Subvenţia la motorină: Cererile se depun până în 13 decembrie

8

motorinaff

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că s-a aprobat acordarea subvenţiei pentru motorină utilizată în agricultură. Potrivit instituţiei, cererile pentru subvenţie se depun după 20 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 763/2013, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013.

Potrivit APIA, subvenţia se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorină utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi/te în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidente funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a îmbunatăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunatăţirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completările ulterioare;

d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Persoanele fizice au obligaţia că în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; în acest sens vor prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.

De asemenea menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare şi să nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde au depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau unde au depus cererile conform H.G. nr. 408/2010 şi O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate aferente trimestrului respectiv precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014 în limita cantităţilor maxime anuale aprobate.Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

în cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicita plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Citește și

Cmentariile sunt închise