18 ianuarie 2022 - 12:51

Normele de aplicare pentru Legea APICULTURII, publicate de MADR

Document oficial! Ministerul Agriculturi și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat pe site-ul oficial un proiect de ordin privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr.383/2013.

Proiectul de lege menționează că la data intrării în vigoare a ordinului, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020. Mai mult, documentul specifică faptul că stupinele de elită și multiplicare autorizate pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare își mențin autorizarea.

Norme legea apiculturii: Pentru a fi acreditate, organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de albine, care înfiinţează şi menţin evidenţe zootehnice și genealogice, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă minimum 30 membri;
b) să aibă membri care solicită în scris participarea la programul de ameliorare și care să
desfășoare activitate de producere a materialului biologic selecționat, conform programului
de ameliorare cu conditia îndeplinirii criteriilor de autorizare ca stupine de elită, prevăzute în
prezentele norme metodologice;
c) să aibă dotarea minimă cu echipamente de înregistrare şi stocare a datelor.

Norme legea apiculturii: În vederea obținerii acreditării, organizaţiile/asociaţiile trebuie să depună la ANZ următoarele documente:

a) proiectul programului de ameliorare propriu;
b) cerere de solicitare a acreditării;
c) cerere de aprobare a programului de ameliorare
d) statutul organizaţiei, care trebuie să cuprindă printre obiective elaborarea și implementarea de programe de ameliorare în sectorul apicol;
e) actul constitutiv;
f) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
g) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie;
h) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie și solicita in scris participarea la programul de ameliorare.

Acreditarea se eliberează de către ANZ în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

Norme legea apiculturii: Pentru ca o stupină să fie autorizată ca stupină de elită, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să dețină cel puțin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol și identificate conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de indentificare a stupinelor și stupilor;
b) să dețină autorizație sanitară veterinară și certificat sanitar veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;
c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenența la rasă a familiilor de reproducție din care vor fi transvazate larve pentru creșterea mătcilor și respectiv a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiți pentru împerechere controlată;
d) deținătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecție și ameliorare; de asemenea să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislației în vigoare;
e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin stație de împerechere apicolă controlată și/sau însămânțare artificială;
f) în cazul împerecherii în stația de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale stației de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum și perioada  de timp în care aceasta va fi funcțională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere și familiile crescătoare de trântori și data când vor fi readuse pe vatra permanentă;
g) în cazul însămânțării artificiale, să dețină aparat de însămânțare artificială, tub de dioxid de carbon și stereomicroscop; deținătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânțarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislației în vigoare;
h) să dețină baza tehnico-materială pentru creșterea mătcilor și evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creștere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuțe de opalit numerotate care să respecte codul internațional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuști pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producției de miere obținute de la familiile evaluate.

Norme legea apiculturii: Pentru a face parte dintr-o stupină de elită, familiile de albine trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) vitalitatea – rezistența la iernare și boli; verificarea se face toamna și primăvara;
b) instinctul de acumulare – cantitatea totală de miere marfă obținută de la fiecare familie de albine într-un sezon;
c) blândețea – se va evalua blândețea la fiecare intervenție în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă și familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;
d) tendința de roire – primăvara și vara se evaluează tendința de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendința de roire foarte mare și 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;
e) opțional se pot evalua și alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistența la varooza, producția
de polen, prolificitatea, etc.

Norme legea apiculturii: Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) are o schemă de multiplicare şi tehnologie de creştere proprie aprobată de ANZ;
b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziționează din stupinele de elită autorizate de ANZ;
c) o dată la doi ani, să achiziționeze din stupinele de elită autorizate de ANZ, minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare;
d) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;
e) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;
f) identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;
g) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internaţional al culorilor;
h) să dețină autorizație sanitar veterinară și certificat sanitar veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;
i) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4 – 8;
j) eliberează declaraţia de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.
k) deținătorul va prezenta la ANZ o declaratie pe proprie răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.

Norme legea apiculturii: Mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) din punct de vedere al însuşirilor morfologice şi fiziologice:
 – (i) conformaţia corpului – normală din punct de vedere anatomic;
 – (ii) integritatea corporală;
 – (iii) culoarea tegumentului – carasteristica rasei de albine Apis Mellifera Carpatica;
 – (iv) greutatea corporală – trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;
 – (v) prezenţa pontei proprii.
b) din punct de vedere al stării de sănătate a mătcilor şi a albinelor însoţitoare, acestea trebuie să fie
indemne de orice boală şi paraziţi;
c) din punct de vedere al individualizării mătcilor, aceasta trebuie să respecte codul internaţional al
culorilor;
d) din punct de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuşti de transport speciale cu albine
însoţitoare şi hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile

Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) va controla anual organizaţiile/asociaţiile acreditate privind respectarea condițiilor de acreditare, de două ori pe an (primăvara și toamna) stupinele de elită și multiplicare autorizate privind respectarea condițiilor de autorizare sau ori de cate ori este cazul.