17 octombrie 2021 - 10:08

ATENŢIE: 29 iulie este ultima zi de depunere de planuri de afaceri pentru Rural. Află ce finanţări se obţin!

lei_baniProgramul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 pe anul 2016 este de 25.900.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 207 de beneficiari.

Schema de minimis se aplică până la 31 decembrie 2016, plățile se vor face până la 31 decembrie 2016.

  1. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

 

3.1.Noţiunea de “întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) – maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 14 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 125.000 lei/beneficiar;
  • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Mai multe informaţii găsiţi pe pagina programului.