Guvernul acordă ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui!

Guvernul pregătește nouă schemă de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui, cu sume între 500.000 de lei și 1,9 milioane de lei per beneficiar, în funcție de categoria în care se înscrie întreprinderea.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, un proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

Actul normativ stabilește condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor.

Termenul final până la care se aplică schema de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui este 31 decembrie 2022.

Plățile aferente Programului vor fi efectuate până la data de 29 decembrie 2023. Bugetul alocat schemei de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui, pentru anul 2022, este de 62 de milioane de lei, echivalentul a 12,53 milioane de euro.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, categoriile de beneficiari eligibili ai schemei de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui sunt cele prevăzute la art. 3, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 296/2018 cu modificările și completările ulterioare și care desfășoară activități în agricultură și/sau în industria alimentară în zona montană.

Actul normative prevede că schema de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui nu se aplică beneficiarilor menționați mai sus dacă:

a) au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața, printr-o decizie a Comisiei Europene, astfel schema de ajutor nu li se aplică atâta timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă.

b) sunt considerate întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute la art. 3 pct.5, și anume:

– în cazul societăților cu răspundere limitată, altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății, conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice capital suplimentar;

– în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

– în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.

Pentru a putea aplica la schema de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui, beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform art. 3, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 296/2018 cu modificările și completările ulterioare;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile precizate la art. 5 alin. (1) și alin. (12);

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (12).

Iată ce prevede actul normativ în privința cuantumurilor acordate prin schema de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui, în funcție de categoria în care se încadrează acestea:

Art. 5 (1) Se instituie o schemă de finanţare prin care beneficiarii Programului primesc maximum:

  1. a) 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare;
  2. b) 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de prelucrare sau centre de colectare și prelucrare.

(2) Valoarea maximă eligibilă permisă pentru centre de colectare a laptelui este de 500.000 lei din care 40% reprezintă ajutor de stat, aceasta putând fi majorată conform celor menţionate la alin. (7) pct. (i) – (iii), iar contribuţia proprie a beneficiarului reprezintă diferenţa, în funcţie de procentul ajutorului de stat.

(3) Pentru investițiile în centre de colectare a laptelui tancurile de răcire trebuie să aibă o capacitate de minimum 1500 litri.

(4) Beneficiarii eligibili pentru tipurile de investiţii precizate la alin. (1), lit.a) sunt producători de lapte din zona montană cărora li se aplică prevederile art.3, alin.(1) din Legea 296/2018 cu modificările și completările ulterioare.

(5) În situația în care există beneficiari dintre cei menționați la alin. (4) care doresc ca valoarea maximă eligibilă, să fie mai mare decât cea prevăzută la alin. (2), atunci diferența se suportă de beneficiar.

(6) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiție prevăzut la alin. (1), lit.a) sunt:

i) cheltuieli privind construcția centrelor de colectare a laptelui; cheltuielile cu achiziționarea terenurilor sunt eligibile în limita a maxim 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de colectare a laptelui;

ii) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcție de tipul investiției;

iii) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. i) și ii) în limita a maxim 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

(7) Intensitatea ajutoarelor prevăzută la alin. (1), lit.a) poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru fiecare din situațiile prevăzute la lit. i) – iii) cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

  1. i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;
  2. ii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, așa cum sunt stabilite la art. 3, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018 cu modificările și completările ulterioare; iii) investiții colective – investiţii realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole, așa cum sunt definite la art. 3, alin. (2), lit. b) – d), din Legea nr. 296/2018 cu modificările și completările ulterioare.

(8) Investițiile care se încadrează în dispozițiile prevăzute la alin. (1), lit. b), sunt: a) Investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui; b) Investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare cât și componenta de prelucrare a laptelui.

(9) Valoarea maximă eligibilă, permisă pentru investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui este de 1.700.000 lei din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanţarea beneficiarului.

(10) Valoarea maximă eligibilă, permisă pentru investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui respectiv investiție integrată este de 1.900.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanţarea beneficiarului.

(11) Beneficiarii eligibili pentru tipurile de investiţii precizate la alin. (8) sunt producători agricoli din zona montană cărora li se aplică prevederile părții a II a, Capitolul 1, Secțiunea 1.1.1.4 – Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea și comercializarea de produse agricole din Orientări, cei definiți la art. 3, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 296/2018 cu modificările și completările ulterioare.

(12) În situația în care există beneficiari dintre cei menționați la alin. (11) care doresc ca valoarea maximă eligibilă să fie mai mare decât cea prevăzută la alin. (9) sau alin. (10) atunci diferența se suportă de beneficiar.

(13) Cheltuielile eligibile pentru investițiile menţionate la alin. (8) lit. a) și b) sunt următoarele:

(i) cheltuieli privind construcția centrelor de prelucrare a laptelui sau cheltuieli generate de construcţia centrelor de colectare şi prelucrare a laptelui; cheltuielile cu achiziționarea terenurilor sunt eligibile în limita a maxim 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de colectare şi prelucrare/centrelor de prelucrare a laptelui;

(ii) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcție de tipul investiției;

(iii) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la pct. (i), (ii) în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

(14) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepţia cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

(15) Pentru realizarea investițiilor menționate la alin. (1) lit. a) și b) nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

(16) Pentru realizarea investițiilor menționate la alin. (1) lit. a) și b) nu sunt considerate cheltuieli eligibile, următoarele:

(i) cheltuielile generate de achiziția de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;

(ii) cheltuielile generate de achiziționarea de animale;

(iii) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile indirecte și cheltuielile de asigurare;

(iv) fondul de rulment;

(v) cheltuielile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.

Pentru calcularea intensității ajutoarelor menționate la alineatele (7), (9) și (10) și a cheltuielilor eligibile menționate la alineatele (6) și (13) se vor utiliza sume dinaintea oricăror deduceri de taxe sau impozite.

(18) Tipurile de produse care se obțin prin realizarea investițiilor prevăzute la alin. (8) sunt: lapte, lapte parțial sau integral degresat; smântână fermentată; lapte acru, chefir, lapte crud și alte sortimente de smântână fermentată, iaurt, zer, produse pe bază de alte componente naturale ale laptelui, unt și alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă, brânză şi caş.

Iată și documentele necesare pentru a aplica la schema de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui, așa cum sunt prevăzute în noul act normativ:

„Art. 6 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitanții pot depune cererea de finanțare pentru realizarea investițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet http://www.azm.gov.ro. Cererea se completează în format electronic după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Cererea de Finanțare este însoțită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie după formularul integral al Registrului agricol;

c) adeverință de la medicul veterinar de zonă privind numărul de animale deținute sau document emis de către ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A;

d) copia documentelor de proprietate sau folosință a terenului;

e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a solicitantului;

f) copie după certificatul constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și faptul că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;

g) dovada existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;

h) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii Cererii de Finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini; În situația în care, din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de autoritatea publică locală din care să rezulte faptul că imobilul-teren înscris în extrasul de carte funciară este situat la adresa menționată în cererea de finanțare;

i) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

j) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea 296/2018 cu modificările și completările ulterioare;

k) studiu de fezabilitate pentru investițiile de la art. 5 alin. (1) care prevăd construcții;

l) certificat de atestare fiscală, inclusiv pentru punctele de lucru declarate, emis de organul competent din cadrul ANAF şi care nu cuprinde obligaţii fiscale restante precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanţare;

m) certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanţare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;

n) cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF.”

Prevederile complete ale noului act normativ privind schema de ajutor pentru centrele de colectare și prelucrare a laptelui le puteți consulta aici.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole