Rentierii, așteptați la APIA pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

APIAPână în 31 august, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar în baza unei procuri autentice sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În plus, rentierul agricol trebuie să prezinte carnetul, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare, decizia de la comisia de expertiză medicală actualizata, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Potrivit legislaţiei în vigoare, renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În astfel de cazuri, renta datorată poate fi încasata de moştenitorii săi. În 2012, suma totală alocată pentru plata rentei viagere agricole a fost de aproximativ 72 milioane lei pentru un număr de 74.000 de rentieri agricoli.

Cuantumul rentei viagere reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate În extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, având siguranţă unei surse viagere de venituri garantate de stat. Renta viageră agricolă este personală, netransmisibila şi încetează la data decesului rentierului agricol. În cazul arendarii, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare.

Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/rentierii-agricoli-asteptati-sa-si-vizeze-carnetele-2661446.html