300.000 de lei/proiect pentru înființarea stânelor montane! Vezi condițiile!

Crescătorii de oi vor avea la dispoziție o nouă schemă de finanțare pentru înființarea stânelor montane, prin care vor putea primi un ajutor de până la 300.000 de lei de la stat, reprezentând maximum 50% din valoarea investiției.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat pe site-ul oficial un proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane

Actul normativ stabilește condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor pentru înființarea stânelor montane.

Schema de ajutor se aplică în baza art. 2, alin.(3) din Legea nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane, cu modificările și completările ulterioare, iar termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022.

Potrivit noului act normativ, plățile aferente Programului vor fi efectuate până la data de 29 decembrie 2023, iar bugetul total alocat schemei de ajutor pentru înființarea stânelor montane este de 34,6 milioane de lei, echivalentul a 7 milioane de euro.

Categoriile de beneficiari eligibili ai Programului sunt cei prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea nr. 332/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor menționați mai sus dacă:

a) au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața, printr-o decizie a Comisiei Europene, astfel schema de ajutor nu li se aplică atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă;

b) sunt considerate întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute la art. 3 pct.5, adică:

– în cazul societăților cu răspundere limitată, altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății, conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice capital suplimentar;

– în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

– în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.

Potrivit actului normative pus în dezbatere publică, beneficiarii eligibili ai schemei de finanțare pentru înființarea stânelor montane trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie crescători de animale conform art. 1 din Legea nr. 332/2018 cu modificările și completările ulterioare;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile precizate la art. 5 alin. (1);

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile prevăzute la art. 5 alin (1).

Iată ce mai prevede noul act normativ în privința cuantumului ajutorului de stat și a tipurilor de cheltuieli considerate eligibile din cadrul programului pentru înființarea stânelor montane:

Art. 5 (1) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții în înființarea de stâne în zona montană care se încadrează în dispozițiile prevăzute la art. 1, alin (2), respectiv investiții în realizarea de stâne în zona montană, în vederea prelucrării laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spațiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale.

(2) Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție este de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

(3) Beneficiarii eligibili sunt cei definiți la art. 3, lit. c), din Legea nr. 332/2018 cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația în care există beneficiari dintre cei menționați la alin.(3) care depun proiecte a căror valoare totală maximă eligibilă, depășește valoarea totală prevăzută la alin.(2), atunci diferența se suportă integral de către beneficiar.

(5) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiție prevăzut la alin.(1) sunt:

(i) cheltuieli privind construcția stânelor montane; cheltuielile cu achiziționarea terenurilor sunt eligibile în limita a maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente construcției stânei montane;

(ii) cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate în funcție de tipul investiției;

(iii) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. i), ii) în limita a maxim 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

(6) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin.(5) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepția cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

(7) Pentru realizarea investițiilor menționate la alin.(1) nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

(8) Pentru realizarea investițiilor menționate la alin.(1) nu sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

(i) costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;

(ii) fondul de rulment;

(iii) costurile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene. (9) Intensitatea ajutoarelor nu trebuie să depășească 50% din cuantumul cheltuielilor eligibile prevăzute la alin.(5).

(10) Tipurile de produse care se obțin prin realizarea investițiilor prevăzute la alin (1) sunt: lapte, lapte complet netratat, și laptele parțial sau integral degresat; smântână; lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite; zerul; produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite şi necuprinse în altă parte; untul şi alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă; brânză şi caș.

Iată ce prevede noul act normativ în privința documentelor necesare pentru a aplica la schema de ajutor pentru înființarea stânelor montane:

Art. 6 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitanții pot depune cererea de finanțare pentru realizarea investițiilor prevăzute la art. 5 alin (1) în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet http://www.azm.gov.ro. Cererea se completează în format electronic după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Cererea de finanțare este însoțită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie după formularul integral al Registrului agricol;

c) adeverință de la medicul veterinar de zonă privind numărul de animale deținute sau document emis de către ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A;

d) copia documentelor de proprietate sau folosință a terenului;

e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi organizare a solicitantului;

f) copie după certificatul constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și faptul că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;

g) dovada existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;

h) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini;

i) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

j) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea 332/2018 cu modificările și completările ulterioare;

k) studiu de fezabilitate pentru investițiile de la art. 5 alin. (1) care prevăd construcții;

l) certificat de atestare fiscală, inclusiv pentru punctele de lucru declarate, emis de organul competent din cadrul ANAF şi care nu cuprinde obligaţii fiscale restante precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanțare;

m) certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanțare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;

n) cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF”, se mai arată în document.

Termenele și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor pentru înființarea stânelor montane, precum și formularele necesare sau forma contractului de finanțare ce urmează a fi încheiat pot fi consultate pe larg pe site-ul MADR la secțiunea Proiecte de acte normative.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole