APIA: Rentierii agricoli își pot încasa rentele numai după vizarea carnetelor specifice

45

cursurihghRentierii agricoli pot intra în posesia rentei viagere aferentă anului 2013 după vizarea anuală a carnetului specific până la data de 29 august 2014. 

Rentierii agricoli cu domiciliul în București se pot prezenta atât la Centrul APIA al Municipiului București din Piața Rosetti nr. 4, sector 2, cât și la Centrul județean APIA Ilfov din str. Cernișoara, nr. 92 A, sector 6.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/ curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente:

— carnetul de rentier agricol;

— contractul de arendare;

— actul de identitate în original;

— document coordonate bancare (opțional);

— decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA, respectiv al municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă’ (original și copie), B.I/C.I./pașaport al moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului.

IMPORTANT! Prezența anuală a rentierilor la sediul centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită.

Citește și

Cmentariile sunt închise