25 octombrie a.c. – termen de plată pentru impozitul pe veniturile agricole

11

taransitractorANAF informează contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că termenul de plată pentru prima tranşă a impozitului pe venitul din astfel de activităţi este 25 octombrie.

Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

– cultivarea produselor agricole vegetale;
– exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.

Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.

Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit pe veniturile din activităţi agricole:

– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
– contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele neimpozabile stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul Fiscal;
– contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul Fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere.

Declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit se face prin completarea şi depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.
Reamintim contribuabililor că termenul de declarare a venitului din activităţi agricole a fost până la 25 mai 2013 şi a fost prelungit până la 25 iunie 2013.
Contribuabilii care nu au depus formularul 221 sunt invitaţi la serviciile fiscale orăşeneşti/municipale unde sunt arondaţi să-şi îndeplinească obligaţiile declarative ce le revin.
Contribuabilii care au primit deciziile de impunere de la serviciile fiscale orăşeneşti/municipale sunt invitaţi până la 25 octombrie 2013 să efectueze plata primei tranşe din impozitul pe veniturile agricole datorat. (Sursa: financiarul.ro)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise