20 octombrie 2021 - 22:58

APIA: Rentierii agricoli sunt aşteptaţi pentru vizarea carnetelor de rentieri

fermier_caineAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 1 martie — 31 august 2016 (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, pentru obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/

tutore), trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoțită de următoarele documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul județean al APIA, respectiv al Municipiului București, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală:

1) carnetul de rentier agricol;

2) actul de identitate al solicitantului;

3) decizia de la comisia de expertiză medicală — pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;

4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;

5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional)

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Solicitanții prezintă la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, documentele menționate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanților.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 și alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI, doar dacă, până la 31 august 2016, moștenitorii vor depune la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă’ (original și copie), B.I/C.I./pașaport al moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului.