HG nr. 897/2012 – schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" care se acorda in agricultura

 Hotararea Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639, din 7 septembrie 2012.

Fisiere atasate:
Anexele HG nr. 897/2012
 

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta hotarare stabileste cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337/2007, definit in continuare Regulament.

Art. 2. –
(1) Ajutoarele de minimis se acorda producatorilor agricoli pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole, certificat prin informarile detaliate privind aria de raspandire, categoria si intensitatea fenomenului de seceta, comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie
(2) In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ajutoare de minimis – ajutoare acordate exploatatiilor agricole in conformitate cu art. 3 din Regulament;
b) autoritatea competenta – directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, autoritati responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat;
c) culturi agricole – culturi in teren arabil
(3) Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a caror suma se stabileste pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;
b) ajutoarelor pentru activitatile legate de export, adica ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
c) ajutoarelor conditionate de utilizarea de produse nationale in defavoarea celor importate.

CAPITOLUL II
Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului
financiar si modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

Art. 3. – Prevederile prezentei scheme se aplica urmatoarelor categorii de beneficiari care exploateaza culturi agricole, in teren arabil:
a) producatori agricoli persoane fizice;
b) producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane juridice, precum si orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica, constituite conform legii.

Art. 4. – Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulament.

Art. 5. – Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis este de 100 lei/ha si se acorda pentru suprafete de culturi agricole in teren arabil de minimum un hectar si maximum 10 hectare, inclusiv, fara insa a depasi plafonul maxim prevazut la art. 3 alin. (2) din Regulament, respectiv echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.

Art. 6. –
(1) Sprijinul financiar se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa, incepand cu data de 1 noiembrie 2012
(2) Beneficiarii sprijinului financiar reprezentand ajutorul de minimis nu pot renunta la calitatea de producatori agricoli care exploateaza suprafetele de teren pentru care primesc sprijinul in cauza, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul in care sprijinul financiar a fost acordat.

Art. 7. – Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazuta de prezenta hotarare se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anii 2012 si 2013, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.
CAPITOLUL III
Reguli procedurale

Art. 8. –
(1) Pentru obtinerea sprijinului financiar, solicitantii intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si le depun la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla terenurile, insotite de urmatoarele documente:
a) o copie a BI/CI al/a solicitantului sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) dovada cont activ banca/trezorerie;
c) copie a cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2012, certificata prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” de centrele locale sau judetene, dupa caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz;
d) adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, din care sa reiasa ca detin suprafete de culturi agricole in teren arabil
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”
(3) In situatia in care un producator agricol detine in exploatatie suprafete de teren arabil care sunt situate in unitati administrativ-teritoriale din judete diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla suprafetele in cauza, cu obligatia incadrarii in plafonul ajutorului de minimis prevazut la art. 5
(4) In cazul prevazut la alin. (3), directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti implicate se asigura ca sumele totale care se acorda producatorului agricol se incadreaza in plafonul maxim, respectiv echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani
(5) Cererile de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis se pot depune pana la data de 15 octombrie 2012 inclusiv.

Art. 9. –
(1) Directiile pentru agricultura judetene/a municipiului Bucuresti inregistreaza cererile in Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2, le verifica impreuna cu documentele anexate, calculeaza, determina si aproba sumele aferente reprezentand sprijin financiar
(2) In cazul prevazut la art. 8 alin. (3) directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti implicate determina sumele cuvenite beneficiarului astfel:
a) daca totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se incadreaza in plafonul maxim, respectiv echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani, fiecare directie pentru agricultura judeteana si a municipiului Bucuresti aproba suma calculata;
b) daca totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depaseste plafonul maxim, directia pentru agricultura judeteana si a municipiului Bucuresti la care suma calculata este cea mai mare aplica o reducere corespunzatoare a acestei sume, pana la concurenta totalului drepturilor de plata cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.

Art. 10. – Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, pe care o transmit Directiei generale buget-finante s
i fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 11. – Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.

Art. 12. –
(1) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti
(2) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 13. –
(1) Evidenta sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotarari se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul
(2) Lista cuprinzand beneficiarii si sumele acordate acestora in cadrul schemei de ajutor de minimis se publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 14. – Ajutoarele de minimis acordate in temeiul prezentei hotarari nu pot fi cumulate cu ajutoarele de stat acordate potrivit Hotararii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume si/sau flori in spatii protejate” care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal, in cazul in care acest cumul de ajutoare depaseste suma maxima de 7.500 euro/beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.

Art. 15. –
(1) Se considera ajutor necuvenit sumele incasate in temeiul prezentei hotarari, prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare sau incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei hotarari
(2) Sumele reprezentand ajutor necuvenit, prevazut la alin. (1), se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale in vigoare
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, verifica permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari de catre beneficiarii sumelor reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis.

Art. 16. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 1 septembrie 2012.
Nr. 897.

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult