APIA – Sancțiuni pentru crescătorii de ovine/caprine

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat recent noile sanțiuni aplicabile crescătorilor de ovine/caprine începând cu anul de cerere 2023.

Astfel, potrivit OMDR nr. 483/07.11.2023, crescătorii de ovine/caprine beneficiari de subvenții APIA vor putea fi sancționați pentru nerespectarea condițiilor prevăzute prin intervenția PD-24 Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – ovine/caprine, din PS 2023-2027, precum și prin ANT 9 Plata cuplată de producție pentru ovine/caprine femele, din PS 2023-2027.

AgroTV vă prezintă cum se vor aplica aceste sanțiuni pentru crescătorii de ovine/caprine, așa cum sunt ele prevăzute în anexele 24, respectiv 34 care însoțesc noul act normativ.

Sistemul de sancțiuni pentru Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – ovine/caprine, intervenția PD-24 din PS 2023-2027

Baza de calcul pentru sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic, denumit în continuare SCVZ este următoarea:

a) sprijinul nu se acordă pentru un număr de animale mai mare decât cel declarat în cererea de plată, pentru categoria de animal solicitată;

b) dacă numărul animalelor declarate în cererea de plată depăşeşte numărul de animale determinate în urma controalelor administrative şi a controalelor efectuate la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza numărului de animale determinat;

c) sprijinul nu se acordă pentru un număr de animale mai mic decât numărul minim de animale prevăzut la art. 73 și sau 75 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2023, cu excepția în care nu se respectă numărul minim de animale ca urmare a unui singur animal / specie din exploatație supus unui caz de circumstanță naturală;

d) solicitanţii beneficiază de SCVZ pentru numărul maxim de animale prevăzut la art. 73 și/sau 75 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2023;

e) în cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor se aplică următoarele dispoziţii:
(i) o ovină/caprină prezentă în exploataţie care şi-a pierdut unul dintre cele două mijloace de identificare este considerată determinată cu condiţia să poată fi identificată în mod clar şi individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a ovinelor/caprinelor;
(ii) pentru inexactitatea înregistrarilor din RIE, constatată pentru 6 luni anterioare controlului la fața locului, se respinge de la plată solicitarea, numai dacă aceste inexactitati se constată în cadrul a două controale efectuate la faţa locului în doi ani de cerere;
(iii) pentru animalul prezent la faţa locului în exploataţie şi care nu figurează înregistrat în RIE sau pentru animalul negăsit la faţa locului în exploataţie şi a cărui ieşire nu este actualizată în RIE, animalul respectiv este considerat nedeterminat de la prima constatare la faţa locului;

f) pentru SCVZ, dacă atât numărul de animale solicitat pentru o categorie de animal, cât şi numărul de animale determinat pentru o categorie de animal sunt mai mari decât limita maximă pentru care se acordă sprijinul, nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului se acordă pentru limita maximă, prevăzută la art. 73 și/sau 75 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2023, din numărul de animale determinat;

Beneficiarul este exclus de la plata SCVZ dacă nu se încadrează în categoria de fermier activ în conformitate cu prevederile articolelor 16 – 23 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023.

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – ovine/caprine, intervenția PD-24, din PS 2023-2027, depuse de fermieri începând cu campania 2023, se stabileşte ţinând cont de următoarele 3 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;

B. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

C. sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii.

Fermierul nu va fi respins de la plată şi nici nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

a) decesul beneficiarului;

b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

c) o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic sever care afectează grav exploataţia agricolă;

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

e) o epizootie, un focar de boală a plantelor sau prezența unor dăunători ai plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, sau culturile beneficiarului;

f) exproprierea întregii exploataţii sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;

g) distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;

h) o situație epidemiologică internațională, declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condițiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul de animale, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului de reducere a efectivului de animale și dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Prin excepție de la paragraful anterior pentru primul an de implementare înștiințarea unui caz de circumstanţă naturală poate fi depusă până la 16 octombrie 2023.

Fără a se aduce atingere circumstanţelor reale de care trebuie să se ţină cont în fiecare caz în parte, APIA poate recunoaşte circumstanţele naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situații, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător:

a) Enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sanatoase dar purtătoare de virusi/bacterii;

b) Imposibilitatea de a făta;

c) Desmorexie ischio-pubiană și desmorexie sacro-iliacă;

d) Hemoragie interna consecutiv ruptura organe interne, vene, artere;

e) Edem gloso-faringian;

f) Fracturi membre;

g) Șoc anafilactic;

Animalul solicitat în cererea de plată pentru SCVZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului/ 16 octombrie 2023 în primul an de implementare , poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea de plată;

b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA/autoritatea delegată de a efectua un control la faţa locului;

c) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;

d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală;

e) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.

SECȚIUNEA 1: A. Referitor la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate, dacă în urma controalelor administrative şi/sau în urma controalelor la faţa locului se constată neconformităţi, valoarea SCVZ cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate.

Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 20, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinate.

În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 20, valoarea sprijinului pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:

a) cu 2,5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A nu depăşeşte 10%;

b) cu 5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din s secțiunea 1A este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20%;

c) cu 10% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%;

d) cu 15% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 30%, dar nu mai mare de 40%;

e) cu 20% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A este mai mare de 40%, dar nu mai mare de 50%;

f) dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat pentru venit la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.

Un animal care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate este respins de la plata sprijinului ca animal nedeterminat.

Pentru berbecii/țapii nesolicitati la plata, care asigura raportul de sexe pentru femelele ovine/caprine solicitate la plata SCVZ și pentru care în urma verificărilor administrative și/sau la fața locului se constată neconformitati, se vor respinge de la plata SCVZ, un număr corespunzător de femele pentru care nu se asigură raportul de sexe. Vor fi respinse de la plata SCVZ, cu prioritate animalele femele fără neconformități, în ordinea inversa a vârstei.

SECȚIUNEA 2: B. Referitor la sancţiunile pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Hotărârea Guvernului 1571/2022.

Pentru anul de cerere 2023, data-limită de depunere a cererii de plată și a modificărilor la aceasta, fără penalizări, este 31 mai 2023 conform prevederilor art. 6, alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate până la data de 31 mai a anului de cerere, inclusiv, fără aplicarea de penalităţi de întârziere. Fermierii pot depune modificări ale cererii de plată după data de 31 mai a anului de cerere, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai a anului de cerere. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

Prin excepție, pentru anul de cerere 2023 modificările la cererile de plată pot fi depuse şi după data de 9 iunie, până cel târziu data de 16 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul, conform prevederilor art. 6, alin. (3^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/ autoritatea delegată cu efectuarea controlului (ANZ) de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage din proprie initiativă cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

Nedepunerea sau depunerea la APIA a documentelor specifice pentru Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – ovine/caprine, intervenţia PD-24 după termenul final de depunere prevăzut de art. 82 alin (3), atrage respingerea grupului de plată.

SECȚIUNEA 3: C. Referitor la sancţiunile pentru nerespectarea condiţionalităţii, fermierii care solicită plăți pentru Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – ovine/caprine, intervenţia PD-24 din PS 2023-2027, au obligația de a respecta pe suprafața întregii exploatații și pe parcusul întregului an calendaristic, normele privind condiționalitatea aprobate prin Ordinul comun nr. 54/570/32/2023. În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni administrative pentru condiționalitate aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 393/2023.

Sistemul de sancțiuni pentru Plata cuplată de producție pentru ovine și caprine femele ANT 9, conform Anexei VI din PS 2023-2027

Ajutorul național tranzitoriu (ANT) reprezintă o componentă importantă de sprijin pentru fermieri care se acordă în conformitate cu prevederile articolului 147 din Regulamentul (UE) 2021/2115 și a Anexei VI din PS 2023-2027.

Sancțiunile se aplică tuturor fermierilor beneficiari ai ajutoarelor naţionale tranzitorii acordate de APIA de la bugetul național, începând cu anul de cerere 2023.

Nu se aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor privind condiţionalitatea prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pe întreaga exploataţie agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menţionat şi în secţiunea 3.10 din PS 2023-2027.

Baza de calcul pentru ajutoarele naţionale tranzitorii – speciile ovine şi caprine este următoarea:

a) ajutorul nu se acordă pentru un număr de animale mai mare decât cel declarat în cererea de plată – declaraţia sector zootehnic, pentru categoria de animal solicitată;

b) dacă numărul animalelor declarate în cererea de plată depăşeşte numărul de animale determinate în urma controalelor administrative şi a controalelor efectuate la faţa locului, sprijinul/ajutorul se calculează pe baza numărului de animale determinat;

c) ajutorul nu se acordă pentru un număr de animale mai mic decât numărul minim de animale prevăzut pentru fiecare categorie de animale la art. 101 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2023, cu excepția în care nu se respectă numărul minim de animale ca urmare a unui singur animal din exploatație supus unui caz de circumstanță naturală;

d) în cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor se aplică următoarele dispoziţii:
(i) un animal din specia ovină sau caprină prezent la faţa locului în exploataţie care a pierdut unul dintre cele două mijloace de identificare este considerat determinat cu condiţia ca animalul să mai poată fi identificat cu ajutorul unui mijloc de identificare şi cu condiţia să poată fi identificat cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor;
(ii) pentru inexactitatea înregistrarilor din RIE, constatată pentru 6 luni anterioare controlului la fața locului, se respinge de la plată solicitarea, numai dacă aceste inexactitati se constată în cadrul a două controale efectuate la faţa locului în doi ani de cerere;
(iii) pentru animalul prezent la faţa locului în exploataţie şi care nu figurează înregistrat în RIE sau pentru animalul negăsit la faţa locului în exploataţie şi a cărui ieşire nu este actualizată în RIE, animalul respectiv este considerat nedeterminat de la prima constatare la faţa locului.

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente Plății cuplate de producție pentru ovine și caprine femele – ANT 9, conform Anexei VI din PS 2023-2027, depuse de fermieri începând cu campania 2023, se stabileşte ţinând cont de următoarele 4 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;

B. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată.

Fermierul nu va fi respins de la plată şi nici nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

a) decesul beneficiarului;

b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

c) o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic sever care afectează grav exploataţia agricolă;

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

e) o epizootie, un focar de boală a plantelor sau prezența unor dăunători ai plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, sau culturile beneficiarului;

f) exproprierea întregii exploataţii sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;

g) distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;

h) o situație epidemiologică internațională, declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condițiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul de animale, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului de reducere a efectivului de animaleși dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Prin excepție de la paragraful anterior pentru primul an de implementare înștiințarea unui caz de circumstanţă naturală poate fi depusă până la 16 octombrie 2023.

Fără a se aduce atingere circumstanţelor reale de care trebuie să se ţină cont în fiecare caz în parte, APIA poate recunoaşte circumstanţele naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situații, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător:

a) Enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sanatoase dar purtătoare de virusi/bacterii;

b) Imposibilitatea de a făta;

c) Desmorexie ischio-pubiană și desmorexie sacro-iliacă;

d) Hemoragie interna consecutiv ruptura organe interne, vene, artere; e) Edem gloso-faringian;

f) Fracturi membre;

g) Șoc anafilactic; Dacă beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren pentru una din intervențiile solicitate și nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, cererea se respinge de la plată. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru ajutorul national solicitat pentru anul în curs.

SECȚIUNEA 1: A. Referitor la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate, dacă în urma controalelor administrative şi/sau în urma controalelor la faţa locului se constată neconformităţi, valoarea ajutorului cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate.

Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 20, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinate.

În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 20, valoarea ajutorului, pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:

a) cu 2,5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A nu depăşeşte 10%;

b) cu 5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20%;

c) cu 10% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%;

d) cu 15% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A este mai mare de 30%, dar nu mai mare de 40%;

e) cu 20% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A este mai mare de 40%, dar nu mai mare de 50%;

f) dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din secțiunea 1A depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat pentru venit la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.

Un animal care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate este respins de la plata ajutorului ca animal nedeterminat.

SECȚIUNEA 2: B. Referitor la sancţiunile pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Hotărârea Guvernului 1571/2022.

Pentru anul de cerere 2023, data-limită de depunere a cererii de plată și a modificărilor la aceasta, fără penalizări, este 31 mai 2023 conform prevederilor art. 6, alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate până la data de 31 mai a anului de cerere, inclusiv, fără aplicarea de penalităţi de întârziere. Fermierii pot depune modificări ale cererii de plată după data de 31 mai a anului de cerere, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai a anului de cerere. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

Prin excepție, pentru anul de cerere 2023 modificările la cererile de plată pot fi depuse şi după data de 9 iunie, până cel târziu data de 16 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul, conform prevederilor art. 6, alin. (3^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/autoritatea delegată cu efectuarea controlului (ANZ) de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage din proprie initiativă cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

Citește și Ce sancțiuni aplică APIA din 2023 pentru beneficiarii de subvenții

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole