22 ianuarie 2022 - 13:29

ANAF: Calendarul obligațiilor fiscale pe luna decembrie 2015

documente_APIAAgenția Națională a Finanțelor Publice informează contribuabilii asupra calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2015:

Potrivit ziarulunirea.ro, calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie este următorul:

-luni, 7 decembrie

– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 – Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

-joi, 10 decembrie

– Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089 – Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din CF stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energ. electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată.

– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 – Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

-marţi, 15 decembrie

– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47) – Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49) – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

– Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 57) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării

– Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată) – Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme

-luni, 21 decembrie

– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2015 – Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71

– Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a – Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală; – din contracte/ convenţii civile şi de agent; – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; – obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur. – din premii şi jocuri de noroc; – obţ. de nerezidenţi; – din alte surse

– Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV – Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i)

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar – Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; alte termene – Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă -Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 – Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) – Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

– Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307; Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 – Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

– Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II – Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g)

-luni, 28 decembrie

– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 – Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1); Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

– Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România – Persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012; Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.