PNDR 2014-2020 – Măsuri și tipuri de proiecte,facilități de finanțare. Află totul despre noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală!

151

tractor_tanarProgramul Național de Dezvoltare Rurală 2014 — 2020 (PNDR) — program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico — socială a spațiului rural din România.

Investitorii au noi oportunități financiare pentru proiecte de investiții  în dezvoltarea agriculturii și a zonei rurale având la dispoziție aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiții la standarde europene, eficiente și rentabile.

I. PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020

— Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;

— Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;

— Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.

— Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele non-agricole din mediul rural

— Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;

— Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER.

— Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

II. MĂSURI PRIORITARE PRIN CARE AFIR ACORDA FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Măsura 4, Investiții în active fizice, prin care se finanțează sub-măsurile:

SM 4.1 — Investiții în exploatații agricole (sesiune deschisă)

SM 4.1a — Investiții în exploatații pomicole

SM 4.2—Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

SM 4.2a — Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SM4.3 — Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Măsura 6, Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. — Sub-măsuri

SM6.1 — Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (sesiune deschisă)

SM6.2 — Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SM6.3 — Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SM6.4 — Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Măsura 7 ‘Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale’ — sub-măsuri

SM7.2 — Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SM7.6 — Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8—, Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor. — Sub-măsura

SM8.1 — Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 — Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol,

Măsura 19 — Dezvoltarea locală LEADER. — Sub-măsuri

SM19.1 — Sprijin pregătitor

SM19.2 — Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

III. TIPURI DE INVESTIȚII ÎNCADRATE ÎN MĂSURI

Măsura 4 — Investiții în active fizice

SM 4.1 ‘Investiții în exploatații agricole’ (similitudine M121 din PNDR 2007-2013)

Scop: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole și Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură.

Sprijinului acordat prin această sub-măsură, va contribui la:

— Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calității produselor obținute;

— Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

— Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

— Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Beneficiarii pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.1 sunt fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă.

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producției standard);

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anuale 2015: 205.776.952 Euro compusă din contribuția Guvernului României și contribuția Uniunii Europene. Astfel:

Vegetal 72.021.933 euro

Zootehnic 72.021.933 euro

Zona montană 41.155.391 euro

Fermă de familie 20.577.695 euro

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de 30% până la maximum 90%, în funcție de dimensiunea fermei:

De la 100.000 Euro pentru achiziții simple în ferme mici până la 2.000.000 Euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole sau în cazul cooperativelor și grupurilor de producători.

Beneficiază de 20 puncte procentuale mai mare tinerii fermieri cu vârsta până la 40 ani, investițiile în agricultură ecologică și proiectelor integrate care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni.

SM 4.1a — Investiții în exploatații pomicole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/ sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

BENEFICIARII:

* Fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă

* Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

Ferme mici 8.000-11.999 SO — intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 100.000 euro pentru achiziții simple;

— 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

— 450.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare

Ferme medii  12.000—250.000 SO — intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

— 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

— 900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Ferme mari > 250.000 SO — intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

— 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie);

— 1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Forme asociative — intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

— 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

— 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie;

— 1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

SM 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole (similitudine M123 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Domeniile de intervenție sunt: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă.

BENEFICIARII:

* Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

* Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, deservesc interesele membrilor;

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anuale 2015: 93.489.144 Euro compusă din contribuția Guvernului României și contribuția Uniunii Europene, din care:

Zona montană—un total de 18.697.829 euro

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/ cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

1.000.000 Euro/ proiect pentru ÎMM  în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

SM 4.2a — Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:

* Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;

* Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare  și cooperative agricole), cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici—  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

— 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare,  depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii— intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

— 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari — intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

— 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

— 1.500.000 euro pentru proiectele care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

SM4.3 — Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice (similitudine M125 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este de restructurare a modului de administrare și utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la nouă structură agricolă și forestieră, precum și folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

BENEFICIARII:

* Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;

* Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;

* Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;

* Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare;

* Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari /utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

— 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;

— 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere

Infrastructura de acces agricolă-135.385.187 euro

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anului 2015, pentru Domeniul de intervenție Infrastructura de acces agricolă, este de 68.000.000 euro

Infrastructura de irigații — 435.294.118 euro

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anului 2015, pentru Domeniul de intervenție, este de 218.000.000 Euro

Infrastructura de acces forestieră — 100.000.000 euro

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anului 2015, pentru Domeniul de intervenție Infrastructura de acces forestieră, este de 50.000.000 euro

Măsura 6 — Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

SM6.1 — Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (similitudine M112 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole

BENEFICIARII:

* Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R (UE) nr. 1305/ 2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

* Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/ 2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

Exploatația trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Exploatația are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 — 50.000 SO;

Exploatația este înregistrată ca microîntreprindere /întreprindere mică;

Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare — APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor — ANSVSA;

Contribuția publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.1 este de 111.209.889 Euro din care:

10% — contribuția Guvernului României;

90% — contribuția Uniunii Europene

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro, va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel

75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare

SM6.2 — Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

BENEFICIARII:

* Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

* Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole

Contribuția publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub-măsura 6.2 este de 44.164.707 euro. Din care:

15% — contribuția Guvernului României;

85% — contribuția Uniunii Europene.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr. 1407/ 2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali s și va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural, pe baza unui Plan de afaceri și este de:

70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică

50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități

SM6.3 — Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performanțe în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

BENEFICIARII:

* Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:

Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 — 11.999 ȘO (valoarea producției standard) și să aibă exploatația agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

Contribuția publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.3 este de 72.848.330 Euro, din care 21.854.499 Euro pentru zona montană.

15% — contribuția Guvernului României;

85% — contribuția Uniunii Europene.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă se acordă în două tranșe astfel:

75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole) de la primirea deciziei de finanțare;

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;

SM6.4 — Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (similitudine M312 și M313 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

BENEFICIARII

* Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural

* Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării

* Fermele care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Contribuția publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub-măsura 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:

15% — contribuția Guvernului României;

85% — contribuția Uniunii Europene.

Sprijinul financiar nerambursabil va respecta prevederile R 1407/ 2013 cu privire la ajutorul de minimis și nu va depăși 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro pentru sectorul transporturilor).

Sprijinul nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:

Pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agro-turism;

Pentru fermierii care își diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

MĂSURA 7 — Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

SM7.2 — Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (similitudine M322 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este de:

— creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/ apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;

— crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol

BENEFICIARII:

* Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

* ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Contribuția publică totală, pentru Domeniul de intervenție ‘Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale’, este de 1.103.236.678 Euro, din care:

15% — contribuția Guvernului României

85% — contribuția Uniunii Europene.

Alocarea financiară a Sub-Măsurii 7.2  — este de 85% din alocarea totală a Măsurii 07.

În cadrul sesiunii pentru anul 2015, alocarea financiară totală se va face distinct pentru: Infrastructură de apă/apă uzată—303.000.000 Euro

Infrastructură rutieră de interes local-194.000.000 Euro

Infrastructură educațională și socială-55.000.000 Euro

SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși

—1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

— 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri

— 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională /socială

— 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/ tip de sprijin

Sprijinul nerambursabil acordat de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

SM7.6 — Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (similitudine M322 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

BENEFICIARII

* Comunele, conform legislației naționale în vigoare

* ONG-uri definite conform legislației în vigoare

* Unități de cult conform legislației în vigoare

* Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu culturalde utilitate publică, de clasă B;

Contribuția  publică

În cadrul acestei sub-măsuri, alocarea financiară totală este de 194.688.825 euro

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anului 2015, pentru Domeniul de intervenție încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, este de 97.000.000 Euro, la care:

15% — contribuția Guvernului României;

85% — contribuția Uniunii Europene.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar  nu va depăși 500.000 euro;

85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar nu va depăși 200.000 euro;

Pentru proiectele care vizează investiții în căminele culturale, sprijinul public nerambursabil se va acorda după cum urmează:

— 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit și nu va depăși 200.000 euro;

— 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va depăși 200.000 euro euro.

Măsura 8 — Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea

SM8.1 — Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite (similitudine M221 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este:

* de creștere a suprafeței ocupate de păduri la nivel național;

* de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;

de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;

* de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită

BENEFICIARII

* Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

* Deținătorii privați de teren agricol și neagricol;

* Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

— Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)

— Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

Măsura 9 — Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub—măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale

BENEFICIARII:

Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:

— Culturi de câmp;

— Horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);

— Creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar nu va depăși:

Anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani 100.000 euro/ an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

Anul I — 10%; Anul II — 8%; Anul III — 6%; Anul IV — 5%;  Anul V — 4%;

Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

MĂSURA 19 — Dezvoltarea locală LEADER

SM19.1 — Sprijin pregătitor (similitudine sm 431.3 din PNDR 2007-2013)

SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei sub—măsuri este de a sprijini parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

BENEFICIARII:

Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/ existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100%: Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/ 2013, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL (strategie dezvoltare locală) depusă de parteneriat, astfel: cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1 euro / locuitor

Cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

SM19.2 — Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Scopul submăsurii 19.2: Stimularea inovării; Consolidarea identității locale și a profilului local; Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale; Soluționarea problemelor demografice; Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților; Creșterea competitivității la nivel local; Conservarea resurselor și protecția mediului natural; Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

BENEFICIARII:

* Entități juridice private/ publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

* În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.

Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013.

Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:

Pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;

Pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;

IV.CATEGORII DE SOLICITANȚI/ BENEFICIARI, RESTRICȚIONATE DELA FINANȚARE

Prin măsurile/ sub-măsurile de investiții derulate prin PNDR 2014—2020, sunt restricționate de la finanțare categoriile desolicitanți/ beneficiari, după caz:

Solicitanții/ beneficiarii înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;

Solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativă AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;

Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;

Solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare

Un beneficiar și/ sau interpuși ai acestuia care depun în același timp mai multe proiecte, în cadrul aceleiași sub-măsuri, și care formează împreună un flux de producție și/ sau procesare unitar.

V. TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE

Achiziția de clădiri;

Construcția și modernizarea locuinței;

Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;

Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);

Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;

Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.

Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ‘second hand’;

Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;

Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume:

— Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

— Achiziționarea de terenuri neconstruite și construite (excepție sm 6.1)

— Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

— În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Tipurile de investiții și cheltuielile eligibile cât și cheltuielile neeligibile sunt stabilite în funcție de specificul fiecărei măsuri/ sub-măsuri.

VI. MĂSURI ACTIVE ȘI PREVIZIUNI DE LANSARE ÎN ANUL 2015

Primele sub-măsuri anuale deschise din noul PNDR vizează investițiile în agricultură prin sM 4.1—Investiții în exploatațiile agricole și sM6.1-Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri care sunt active începând cu lună martie 2015 și sprijinul pentru dezvoltarea locală LEADER prin sm19.1-sprijin pregătitor.

Primele două sub-măsuri anuale cu depunere continua sunt în derulare până la data de 30 octombrie 2015 iar pentru sub-măsura 19.1 a fost încheiata sesiunea de depunere a proiectelor în data de 05 iunie fiind astfel prima sesiune din PNDR 2014-2020 finalizată.

La nivelul OJFIR Maramureș au fost depuse 3 proiecte în cadrul acestei sub-măsuri, două GAL-uri dintre cele existente și încă un GAL nou înființat au solicitat sprijin pentru pregătirea acțiunilor și a strategiei de dezvoltare locală.

Cu ocazia Conferinței Naționale a RNDR (Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală) ce s-a desfășurat la București, ministrul agriculturii D-nul Daniel Constantin a anunțat că de la 1 iulie se vor deschide alte șase măsuri și submăsuri de finanțare din noul PNDR:

4.1a — investiții în exploatațiile pomicole

4.2 — sprijin pentru investiții, procesarea/marketingul produselor agricole

4.3 — investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice

6.2 — sprijin pentru înființare de activități neagricole în zonele rurale

6.3 — sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

6.4 — investiții în crearea și dezvoltarea de activități nonagricole

Celelalte măsuri din PNDR se preconizează a fi lansate în lunile august și septembrie.

Ca elemente de noutate și de simplificare ale PNDR 2014-2020 se număra depunerea online a proiectelor, fapt care va contribui la reducerea timpului necesar depunerii acestora și implicit, a costurilor pe care le suporta beneficiarii, ca urmare a faptului că nu trebuie să se mai deplaseze la sediile județene ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

De asemenea, proiectele vor fi depuse în cadrul unor sesiuni continue, cu evaluare lunară.

În plus, beneficiarii nu mai sunt nevoiți să obțină la fel de multe documente, ca în anii precedenți, întrucât a fost diminuat numărul avizelor și a acordurilor necesare demarării proiectelor cu fonduri europene nerambursabile. De asemenea, MADR a demarat procedurile astfel încât beneficiarii PNDR să poată primi o serie de avize și acorduri la nivelul AFIR, fără a mai fi necesară deplasarea acestora la sediile unor instituții publice abilitate să emită astfel de documente.

Un element important, gândit în sprijinul fermierilor mici și mijlocii, îl constituie proiectele-tip, disponibile pe pagina de internet a MADR, precum și pe cea a AFIR astfel reducându-se costurile pentru consultanță.

În vederea asigurării cofinanțării, beneficiarii pot depune și scrisori de conformitate eliberate de instituțiile financiare nebancare (IFN), iar cei care trebuie să facă achiziții pot consulta baza de date cu prețuri de referință creată de AFIR și publicată pe pagina de internet a agenției.

VII. CONCLUZII PNDR 2007-2013

Din experiența derulării PNDR 2007-2013 la nivelul județului se poate face o apreciere a interesului față de anumite măsuri prin numărul de proiecte depuse și fonduri atrase, astfel s-a realizat un top al măsurilor în funcție de numărul proiectelor depuse, contracte încheiate, valori contractate.

Se poate observa că specificul județului Maramureș cu o suprafață agricolă împărțită în parcele mici se reflecta în tipurile de proiecte depuse, solicitările cele mai numeroase au fost pentru sprijinul pentru fermele de semi-subzistență și instalarea tinerilor fermieri.

Turismul și agroturismul este de asemenea bine reprezentat prin numărul de proiecte depuse în cadrul Măsurii 313 iar odată cu funcționarea celor 4 GAL-uri pe raza județului și implementarea strategiilor de dezvoltare locală, măsura 41 a prezentat un interes deosebit, chiar dacă valorile alocate au fost mici, datorită faptului că proiectele au concurat la selecție doar pe plan local în cadrul arealului fiecărui GAL.

Infuzia cea mai mare de fonduri nerambursabile în județ s-a derulat prin Măsura 322—Renovarea și dezvoltarea satelor și punerea în valoare a moștenirii rurale, reflectată în infrastructura de apă/ apa uzată, drumuri, cămine culturale, grădinițe, centre de zi pentru bătrâni, after-school-uri și alte investiții din mediul rural cu un procent de finanțare de 100%.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN DERULAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ

Cele mai importante probleme care au consecințe atât în etapa de evaluare cât și după etapa de contractare respectiv în implementarea proiectelor, sunt problemele legate de cofinanțarea proiectelor, majoritatea fiind cofinanțate din împrumuturi bancare în unele cazuri chiar dacă au fost emise scrisori de confort angajante pentru acordarea de credite, creditul nu a mai fost acordat sau în unele cazuri nu s-a reușit obținerea prelungirii scrisorilor de garanție bancară rezultând rezilierea contractelor de finanțare.

O altă problemă importantă care a influențat neîncheierea contractelor de finanțare sau rezilierea unor contracte în implementare a fost crearea de condiții artificiale de către solicitanți/ beneficiari pentru obținerea ajutorului public nerambursabil.

Probleme au creat și unii consultanți/ firme de consultanță mai puțin pregătiți/ pregătite în întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile.Situația contractelor reziliate pe măsuri în cadrul PNDR 2007-2013

Având în vedere experiența Programului SAPARD, a PNDR 2007-2013 care este încă în derulare până la sfârșitul acestui an 2015 și prin care până în prezent gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile la nivel de județ se apropie de 80%, având în vedere și elementele de simplificare ale PNDR 2014-2020 și numărul tot mai mare de potențiali beneficiari interesați din timp de noile finanțări, ca urmare și a informării atât în teritoriu cât și la sediul OJFIR Maramureș, toate aceste elemente vor influența pozitiv gradul de dorința a cetățenilor județului Maramureș în accesarea Fondurilor Europene și implicit a absorbției în viitor la nivelul județului Maramureș.

Citește și

Cmentariile sunt închise