APIA: Actele necesare la depunerea cererilor pentru motorină

13

motorina_fermieriPentru a veni în sprijinul fermierilor care solicită sprijin pentru motorină, APIA a făcut cunoscute în detaliu actele necesare întocmirii dosarelor, la depunerea cererilor. Iată sfaturile celor de la APIA:

– La centrele judeţene APIA sau APIA Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă;
– La centrele judeţene APIA din țară sau APIA București la care au fost depuse cererile pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.763/2013 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu completările ulterioare.

Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv.

Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordinului MADR 1727/2015. Ordinul a intrat în vigoare în data de 14 iulie.

Cine beneficiază de ajutorul la motorina folosită în agricultură?

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai schemei de ajutor dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare. Așadar, fermierii trebuie să fie persoane fizice autorizate dacă vor să încaseze această subvenție.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea:

 1. a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier);
  b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
  c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
  f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
  g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Documente pentru Cererea de acord prealabil

 1. a) copia documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
  b) adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate după caz;
  c) adeverinţă în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  d) adeverinţă în original eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
  e) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată (model Anexa 2 din ordin);
  f) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  g) situația privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar (model Anexa 3 din ordin);
  h) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
  i) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
  j) cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare, stabilite conform anexei 4 din ordin
  k) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene, în termen de cel mult 10 lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor. Pentru anul 2015, prima cerere de plată însumează cantitățile de motorină utilizate în trimestrele I și II ale anului 2015.

Sectorul vegetal

 1. a) situația suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8 din ordin;
  b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;
  d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  e) dovadă cont trezorerie;
  f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;
  g) adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;
  h) adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Sectorul zootehnic

 1. a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru care solicită ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;
  b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10;
  d) dovadă cont trezorerie;
  e) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
  f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Sectorul îmbunătățiri funciare

 1. a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;
  b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
  d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
  e) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
  f) dovadă cont trezorerie;
  g) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare ca diferenţă dintre rata accizei standard și acciza la motorina folosită în agricultură, adică  pentru motorina utilizată la lucrări agricole acciza este de 21 de euro/1.000 litri, potrivit APIA. (Sursa: fabricadelapte.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise