27 ianuarie 2022 - 04:32

Proiect de OUG: Vezi cine sunt beneficiarii schemei de ajutor pentru fermierii afectați de secetă și ce acte trebuie depuse la APIA

dosarPotrivit unui document oficial publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, a fost elaborat un proiect de OUG prin care să se acorde ajutoare de stat fermierilor afectați de secetă.

Potrivit documentului prezentat beneficiarii schemei sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţia agricolă primară, respectiv:

a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

a) să deţină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, asumat de semnatari și în care să fie înscrise cel puțin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;

b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015;

Nu sunt eligibili schemei, beneficiarii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Pentru culturile prevăzute in lege, suprafața pentru care se acorda ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăși suprafața determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015.

Se acordă plăți compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, pășuni și fânețe.

Modalitatea de acordarea a ajutorului

Beneficiarii  ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate depun la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

b) copie a atestatului de producător, după caz;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;

d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;

e) dovada coordonatelor bancare/trezorerie, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) – c) sunt prezentate şi în original, în vederea certificării de reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifica, stabilesc sume si beneficiari, intocmesc si transmit la APIA situatia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Autorizarea beneficiarilor și sumelor cuvenite, înregistrarea obligațiilor de plată se efectuează după primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordarii ajutorului de stat. (3) APIA întocmeşte şi transmite MADR în baza cererilor aprobate de către centrele județene, respectiv al municipiului Bucureşti, situația conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Intreg documentul il găsiți aici.