Fermieri, feriți-vă de societatea de creditare FINANCE ONE IFN!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina sa oficială HOTĂRÂREA nr. 5 din 29 aprilie 2022 privind radierea Societăţii FINANCE ONE IFN – S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

AgroTV vă prezintă mai jos textul Hotărârii:

„Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/4.520 din 25.03.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FINANCE ONE IFN – S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor acţiunilor de monitorizare şi inspecţie desfăşurate în perioadele 20.09.2021-1.10.2021 şi 26.11.2021-6.12.2021,

luând act de faptul că Societatea FINANCE ONE IFN – S.A. nu a respectat prevederile:

– art. 5 lit. g) şi i) din cap. 2 „Criterii de acordare a unei scrisori de garanţie” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A., ediţia decembrie 2020, coroborate cu cele ale art. 17 din cap. 5 „Analiza, evaluarea şi aprobarea emiterii scrisorilor de garanţie” din aceeaşi normă internă;

– art. 17 teza a treia lit. b) şi c) din cap. 5 „Analiza, evaluarea şi aprobarea emiterii scrisorilor de garanţie” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A., ediţia decembrie 2020;

– art. 13 tezele a doua şi a treia din cap. 4 „Garantarea scrisorilor de garanţie” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A., ediţia decembrie 2020;

– art. 12 din cap. 3 „Contrapartidele şi angajamentele S.C. FINANCE ONE IFN – S.A.” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A., ediţia decembrie 2020;

– art. 9 lit. f), coroborate cu cele ale art. 10 lit. b) din cap. 3 „Contrapartidele şi angajamentele S.C. FINANCE ONE IFN – S.A.” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A., ediţia decembrie 2020;

– art. 10 lit. c) din cap. 3 „Contrapartidele şi angajamentele S.C. FINANCE ONE IFN – S.A.”, coroborate cu cele ale art. 5 lit. d) din cap. 2 „Criterii de acordare a unei scrisori de garanţie” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A.;

– art. 8 din cap. 3 „Contrapartidele şi angajamentele FINANCE ONE IFN – S.A.” din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanţie în relaţia cu persoanele juridice desfăşurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN – S.A., ediţia iunie 2021;

– art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 85 alin. (1) şi (2) din cap. VII „Contabilizarea operaţiunilor” din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

– pct. 277, 278, 349, 411 şi 412, coroborate cu cele ale pct. 420 alin. (1) şi pct. 425 alin. (1) şi (3) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 13.1 din actul constitutiv al instituţiei financiare nebancare, coroborate cu prevederile art. 177 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (3) şi art. 49 lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 11.5 din actul constitutiv al instituţiei financiare nebancare, coroborate cu prevederile art. 15320 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 din actul constitutiv al Societăţii FINANCE ONE IFN – S.A., coroborate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi ale art. 113 lit. d) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– anexei nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, corroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi art. 17 din Normele privind constituirea, utilizarea şi regularizarea provizioanelor specifice de risc în cadrul Finance One IFN – S.A.;

– art. 50 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 3 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile cap. II pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2, ap. III pct. 1 paragraful „CONŢINUT – Linii” şi paragraful „Coloane” şi pct. 3 primul paragraf din anexa la acelaşi ordin, precum şi ale art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 85 alin. (1) şi (2), pct. 88 alin. (6), pct. 293 alin. (2), pct. 294, 334, 411 şi 412 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

– pct. 287 alin. (2) şi (4) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

– pct. 147 şi 148 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu pct. 81 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) şi pct. 310 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 13 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) şi art. 85 alin. (1) şi (2) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele fapte:

– emiterea scrisorilor de garanţie fără aprobarea organelor statutare competente;

– neîncheierea de contracte de garanţie pentru toate creanţele/pentru toate bunurile mobile/imobile/intangibile, după caz, ale ordonatorilor şi neînscrierea acestora la Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare (actualmente Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară);

– acceptarea drept garanţie la dispoziţia instituţiei financiare nebancare a unor bilete la ordin diferite de cele menţionate în contractele de garantare, precum şi tratamentul eronat al garanţiilor în reglementările proprii privind analiza, aprobarea şi executarea scrisorilor de garanţie, cu impact asupra riscurilor asumate în derularea activităţii de creditare;

– acceptarea încasării în rate a primelor de emitere a scrisorilor de garanţie, fără aprobarea directorului general;

– acceptarea unor cereri de emitere a scrisorilor de garanţie semnate de persoane care nu deţineau calitatea de reprezentanţi legali ai societăţilor solicitante;

– lipsa din documentaţiile aferente scrisorilor de garanţie analizate a documentelor care să ateste că instituţia a efectuat consultări ale bazelor de date centralizate oficiale, respectiv Centrala Incidentelor de Plăţi şi Biroul de Credit;

– emiterea unei scrisori de garanţie pentru un grup de societăţi comerciale nerezidente;

– neînregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni în ordine cronologică şi în concordanţă cu documentele justificative;

– înregistrarea eronată/neînregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni;

– înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni economico-financiare fără a avea la bază documente justificative datate;

– inexistenţa anterior lunii noiembrie 2020 a unui registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie şi a unui registru al şedinţelor şi deliberărilor adunării generale a acţionarilor instituţiei financiare nebancare, precum şi pentru că Registrul deliberărilor adunării generale a acţionarilor, ţinut ulterior lunii noiembrie 2020, nu cuprinde toate deciziile adunării generale a acţionarilor;

– întrunirea consiliului de administraţie al instituţiei în prezenţa unui singur membru şi adoptarea unor decizii nestatutare, care nu sunt valabile;

– adoptarea deciziei de a deschide un punct de lucru nu a fost luată de organul statutar competent şi nu a fost înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

– raportarea eronată a indicatorului Total capitaluri proprii în Situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special pentru data de 30.06.2021;

– neincluderea garanţiilor financiare date pentru clientelă în Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit întocmită pentru data de 30.06.2021, respectiv în formularul prevăzut în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit;

– neprezentarea, conform solicitărilor echipei de inspecţie, a documentaţiei aferente portofoliului de credite clasificat şi raportat în Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit, precum şi a biletului la ordin în sumă de 11.949.799,11 lei emis în favoarea FINANCE ONE IFN – S.A. de Societatea Frigo Network Group – S.R.L., documentele respective nefiind identificate în arhiva societăţii;

– raportarea eronată/neraportarea unor indicatori din Situaţiile financiare periodice întocmite pentru data de 30.06.2021;

– efectuarea de înregistrări contabile fără documente justificative;

– neclasificarea titlurilor achiziţionate potrivit criteriilor prevăzute de reglementările contabile aplicabile;

– nerespectarea regulilor de evaluare a titlurilor deţinute;

– înregistrarea în activul societăţii a unui titlu de valoare (Obligaţiune externă amortisabilă 7 1/2% aur 1931 la purtător nr. 572207 emisă de Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României şi garantată de statul român), care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere în contabilitate a activelor, respectiv nu este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor, societatea efectuând astfel operaţiuni fără acoperire reală,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 58, coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea

Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 15.04.2022, hotărăşte:

Art. 1 – Se radiază din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare Societatea FINANCE ONE IFN – S.A., cu sediul social în Bucureşti, piaţa Haralambie Botescu nr. 16, camera 1, bloc A, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/3535/2001, având codul unic de înregistrare 13811039, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinute de către Banca Naţională a României la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110104, respectiv nr. RS-PJR-41-110075, şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2 – Societatea FINANCE ONE IFN – S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 – Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în documentul semnat de Mugur Constantin Isărescu, Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole