Analiza rezultatelor finale ale recensământului general agricol din decembrie 2010 – ianuarie 2011

În baza Legii nr. 153 / 2008 şi Hotărârii Guvernului nr. 1370 / 2009 a fost organizat şi s-a efectuat Recensământul General Agricol din România, primul în calitatea de stat membru al Uniunii Europene.
Scopul recensământului a fost acela ,, de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în cooncordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efecivelor de animale pe specii, a maşinilor şi echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară lucrări agricole, precum şi a dezvoltării rurale.

În acelaşi timp, recensământul asigură informaţiile necesare pentru elaborarea, într-o nouă ediţie, a Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, bază de eşantionare pentru cercetările statistice prin sondaj în domeniul Agriculturii.

Unitatea de recenzare statistică a fost unitatea coorespunzătoare unei poziţii din Registrul Agricol 2009, actualizat cu situaţia reală din teren.
Au făcut obiectivul recensământului toate exploataţiile agricole individuale şi unităţiile cu personalitate juridică: consilii locale, societăţi agricole, societăţi comerciale cu profil agricol, asociaţii agricole, parohii, mănăstiri etc., atât din mediul rural cât şi din mediul urban, din care au fost eliminate înregistrările care nu au îndeplinite criteriile de exploataţie agricolă, având:
– numai suprafaţă agricolă neutilizată, sau
– suprafaţa agricolă utilizată a fost constituită numai din grădină familială (mai mică sau egală cu 15 ari) şi a deţinut un număr redus de animale (mai puţin de 10 păsări).

CAP. I – EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI SUPRAFEŢE UTILIZATE
– Numărul gospodăriilor care au utilizat suprafeţe agricole şi/sau care au deţinut efective de animale, pe raza judeţului Maramureş sunt în număr de 106240, din care 105598 sunt exploataţii agricole fără personalitate juridică, respectiv gospodării agricole individuale şi un număr de 642 exploataţii cu personalitate juridică.
Exploataţiile agricole fără personalitate juridică sunt de două tipuri:
– Exploataţii agricole individuale
– Persoane fizice, intr. individuale, asociaţii familiale.
Suprafaţa agricolă utilizată, în total este de 257167 hectare revenind în medie 2,42 hectare pe o exploataţie .
Exploataţiile agricole individuale, fără personaitate juridică deţin 218369 hectare, în medie 2,07 hectare pe exploataţie. Terenul utilizat de acest tip de exploataţii reprezintă 85% din total, iar diferenţa de 15% respectiv de 38798 hectare este în folosinţa exploataţiilor cu personalitate juridică, revenind în medie 60,5 hectare pe o astfel de unitate.
– După modul de deţinere, avem în judeţ 233700 hectare în proprietate, respectiv = 90,90 %, 5187 hectare în concesiune =2,17%, 10882 hectare în arendă = 4,23% , 234 hectare teren dat în parte = 0,10% , 3054 hectare utilizat cu titlu gratuit =1,19% şi 4111 hectare deţinut în alte moduri = 1,41%.
La cele 257167 hectare suprafaţa agricolă utilizată se adaugă 7421 hectare suprafaţă agricolă neutilizată, astfel că suprafaţa agricolă totală a judeţului este de 264588 hectare. Terenul agricol neutilizat reprezintă 2,80% din total. Nu înseamnă că aceste suprafeţe sunt abandonate definitiv, doar că nu au putut fi lucrate din cauză că sunt situate în locuri greu accesibile sau au fost degradate ori invadate de vegetaţie forestieră.
Suprafaţa agricolă, raportată la suprafaţa totală a judeţului care este de 630436 hectare, reprezintă 42%, diferenţa se regăseşte în terenuri forestiere sau terenuri cu o altă destinaţie (curţi, clădiri, drumuri, iazuri, bălţi, gropi, ravene, bolovăniş, etc).

– Nr. exploataţiilor agricole pe clase de mărime
– sub 0,1 ha – 9132 (8,68%)
– 0,1 – 0,3 ha – 14994 (14,26%)
– 0,3 – 0,5 ha – 8908 (8,47%)
– 0,5 – 1,0 ha – 15569 (14,80%)
– 1 – 2 ha – 20528 (19,52%)
– 2 – 5 ha – 26519 ( 25,22%)
– 5 – 10 ha – 7633 (7,26%)
– 10 – 20 ha – 1357 ( 1,29%)
– 20 – 30 ha – 173 ( 0,16%)
– 30 – 50 ha – 102 ( 0,09%)
– 50 – 100 ha – 103 ( 0,09%)
– peste 100 – 141 (0,13%)

Se constată, că 45,7% din numărul total de explotaţii agicole , respectiv 48603, deţin sub 1 hectar de teren agricol.
Statistica recensământului dovedeşte că terenul agricol, şi în mod special terenul arabil este foarte fărâmiţat şi insuficient pentru realizarea unor exploataţii individuale viabile şi rentabile.În medie pe o gospodărie, revin 55 ari teren agricol, respectiv 12 ari teren arabil.
Comparând între suprafeţele de teren agricol, înregistrate la recensământ şi cele aflate în evidenţa Direcţiei Agricole Maramureş.

 
SpecificaţieTotalDin care:
Teren arabil
Grădini familialePăşuni şi fâneţeCulturi permanente
După Dir. Agricolă30537381619x2172926462
După RGA2571675582338951906416808
Dif. +/-RGA/dir. Agr.– 48206– 25796x-26651+346
% RGA/Dir. Agr.84.268.4x87.7105.4

– se constată o diferenţă, la arabil, în minus la recensământ de aproximativ 22 mii hectare.

Analizând datele din tabelul de mai sus, se observă indicatorul ,, Grădini familiale’’ nu se regăseşte în rapoartele Direcţiei Agricole, ci numai la recensământ, prin urmare cele 3895 hectare sunt cuprinse în terenul arabil, de 81619 hectare. Astfel diferenţa la recensământ scade cu 3895 hectare, de la 25796 ha. La 21901 ha., respectiv au fost declarate mai puţin cu 27% din terenurile arabile aflate în evidenţa oficială.
– Există o justificare a diferenţelor apărute între datele oficiale curente din Situaţia Statistică a Terenurilor şi rezultatele definitive ale Recensământului General Agricol, privind suprafeţele agricole.
Potrivit SST suprafaţa agricolă a judeţului Maramureş este de 305373 hectare, iar la recensământ au fost declarate 264588, mai puţin cu 40785 ha respectiv cu 13,4 %.
Principalele cauze ale diferenţelor constatate de personalul de recensământ şi înscrise de către recnzorii coordonatori, respectiv secretarii primăriilor, în rapoartele depuse la Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene de Recensământ, explicaţiile sunt următoarele:
1. Scoaterea efectivă din circuitul agricol a unor suprafeţe destinate construcţiilor civile şi industriale, fără a fi făcut modificări în evidenţa cadastrală, referitoare la categoriile de folosinţă, în principal la terenul arabil şi livezi – aprox. 4000 hectare – 1,3%din total arabil.
2. O suprafaţă de 14450 hectare – 4,7% di suprafaţa agricolă, nu mai sunt terenuri agricole, pentru că acestea s-au reînpădurit.
3. O suprafaţă de aproimativ 4600 hectare – 1,5% din total este proprietate publica a statului, aparţinând Ministerului Agricultuii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi aceste terenuri nu au fost incluse în sectoarele de recensământ.
4. Aproximativ 5000 hectare, 1,6% reprezintă terenuri abandonate, cu proprietari necunoscuţi ( în mare parte decedaţi);
5. 1360 hectare – 0,4 ha sunt suprafeţe inundate de mai multe ori şi neutilizate.
6. 2200 hectare – 0,7 % reprezintă terenuri din zonele care nu au fost cooperativizate şi care nu au fost declarate la recensământ, dar nici la registrul agricol.
7. Aproximativ 5000 ha – 1,6 % sunt suprafeţe de fâneţe care au fost cosite (utilizate) de alte persoane decât proprietarii lor şi nu le-au declarat că le folosesc din teamă să nu aibă probleme cu proprietarii legali. Fenomenul se localizează în Maramureşul istoric (zona Sighet, Vişeu , Borşa);
8. Aproximativ 1200 ha = 0,4% – sunt suprafeţe de păşuni nedeclarate;
9. Circa 2000 ha – 0,6% sunt suprafeţe în litigiu, pe care niciuna din părţi nu le-au declarat că le utilizează.
10. 750 ha. – 0,2 % sunt suprafeţe agricole trecute în amenajamente silvice;
11. 112 ha – 0,03 % sunt terenuri ale unor foste exploatări miniere desfinţate.
12. 100 ha – 0,03 % aparţin jud. Satu Mare;
Trebuie avut în vedere faptul că în mediul urban, doar cei înscrişi în registrul agricol au fost recenzaţi, dar mai sunt cetăţeni care au terenuri şi nu figurează în registrul agricol.
De asemenea, prin faptul că înregistrările în formulare s-au făcut pe bază de declaraţii liber consimţite şi nu pe bază de acte (documente), rămâne sub rezerva sincerităţii în declaraţii, de justificat o parte din suprafeţe şi efective de animale.
În concluzie: Situaţia statistică a terenurilor este o evidenţă depăşită şi nu reflectă realitatea, respectiv nu s-au operat decât foarte puţine modificări în structura terenului agricol în ultimii 20 de ani.
Dacă la sfârşitul anului 1989 figurau în statistică 307619 ha teren agricol, la sfârşitul anului 2012 figurează 305373 hectare, diferenţa fiind de – 2246 hectare, ceea ce nu schimbă mult situaţia din ultimii 23 ani.

CULTURA

După evidenţa Dir.Agr.

După RGA

+/- RGA / Dir. Agr.

Cereale pentru boabe

27302

46130

+18828

Grâu

3078

4946

+1868

triticale

1707

x

x

orz

192

538

+346

ovăz

3589

5103

+1514

porumb

18641

35543

+16902

Diferenţe mai mari, în plus la recensământ, se înregistrează la suprafeţe la porumb boabe, cu 90% , şi la grâu cu 60%.

Cartofi

12381

7054

-5327

Legume de câmp şi solarii

2107

380

-1727

Plante de nutret

31224

17176

-14048

Diferenţe, în minus, la recensământ, se înregistrează la suprafeţele de cartofi, cu 45%, legume de câmp şi solarii cu 82% şi plante de nutreţ cu 45%. Aceste diferenţe decurg din declaraţiile făcute la recensământ, care sunt subevaluate, sau datele statistice oficiale sunt supradimensionate.
Suprafeţele de teren aricol neutilizate în gospodării totalizează 7421 hectare, situate în locuri greu accesibile sau degradate prin surpări de teren, grohotişuri ori invadate de vegetaţie forestieră. Dintre acestea 3412 hectare sunt fără subvenţii şi 3083 hectare cu subvenţii şi 248 hectare la exploataţiile agricole cu personalitate juridică, din care: 203 ha fără subvenţii şi 45 ha cu subvenţii. Acestea toate sunt terenuri arabile în repaus.

CAP. II – EFECTIVE DE ANIMALE – capete

Nr. expl.EfectiveRevine pe expl.
BOVINE33781816542,42
OVINE666315339523,09
CAPRINE3008177445,90
PORCINE36235951662,63
PĂSĂRI53936100835518,70
CABALINE7551105801,40
FAM. DE ALBINE7072050429,00

Din care: Exploataţie fără personalitate jurică

Nr. expl.efectiveRevine pe expl.
BOVINE33725801832,38
OVINE664315055922,66
CAPRINE3008177445,90
PORCINE36174774382,14
PĂSĂRI5386960537411,24

Încărcătura de animale pe o gospodărie este bună, judeţul Maramureş fiind cunoscut ca un judeţ cu potenţial şi tradiţie în creşterea animalelor: 2,42 cap la bovine, 23,09 cap la ovine, 5,09 la caprine, 2,63 la porcine, 18,70 cap la păsări, 1,40 la cabaline şi 29 familii de albine.

CAP. III – MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE AGRICOLE
1. Exploataţii agricole care au utilizat maşini şi echipamente agricole
2. Exploataţii agricole care au utilizat maşini şi echipamente agricole în proprietate
3. Nr. de maşini şi echipamente agricole utilizate în proprietate.

Tractoare
1. 19248
2. 8403
3. 8739
Pluguri pentru tractoare
1. 15814
2. 6106
3. 6232
Grape mecanice
1. 12783
2. 4232
3. 4400
Semânături cu tracţiune mecanică
1. 4964
2. 1318
3. 1392
Combine pentru recoltat cereale
1. 2620
2. 416
3. 426
Motocositoare
1. 8280
2. 3968
3. 4033

Maşini pentru erbicidat şi executat tratamente
1. 1708
2. 537
3. 549

Numărul de gospodării care deţin maşini şi echipamente agricole în proprietate, faţă de numărul total al gospodăriilor care au utilizat:
Tractoare 44%, pluguri pentru tractoare 39%, grape mecanice 33%, semănători cu tracţiune mecanică 27%, combine pentru recoltat cereale 16%, motocositoare 48%, maşini pentru erbicidat şi executat tratamente 20%.
Diferenţa până la sută la sută a exploataţiilor care au lucrat cu aceste maşini agricole au fost asigurate prin plata prestaţiilor, astfel la: tractoare 56%,pluguri 61%, grape 67%, semănători 73%, combine 84%, motocositoare 52%, maşini pentru erbicidat 80%.

CAP. IV – NUMĂRUL DE ZILE LUCRATE ÎN AGRICULTURĂ DUPĂ GRADUL DE RUDENIE FAŢĂ DE CAPUL GOSPODĂRIEI, DEFALCATE PE SEXE

– Exploataţii agicole fără personalitate juridică

Capul expl. Agr.Soşţ/soţieAlţi membrii ai fam.Alte rude ale capului expl.Pers. neîruditeTOTAL
105598483594695614763667216343
B735473326266479549428113497
F3205145033203095214239102846

– Mii zile lucrate

5606,93110,92214,0342,234,611308,5
B4210,1163,51312,3207,724,35917,9
F1396,82947,4901,7134,510,35390,6

– nr. de zile lucrate pe persoană

536447235252
B574949225752
F446644264352

Rezultă din tabelul de mai sus că într-o exploataţie agricolă individuală s-a lucrat în medie 52 de zile, atât bărbaţii cât şi femeile. Cel mai mult au lucrat capii exploataţiilor şi soţii/soţiile lor: 53 respectiv 64 zile, urmaţi de persoane neînrudite 52 de zile şi rude ale capului gospodăriei 47 zile. Însumând cele 5 categorii rezultă un total de 239 zile lucrate, în medie, în anul agricol 2009, într-o expoataţie agricolă individuală.
Disparităţi mai pronunţate sunt între soţ şi soţie; soţii au lucrat 49 zile, iar soţiile 66 zile calendaristice.Activităţiile, atât cele destinate sectorului vegetal cât şi cele pentru sectorul zootehnic, au fost efectuate în echivalent de 8 ore = o zi calendaristică.

CAP.V – GRADUL DE INSTRUIRE A CAPULUI EXPLOATAŢIEI AGRICOLE INDIVIDUALE; ŞEFUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE

– Numai cu experienţă practică agricolă 98,75% din care bărbaţi 98,46%
– Pregătire agricolă de bază 1,05% din care bărbaţi 1,30%
– pregătire agricolă completă 0,20% din care bărbaţi 0,23%
– Instruire profesională în ultimele 12 luni 0,03%

CAP.VI – TIPOLOGIA ŞI DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
Tipologia Comunitară a exploataţiilor agricole este o clasificare unitară a acestora, în funcţie de dimensiunea economică şi tipul de activitate agricolă. Această clasificare permite analiza caracteristicilor structurale ale exploataţiilor agricole şi a rezultatelor lor economice.
Tipologia comunitară se utilizează, în special, pentru prezentarea, pe tip de activitate agricolă şi clasă de dimensiune economică, a datelor colectate prin Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) şi Recensământul General Agricol (RGA), folosind Producţia Standard calculată de către Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA).
Producţia Standard a unei activităţi agricole (în sectorul vegetal sau animalier) reprezintă valoarea medie exprimată în unităţi monetare (lei sau euro) a producţiei brute, determinate pe baza preţurilor produselor agricole vândute direct către consumatori.
Producţia Standard este calculată de către Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca valoare medie pentru fiecare tip de activitate de producţie vegetală şi animalieră.
Producţia Standard totală a exploataţiei agricole corespunde sumei valorilor obţinute pentru fiecare caracteristică, prin înmulţirea coeficienţilor Producţiei Standard, pe unitate, cu numărul unităţilor corespunzătoare.
Dimensiunea economică a exploataţilor agricole se determină pe baza Producţiei Standard totale a exploataţiei agricole, exprimată în euro.
Conform Regulamentului (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţiile agricole, s-au stabilit XIV clase de dimensiune economică.
Clasificarea exploataţiilor agricole, pe tip de activitate agricolă, se bazează pe:
Definirea a 5 grupe principale de specializări agricole ale exploataţiei agricole:
– culturi în câmp (producţie vegetală)
– horticultură (legume şi flori)
– culturi permanente (vii şi livezi)
– animale erbivore (bovine, ovine, caprine)
– animale granivore (porcine, păsări şi iepuri)
Clasificarea exploataţiilor agricole s-a realizat pe baza rezultatelor Recensământului General Agricol 2010 şi a Producţiei Standard stabilite pe baza coeficienţilor 2007, calculaţi de către Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole din Cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca medie a anilor 2005 – 2009.

– Exploataţiile agricole, din judeţul Maramureş, pe clase de mărime a dimensiunii economice se grupează, după cum urmează:
– 73863 exploataţii 0 ÷ < 2 mii Euro (69,5 % din totalul de 106240 expl.)
– 17690 exploataţii 2 ≥ ÷ < 4 mii Euro (16,6%)
– 11633 exploataţii 4 ≥ ÷ < 8 mii Euro (11,0 %)
– 2356 exploataţii 8 ≥ ÷ < 15 mii Euro (2,2 %)
Rezultă că 99,3% din numărul total de exploataţii au clase de mărime de până la mai puţin de 15 mii de Euro.
Aici se regăsesc exploataţiile agricole individuale (gospodăriile populaţiei ).
În ce priveşte exploataţiile agricole cu personalitate juridică, pragurile de 2,4,8,15 mii de Euro este atins de un nr. de 523 exploataţii (81,5% din totalul de 642), iar 18,5% se încadrează în clase de mărime cuprinse între 15 şi 500 mii Euro.
– Exploataţiile agricole, dimensiunea economică şi dimensiunea economică medie pe o exploataţie agricolă, în anul 2010 sunt după cum urmează:

Total expl. Agr. (număr)Dimens. Ec.a expl. Agr. (mii Euro)Dimens. Ec. Medie pe o exol. Agr. (mii Euro)
1062402146512,02total judeţ din care:
1055981930581,83expl. fără pers. juridică
6422159333,63expl. cu pers. juridică

Exploataţiile agricole, după tipul de activitate agricolă sunt:
– 45626 (43,0%) cu culturi de câmp;
– 276 (0,3%) profilate pe horticultură;
– 2996 (2,8%) culturi permanente;
– 2167 (2,0%) culturi mixte;
– 19023 (17,9%) creşterea animalelor erbivore;
– 9254 (8,7%) granivore (porcine, păsări, iepuri);
– 13986 (13,6) efective mixte de animale;
– 11755 (11,1%) exploataţii mixte (animal şi vegetal).

Alţi indicatori aferenţi judeţului Maramureş sunt redaţi în tabelul de mai jos:

– suprafaţa agricolă utilizată (hectare) = 257167
– volum de muncă (UAM) * = 48485
– dimensiunea economică (mii Euro) = 214651
– dimensiunea ec. pe UAM (mii Euro) = 4.43
– dimensiunea ec. pe 1 ha. suprafaţă
agricolă utilizată (mii Euro) = 0.83
*UAM = Unitate Anuală de Muncă = 245 zile

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult