Atenție: Cererile pentru asigurări în zootehnie trebuie depuse la APIA, până la 31 ianuarie

22

Black Lamb in Petting Zoo

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari ca până la data de 31 ianuarie 2014 inclusiv se depune cererile pentru plata primelor de asigurare – sector zootehnic (animale, păsări, familii de albine) – în baza poliţelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare în al doilea semestru al anului 2013 şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt:

– Întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, care deţin, cresc sau exploatează animale, păsări şi/ sau familii de albine, înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/ sau în Registrul Agricol, după caz, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare-reasigurare.

Condiţii de eligibilitate

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii:

1. Să fie întreprindere mică şi mijlocie, care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole după cum urmează:

A) întreprindere mijlocie: maximum 249 salariaţi, cifră de afaceri anuală netă – echivalentul în lei a maximum 50 milioane euro sau active totale – echivalentul în lei a maximum 43 milioane euro;

C) microîntreprindere: maximum 9 salariaţi, cifră de afaceri anuală netă – echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro sau active totale – echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro);B) întreprindere mică: maximum 49 salariaţi, cifră de afaceri anuală netă – echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro sau active totale – echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro;

2. Să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane juridice ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

3. Să nu fie persoane juridice împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art.13-17 din OUG nr 14 /2010;

4. au încheiat poliţe de asigurare cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale şi pentru acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/ sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor sau de infestări parazitare ;

5. Să fie înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor (R.N.E.) al A.N.S.V.S.A. cu efectivele de animale şi să deţină un document de înregistrare/ autorizare sanitar-veterinară pentru păsări/ familii de albine sau adeverinţă care atestă înscrierea acestora în Registrul Agricol, după caz.

Documentele care însoţesc cererea

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru sectorul zootehnic (anexa nr. 2) însoţită de următoarele documente;

– Centralizatoarele poliţelor de asigurare, conform modelelor pentru sectorul zootehnic prevăzute în anexele nr. 5 şi nr. 6;

– Dovadă cont activ trezorerie;

– Declaraţie pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori întreprindere mijlocie (anexa 13);

– Declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor Liniilor directoare comunitare (anexa 14);

– Copia certificatului de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;

– copia poliţelor de asigurare încheiate pentru animale, păsări, familii de albine;

– Copia documentelor de plată a primelor de asigurare;

– Documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie creşterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine dacă nu reiese din codul unic de înregistrare (statutul dacă obiectul de activitate este altul decât cel prevăzut în codul CAEN din certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului.

Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma ‘conform cu originalul’, vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant certificând conformitatea cu documentele originale.

În situaţia în care un beneficiar deţine/ creşte/ exploatează animale, păsări şi/ sau familii de albine situate pe rază mai multor judeţe, acesta formulează şi depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean, respectiv al A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrată exploataţia în Registrul Naţional al Exploataţiilor sau în Registrul Agricol, după caz.

Citește și

Cmentariile sunt închise