Finanţări de până la 70.000 de euro pentru activităţi neagricole. O nouă schemă de minimis pentru fermieri.

16

euro_baniIntroducerea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole” a fost publicată în Monitorul Oficial din 17 iulie. Prin intermediul acesteia, beneficiarii au acces la fonduri nerambursabile de până la 70.000 de euro prin intermediul PNDR 2014-2020.  

Beneficiari sunt atât firmele start-up cât şi pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţii neagricole în mediul rural.

Suma de până la 70.000 euro/proiect se acordă întreprinderilor nou-înfiintate care desfăşoară activitati neagricole în zone rurale, în doua tranşe, sub formă de sumă forfetară: 70% la încheierea deciziei de finanţare şi 30% condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi 5 ani de la încheierea deciziei de finanţare.

Suma maximă poate fi accesată pentru activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, respectiv 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole.

În cadrul submăsurii 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, asistenţa financiară se acordă sub formă de grant pentru rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite.

Schema vizează domeniile:

– producţie: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcţiilor metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice etc.

– activităţi meşteşugăreşti: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului etc.

– activităţi turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică.

– furnizare de servicii: construcţii, reconstrucţii şi/sau modernizarea spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării activităţilor; servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor etc.

Criterii pentru start up şi întreprinderile cu activitate:

– aparţin categoriei microîntreprinderi sau întreprinderi mici;

– nu sunt firme în dificultate şi se încadrează în limitele setului de indicatori financiari, cu excepţia start-up;

– nu sunt în procedura de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, nu au opriri pe conturile bancare;

– nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

– nu sunt supuse unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

– suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier;

– nu au decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie nu a fost deja executată;

– nu au primit ajutor pentru salvare şi nu au rambursat încă împrumutul sau nu au încetat garanţia ori au primit ajutoare pentru restructurare şi fac încă obiectul unui plan de restructurare;

– îşi desfăşoară activitatea în spaţiul rural din România.

Pentru submasura 6.2  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” (întreprinderi nou-înfiinţate), finanţările sunt pentru fermierii sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiintarea unei întreprinderi care va desfăşura activităţi neagricole din spaţiul rural pentru prima dată.

Alte categorii de beneficiari sunt: microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; microîntreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up).

Se finanţează construcţia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; achizitionarea, inclusiv in leasing de noi utilaje, instalaţii si echipamente, costuri de instalare; achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Printre condiţiile de elibigilitate se numără, asigurarea părţii de confinanţare şi existenţa unui plan de afaceri. (Sursa: alba24.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise