ECHIPEAZA-TI TRACTORUL PRINTR-UN SIMPLU SMS!

Agro TV si Car Group va ofera cele mai bune anvelope agricole de pe piata!

In perioada 18-29 octombrie, Agro TV si Car Group ofera fermierilor posibilitatea de a-si echipa utilajele agricole cu anvelope de o calitate incontestabila. Tot ce trebuie sa faceti este sa trimiteti un sms la numarul de telefon 0799 575 552 cu dimensiunea anvelopelor folosite. Premierea va avea loc la Indagra, expozitie agricola ce se va desfasura la Bucuresti la sfarsitul saptamanii viitoare.

Brumar Termeni si Conditii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI TV CU PREMII

– valabil începând cu 17 octombrie 2017-

  • Secțiunea 1. PRODUCĂTORUL

Producătorul (organizatorul) concursului TV interactiv cu (denumit în continuare „Organizatorul”) difuzat de postul TV AGRO TV este SC CAUCIUCURI-AGRICOLE.RO SRL, cu sediul în sat Hovrila ( orș Șomcuta Mare), nr. 88, jud. Maramureş înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/582/2015 având CUI 34639000, reprezentată prin administrator ACHIM CĂLIN-VASILE, născut la 20.09.1984 în Baia Mare, jud. Maramureş, domiciliat în mun. Baia Mare, str. Gării, nr. 3A, ap. 76, jud. Maramureş, având cetăţenia română, posesor al CI seria MM nr. 818202 eliberat de SPCLEP Baia Mare la 06.11.2015 având CNP 1840920245082

- Publicitate -
  • Secțiunea 2. REGULAMENTUL

Concursul TV interactiv cu premii „Brumar=Belșug în buzunar!” (denumit în continuare „Concursul TV”) se desfășoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la Concursul TV participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament. Regulamentul Concursului TV este public pe toată durata desfășurării acestuia şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea site-ului internet www.cargroup.ro. Producătorul (organizatorul) îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Concursului TV prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul unui mijloc eficient de comunicare, cum ar fi mass-media ori site-ul Internet.

  • Secțiunea 3. TERITORIUL ŞI DURATA

Concursul TV difuzează pe teritoriul României. Canalele Autorizate pe care se radiodifuzează Concursul TV sunt: AGRO TV, www.cargroup.ro și Facebook începe la data de 18 octombrie 2017 şi se termină la data radiodifuzării ultimului episod al emisiunii în data de 29 octombrie 2017. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata concursului TV în funcție de gradul de audienţă de care se va bucura această emisiune. Orice modificare a duratei concursului TV se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului enunțat la Secțiunea 2 a prezentului Regulament.

  • Secțiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. LIMITĂRI

Concursul TV se adresează tuturor persoanelor fizice care la data participării la concurs aveau împlinită vârsta de 18 ani, domiciliul sau reședința legal stabilite în România. Nu pot participa la Concursul TV „Brumar=Belșug în buzunar!” angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, precum şi soții/soțiile, rudele şi afinii acestora până la gradul al IV-lea inclusiv. Se interzice dreptul de participare la concurs după cum urmează:
Persoanei care a suferit o condamnare definitivă pentru fapte prevăzute şi sancționate de legea penală română cu pedeapsa închisorii pentru o perioada mai mare de 1 (un) an şi nu a intervenit reabilitarea;
Participanților ccare au un comportament agresiv, violent, sau folosesc un limbaj obscen, ofensator, ori proferează jigniri, amenințări şi/sau îndemnuri la violenţă, ură rasială, discriminare sau încălcarea ordinii constituționale.

  • Secțiunea 5. DESFASURAREA SI INSCRIEREA IN CONCURS

Pentru a câștiga, concurenții trebuie să trimită 1 (un) sms la numărul dedicat 0799575552 care să conțină dimensiunea de anvelope pe care le folosesc sau să se înscrie pe cargroup.ro/brumar cu dimensiunea de anvelope pe care le folosesc și datele personale.

  • Secțiunea 6. PREMIILE. STABILIREA CÂŞTIGURILOR

Premiile brute ale concursului TV sunt acordate de către Organizatorul menționat la Secțiunea 1 a prezentului Regulament. Prezenţa şi/sau apariția participanților în concursul interactiv TV este voluntară şi gratuită, nefiind condiționată şi neimplicând acordarea vreunei compensații materiale sau în natură din partea Organizatorului. Extragerea castigatorului concursului se va efectua prin extragere online.
Refuzul concurentului de a primi premiul conduce în mod automat la pierderea lui. Acest fapt va fi consemnat de către reprezentantul desemnat al Organizatorului. În fapt, premiul va fi virat de către Organizator, în contul bancar indicat pe propria sa răspundere de concurentul câștigător, în termen de 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data la care a fost castigat, cu deducerea impozitelor legal datorate conform Secțiunii 7 a prezentului Regulament.
. Pentru a intra în posesia premiilor concurentul câștigător trebuie să recunoasca public si sa accepte castigul, sa semneze un exemplar din regulamentul Concursului în forma în care acesta este redactat, precum şi să remită Organizatorului o fotocopie a actului său de identitate. Participarea la concursul interactiv TV presupune acordul explicit dat de către concurentul câștigător ca numele, localitatea în care domiciliază sau își are reședința şi fotografia sa sau imagini cu el şi/sau familia sa să poată fi folosite în orice materiale publicitare şi/sau promoționale de către Organizator fără niciun fel de plată aferentă.

  • Secțiunea 7. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către concurentul câștigător al premiului al concursului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind impozitul pe venit. Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligația să reţină la sursa impozitul. Orice alte declarații de venit şi cheltuieli ce derivă din câștigarea premiilor cad în sarcina exclusivă a câștigătorului. Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii

  • Secțiunea 8. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

În cazul unor eventuale contestații ale participanţilor la concursul TV „, acestea vor fi soluţionate doar pe cale amiabilă şi numai în baza prevederilor prezentului Regulament, in termen de 48 de ore de la terminarea inregistrarilor. În acest sens, participanților la concursul TV li se va pune la dispoziție o adresa de email office@cargroup.ro După ce își vor lăsa toate datele de identificare şi contact, la această adresă de email, contestatarii își vor prezenta punctual şi de o manieră concisa contestația.
Fiecare problemă sesizată va fi tratată în mod individual şi va primi un răspuns care va conține soluția adoptată de către comisia de soluționare a contestațiilor, alcătuită din reprezentanți ai Organizatorului.
Nu vor fi luate în considerare contestațiile anonime, neinteligibile sau care conțin expresii triviale şi/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul TV.

  • Secțiunea 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului TV „Brumar=Belșug în buzunar!”, prelucrează datele personale ale participanţilor în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.
Prin participarea la concursul TV, participanţii își dau în mod explicit acordul ca numele, adresa, Codul Numeric Personal, numărul de telefon şi celelalte date comunicate prin completarea formularelor şi contractelor-angajament solicitate de Organizator participanților să fie procesate şi arhivate într-o baza de date. De asemenea, participanţii sunt de acord ca parte din aceste date să poată fi folosite în alte acţiuni promoționale viitoare ale Organizatorului.
Participarea la concursul TV „ presupune ca numele participanților, localitatea în care domiciliază sau își au reședința, informații cu caracter familial sau profesional legate de participanți să poată fi făcute publice în timpul emisiunilor TV sau al unor activități de promovare a concursului”, participanții dându-şi în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la concursul TV şi prin aderarea fără rezerve la prevederile prezentului Regulament.
La cererea expresă a participanților se va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor personale şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.

  • Secțiunea 10 CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR LEGATE DE ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI TV

Participanții la concursul TV au obligația de a nu divulga date personale, contractual si nicio informație legată de desfășurarea Concursului TV.

În caz contrar, nerespectarea clauzei de confidențialitate de către participanții caștigători la Concursul TV conduce la neacordarea premiului câștigat și confirmat.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole