Ordonanța de Urgență pentru pajiștile permanente a fost aprobată

25

În şedinţa de Guvern din  23 aprilie 2013 s-a aprobat Ordonanţa de Uintabularessrgenţă a Guvernului privind pajiştile permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar.

Conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a insistat în direcţia urgentării soluţionării utilizării pajiştilor de către crescătorii de animale, indiferent de forma de organizare, cu respectarea totodată a clauzelor din Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat de presă al MADR:

“Prin OUG a pajiştilor care abrogă Legea 214, primăriile şi consiliile locale vor primi subvenţii pe suprafaţă numai dacă nu există cereri din partea fermierilor. Dacă nu există în anumite comune fermieri sau crescători de animale care să solicite subvenţiile, Primăria are obligaţia, prin consiliile locale să ceară aceşti bani pentru întreţinerea păşunilor respective. Dar numai, repet, dacă nu există o solicitare din partea fermierilor”, a afirmat Daniel Constantin.

Acest act normativ vine în sprijinul crescătorilor de animale care îşi vor asigura necesarul de hrană şi continuarea activităţii de creştere a animalelor pentru obţinerea produselor de origine animală în vederea asigurării necesarului de consum. Totodată, actul normativ vine în sprijinul comunităţilor locale, deoarece taxele din concesionarea pajiştilor permanente, se constituie ca venituri la bugetul local sau de stat, după caz. După îndelungi consultări cu reprezentanţii crescătorilor de animale, s-a ajuns la o forma finală care răspunde cerinţelor acestora:

–          s-a creat posibilitatea utilizării pajiştilor din domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, atât de către persoanele fizice, cât şi cele juridice, care cresc animale,

–          s-a stabilit cu claritate regimul juridic al dreptului de proprietate, precum şi identificarea corectă a proprietarilor şi a administratorilor legali ai pajiştilor;

–          s-a introdus obligativitatea ca utilizatorii pajiştilor să aibă animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor, făcându-se legătura între utilizatorii pajiştilor şi scopul utilizării pajiştilor, respectiv asigurarea hranei animalelor.

–          s-au completat categoriile de investiţii pentru care se face scoaterea din circuitul agricol şi s-a creat temeiul legal pentru ordinul de ministru cu metodologia de scoatere din circuitul agricol;

–          amplasarea obiectivelor menţionate se va putea face cu recuperarea anticipată a suprafeţelor de pajişti din terenuri neproductive sau neagricole.

–          lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc şi vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

–          se propune ca pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, şi pentru folosirea eficientă a acestora, consiliile locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice/juridice având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor, să încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani.

–          se reglementează respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.

Prin acest act normativ se asigură facilitarea accesului crescătorilor la suprafeţele de pajişti disponibile, aflate atât în domeniul public, cât şi în cel privat al unităţilor administrativ teritoriale, în condiţiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajişti, continuând astfel tradiţia creşterii animalelor în ţara noastră şi asigurarea securităţii alimentare.

Citește și

Cmentariile sunt închise