financiar și a digitizării parcelelor agricole declarate numai după ce au fost completate în prealabil datele din declarația sectorul zootehnic.

(2) Cererea unică de plată pentru anul 2022 completată electronic de fermieri se listează la centrele APIA şi va conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate.

(3) Documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, respectiv ajutorul național tranzitoriu, sprijinul cuplat și Pachetul 8 al Măsurii 10 – „Agro-mediu şi climă” din cadrul PNDR 2014-2020, se pot transmite la APIA de către solicitanți prin mijloace electronice disponibile. Adeverințele pot fi transmise, după caz, prin mijloace electronice disponibile de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic emitentă sau de Oficiul pentru zootehnie judeţean, cu informarea fermierului.

Art. 6. În scopul efectuării eficiente a controalelor administrative preliminare prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2333/2015 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, APIA va furniza fermierilor implicaţi în cazurile de suprapunere a parcelelor agricole declarate sau de supradeclarare a blocurilor fizice, numele şi prenumele celorlalţi fermieri cu care se află în aceste situaţii, la nivel de parcelă/bloc fizic, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 7. Potrivit prevederilor alin. (3) al art. 26 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 informăm fermierii cu privire la intenția de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, aferente anului de cerere 2022” se arată în actul normative pus în dezbatere publică de MADR.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole