Masuri pentru perioada de seceta

În atenţia persoanelor fizice şi juridice, având în vedere fenomenele meteorologice prognozate, determinate de creşterea temperaturilor, coroborat cu apariţia efectelor caniculei asociată cu seceta hidrologică şi cea pedologică, în scopul prevenirii riscurilor de incendii la gospodăriile populaţiei, culturi agricole şi fond forestier, precizăm următoarele: 


 Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului, cu modificările şi complectările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25000 – 50000 lei pentru persoane juridice.
 Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionare contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei.
 Conform Ordinului comun al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al Ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 feb. 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, stabileşte că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente. În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în viogoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri :
a)    condiţii meteorologice fără vînt,
b)    parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate,
c)    izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate,
d)    desfăşurarea arderii numai pe timp de zi,
e)    asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii,
f)    asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare,
g)    asigurarea, în cazul suporafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
 
Vă reamintim că :
–    este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi poe timp de vînt (locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept),
–    prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi,
–    utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare,
–    prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligaţie a parsoanelor care răspund, potivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

BP