18 ianuarie 2022 - 13:10

VIITORUL ESTE LA TARA – OBIECTIVUL SOCIAL AL URMATOAREI POLITICI AGRICOLE COMUNE

Zonele rurale reprezintă între 44% și 80% din fiecare țară UE. Aceste teritorii cuprind o mare și minunată varietate de floră și faună sălbatică, specifică mediilor naturale. Ele oferă alimente și resurse care contribuie la locuri de muncă, creștere și prosperitate, și totodată, la menținerea patrimoniului cultural. Zonele rurale sunt cu adevărat un centru al Europei.

Este responsabilitatea noastră colectivă de a asigura vitalitatea zonelor rurale: consolidarea lanțurilor valorice din mediul rural și a rețelelor locale de producție; sprijinirea tinerilor agricultori și a femeilor în agricultură; conservarea și protejarea resurselor noastre naturale; și de stimulare a inovării și digitizării rurale. Viitoarea politică agricolă comună (PAC) va juca un rol fundamental în abordarea acestor aspecte, ajutând statele membre să acorde prioritate și să sprijine viața rurală vibrantă și dezvoltarea unui sector agricol modern, durabil și incluziv.

Viața rurală și agricultorii – inima societății europene

Trei dintre cele nouă viitoare obiective ale PAC se concentrează pe:

  • Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a pădurilor durabile
  • Atragerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale
  • Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentele și sănătatea, inclusiv alimente sigure, nutritive și durabile, precum și a bunăstării animalelor.

Viitoarea PAC și zonele rurale vibrante

Multe zone rurale din UE suferă de probleme structurale, cum ar fi lipsa de oportunități de angajare atractive, lipsa de competențe, investițiile în conectivitate și servicii de bază, și o scădere numerică semnificativă a tinerilor. Viitoarea PAC va ajuta statele membre să abordeze aceste provocări și să-și dezvolte mediile non-urbane.

Un nou mod de lucru

Nu toate zonele rurale sunt la fel. Luați ca exemplu Suedia, Spania și Lituania. Luați în considerare diferența dintre peisajele lor și mediile climatice. Luați în considerare unicitatea culturilor și tradițiilor lor locale. Nu toate vor avea aceleași nevoi.

Viitoarea PAC vizează consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale, oferind statelor membre flexibilitatea și sprijinul pentru adaptarea și dimensionarea intervențiilor la nevoile și condițiile locale.

Sprijin financiar

Cel puțin 5% din contribuția totală a unui stat membru la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), va fi rezervat dezvoltării locale conduse de comunitate în cadrul programului LEADER.

Alți 30% vor merge la măsuri (intervenții) care vizează obiective specifice legate de mediu și climă (de exemplu, zone de constrângeri naturale, agricultura ecologică, agro-silvicultură, bioeconomie, energie regenerabilă).

Statele membre vor putea transfera 15% din bugetul lor de plată directă în bugetul FEADR – chiar și mai mult pentru cei care iau măsuri suplimentare pentru a proteja mediul, resursele naturale și biodiversitatea, pentru a îndeplini obiectivele privind schimbările climatice și pentru a sprijini tinerii agricultori!

Managementul riscurilor și serviciul de consultanță agricolă

Agricultura și producția de alimente pot fi afaceri riscante. Forțele naturale (seceta, inundațiile, dăunătorii și bolile), fluctuațiile pieței și costurile de pornire / producție reprezintă toate amenințările grave la adresa mijloacelor de subzistență și a veniturilor. Prin intermediul Bugetului EARFD și al Serviciului de consultanță agricolă, viitoarea PAC va contribui la consilierea și sprijinirea agricultorilor în gestionarea riscurilor și a perioadelor dificile, prin furnizarea de instrumente adecvate de gestionare a riscurilor, premii de asigurare și fonduri mutuale (pentru producție și pierderi de venituri), ajutand fermierii sa-si adapteze practicile lor agricole, precum și asigurarea consilierii și o platformă pentru schimbul de cunoștințe.

Inovația și schimbul de cunoștințe reprezintă obiective intersectoriale ale viitoarei PAC, care sprijină dezvoltarea agriculturii, silviculturii și dezvoltării rurale. Prin urmare, este important ca statele membre, prin planul strategic al PAC, să acorde prioritate și să consolideze serviciul de consiliere agricolă pentru fermieri și să sprijine inovația interactivă și colaborativă între serviciile de consultanță, cercetarea și rețelele rurale.

Sate inteligente, inovare și cercetare

PAC este una dintre mai multe politici ale UE care sprijină inițiativa „satele inteligente”. Investițiile comune UE și naționale în infrastructură, conectivitate în bandă largă, mediul natural și capitalul uman sunt esențiale pentru crearea de zone rurale vibrante care oferă o calitate ridicată a vieții pentru comunitățile rurale și care sprijină ocuparea forței de muncă durabile și de calitate și incluziunea socială. Pentru următoarea PAC, 10 miliarde de euro din programul Horizon Europa vor fi alocate cercetării și inovării în domeniul alimentației, al agriculturii, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei. Parteneriatul european pentru inovare agricolă va continua să sprijine proiectele derulate pe plan local și finanțarea de noi afaceri și servicii bazate pe tehnologii digitale, precum și o conectivitate sporită, pentru a promova agricultura și silvicultura competitivă și durabilă și pentru a spori viața în zonele rurale.

Young farmers inspecting soil in ploughed field

Tinerii agricultori și dezvoltarea afacerilor rurale

Sectorul agricol european este caracterizat de o populație agricolă îmbătrânită. În 2010, doar 7,5% dintre agricultori aveau sub 35 de ani. 53% aveau peste 55 de ani, în timp ce 30% erau de peste 65 de ani. Comunitatea noastră agricolă are nevoie de o injecție de sânge tânăr; cu toate acestea, tinerii agricultori, fermierii mai în vârstă și noii intrați se confruntă cu obstacole și riscuri semnificative.

Viitoarea PAC recunoaște importanța atragerii tinerilor și a femeilor în acest sector și facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale. Prin noul mod de lucru, statele membre își vor schița în mod clar abordarea și setul de intervenții pentru a sprijini reînnoirea generațiilor în planul strategic al PAC. Unele dintre modalitățile prin care statele membre pot oferi ajutor și sprijin specific tinerilor agricultori și dezvoltării afacerilor rurale includ:

  • Realocarea a cel puțin 2% din bugetul anual al plăților directe, pentru instrumentele financiare pentru tinerii agricultori și pentru noii intrați. Viitoarea PAC va sprijini, de asemenea, statele membre, în sprijinirea instalării tinerilor agricultori și a întreprinderilor nou înființate în mediul rural, cu un prag maxim de 100 000 EUR (până la 70 000 EUR din actuala PAC).
  • În plus, statele membre pot stabili un ajutor suplimentar (SIC) pentru tinerii agricultori, pentru a oferi sprijin suplimentar după instalarea inițială. SIC va fi plătită anual ca plată decuplată pe hectar eligibil.
  • Statele membre vor avea flexibilitatea de a utiliza o parte din bugetul lor din FEADR pentru a sprijini și finanța programe de învățare transnaționale (de exemplu, programele Erasmus), cu accent pe tinerii agricultori.

Preocupările sociale și producția agricolă durabilă

În ultimii ani, așteptările societății privind siguranța și calitatea alimentelor, precum și standardele privind mediul și bunăstarea animalelor au crescut considerabil. Cel mai important rol al PAC este de a ajuta agricultorii să anticipeze evoluțiile și să-și ajusteze producția pe baza semnalelor pieței și a cerințelor consumatorilor. În PAC post-2020, țările UE vor putea să-și elaboreze planurile strategice ale PAC pentru a stabili cerințe mai stricte privind siguranța și calitatea alimentelor (de exemplu, reducerea utilizării pesticidelor sau antibioticelor) pentru agricultorii care, la rândul lor, primesc sprijin financiar atunci când respectă aceste cerințe.

Producție locală, hrană sănătoasă

Din ce în ce mai mult, oamenii doresc alimente care oferă beneficii mai largi societății: produse ecologice; produsele cu indicații geografice (IG); specialități locale și alimente inovatoare. Prin intermediul dezvoltării rurale și a activităților de promovare internațională, viitoarea PAC va continua să susțină și să promoveze aceste produse și caracteristicile lor valoroase, ajutând, în același timp, fermierii să-și adapteze producția în conformitate cu semnalele pieței și cerințele consumatorilor. Aceasta va face produsele mai atractive pentru agricultori și consumatori, prin modernizarea și simplificarea procesului de înregistrare și aprobare și prin consolidarea protecției împotriva contrafacerii. Acest lucru va reduce povara administrativă, va spori valoarea comercială a produselor și va simplifica procesele de marketing și promovare, făcându-le astfel mai ușoare și mai clare atât pentru producători, cât și pentru consumatori.

Sănătatea animalelor și a plantelor

Viitoarea PAC contribuie la armonizarea reglementărilor și a standardelor UE pentru abordarea sănătății și bunăstării animalelor și a utilizării pesticidelor. Pune în aplicare măsuri de monitorizare pentru identificarea și abordarea utilizării abuzive. Pentru a aborda problema Rezistenței antimicrobiene (AMR), statele membre pot elabora planurile strategice ale PAC pentru a ajuta agricultorii să își îmbunătățească aplicarea în practică a normelor UE privind bunăstarea animalelor sau să sporească în continuare standardele animale prin inițiative voluntare.

La nivel național, Serviciul de consultanță agricolă (FAS) joacă un rol esențial în problemele și îngrijorările critice de sănătate. Creșterea gradului de conștientizare și educare a agricultorilor, dezvoltarea planurilor de sănătate a fermelor sau a planurilor integrate de gestionare a dăunătorilor și utilizarea noilor tehnologii reprezintă toate măsurile-cheie necesare pentru a reduce riscurile pentru sănătatea publică.

Agricultura și deșeurile alimentare

Optzeci și opt milioane de tone de alimente sunt irosite anual în UE. Acest lucru ne costă 143 miliarde de euro în fiecare an. Bio-economia folosește resursele biologice regenerabile din pământ și din mare, pentru a nu produce numai alimente, ci și materiale și energie. Prin încorporarea principiilor bio-economiei în comunitățile agricole și întreprinderi, aceste deșeuri alimentare se pot transforma într-o activitate economică. Această inițiativă poate avea beneficii economice, de mediu și sociale semnificative și poate ajuta statele membre să își îndeplinească obiectivele privind schimbările climatice.

Viitoarea PAC vizează consolidarea durabilității lanțului alimentar, ajutând statele membre să reducă pierderile și risipa de alimente. Cercetarea, noile tehnologii, inovarea și modernizarea instalațiilor sunt susținute de viitoarea PAC, toate acestea fiind vitale pentru crearea unui sector agricol cu ​​emisii reduse de carbon, care să fie durabil și eficient din punct de vedere al utilizării resurselor.

Sheep on a rural road in Scotland

Concluzie                                           

Mediul nostru rural este de neprețuit, iar fermierii noștri sunt paznicii sistemului nostru de producție alimentară. Împreună, toate acestea generează o valoare adăugată semnificativă pentru societate: dezvoltarea economică locală și incluziunea socială; eco-turismului; o populație sănătoasă și bine hrănită (atât umană cât și animală); tradiții culturale; o reducere a deșeurilor alimentare prin activitățile circulare și bioeconomice; și beneficii nesfârșite de sănătate in perioadele de recreere din zonele naturale.

Ce înseamnă dezvoltarea unor zone rurale vibrante?

Prin sprijinul și flexibilitatea viitoarei politici agricole comune propuse, putem păstra tradițiile, facilitând în același timp dezvoltarea afacerilor. Putem face zonele rurale mai atractive pentru noi talente, sprijinind în același timp fermierii tineri și bătrâni. Și putem îndeplini așteptările cetățenilor, asigurând cele mai înalte standarde de siguranță, calitate și bunăstare.